• Welcome to Tamil Brahmins forums.

    You are currently viewing our boards as a guest which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our Free Brahmin Community you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content and access many other special features. Registration is fast, simple and absolutely free so please, join our community today!

    If you have any problems with the registration process or your account login, please contact contact us.

Margazhi Thiruppavai Pasurams

Status
Not open for further replies.

பாசுரம் ஒன்று.


மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால்;
நீராடிப் போதுவீர்! போதுமினோ, நேரிழையீர்!
சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்!

கூர்வேல் - கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்,
ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளஞ்சிங்கம்,
கார்மேனிச்செங்கண் கதிர்மதியம்போல் முகத்தான்
நாராய ணனே, நமக்கே பறை தருவான்,
பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய்

மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் இரண்டு


வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாமும் நம்பாவைக்குச்
செய்யும் கிரி சைகள் கேளீரோ : பாற்கடலுள்
பையத் துயின்ற பரமன் அடிபாடி,
நெய்யுண்ணோம் ; பாலுண்ணோம் ; நாட்காலே நீராடி,
மையிட் டெழுதோம்; மலரிட்டு நாம்முடிவோம்;
செய்யாதன செய்யோம் ; தீக்குறளை சென்றோதோம்:
ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி
உய்யுமா றெண்ணி உகந்தேலோர் என்பாவாய்.
 
Gents among our Our ancestors used to go for Bajanai on the streets...

At the same time ladies used to put big Kolams in front of houses and also group of ladies join together and put Massive Kolams in Temples during Margazi month...

This practice is adopted by our ancestors because , Scientifically the Earth we live in will come closer to Ozone during Margazi.

As a result of this Natural Occurrence Enormous Oxygen is available in the Atmosphere During early mornings of Margazi.

This is Very Healthy for living. But Today no Bajanai and no Kolams.

Ladies used to see the Last Serials in TV and at late nights and put Kolams during late night itself and wake up at 9 am on the next day.
 
Scientifically the Earth we live in will come closer to Ozone during Margazi.

As a result of this Natural Occurrence Enormous Oxygen is available in the Atmosphere During early mornings of Margazi.

This is Very Healthy for living.
Dear Sankara Narayanan
Can you kindly provide any authentic reference to these facts (ie articles, books or webpages and not Sr^tis, smR^tis, purANams etc.)
 
That depends upon which hemisphere you are in. In the northern hemisphere, the earth is closest to the sun during winter (perihelion). That, of course, has little to do with the temperature outside. Earth's rotational axis poles are tilted about 23°, and in late December (around December 21) they point furthest from the sun. This means the day is the shortest possible length, and also that the sun appears at its lowest angle in the sky. The lack of heat means cold air masses, snow and ice.

Conversely, in the southern hemisphere, just the opposite is happening. December 21st (or thereabouts) is the longest day of the year, with the sun reaching its highest point of the day, and summer begins.


Read more: Answers.com - What happens to the earth during winter and summer
 
Dear Sankara Narayanan
Whatever is given in the webpage you have cited, have been fully covered by your post#4. But I could not find how earth comes closer to ozone in Markazhi as suggested by you.I am interested in getting a reference to this.I hope you have mentionrd this in the background of some authentic reference material in your possession which you may kindly post in this thread.
 
மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் மூன்று
ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி
நாங்கள் நம் பாவைக்குச் சாற்றிநீர் ஆடினால்,
தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள்மும் மாரிபெய்து
ஓங்கு பெருஞ்செந்நெ லூடு கயல் உழல
பூங்குவளைப் போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப,
தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலைபறறி
வாங்கக் குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள்
நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ ரெம்பாவாய்
 
There was a thread மார்கழி திருப்பாவை started two days ago in the forum slokAs and mantras. Sri. Chandrasekaran had posted the first two pAsurams of thiruppAvai in that thread.Now I find another new thread with the same title started today in the forum pujas and rituals.I think it will be convenient if all the pAsurams are posted in a single thread.
 
Last edited:
மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் மூன்று

[....]

தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள்மும் மாரிபெய்து
ஓங்கு பெருஞ்செந்நெ லூடு கயல் உழல
பூங்குவளைப் போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப,
It must be கயல் உகள ......
 
Margazhi Thiruppavai Pasuram 4

மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் நான்கு
ஆழி மழைக்கண்ணா! ஒன்று நீ கைகரவேல்
ஆழியுள் புக்கு முகுந்துகொடு ஆர்த்தேறி,
ஊழி முதல்வன் உருவம்போல் மெய்கறுத்துப்
பாழியந் தோளுடைப் பற்பநாபன் கையில்
ஆழி போல் மின்னி, வலம்புரிபோல் நின்றதிர்ந்து,
தாழாதே சார்ங்கம் உதைத்த சரமழை போல்,
வாழ உலகினில் பெய்ந்திடாய் நாங்களும்
மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்.
 
Thiruppaavai song 4 "Azhimazhaikkanna" is a faithful description of tamil Nadu weather right now. The black rain clouds, the lightning, the thunder and the rain all bearing striking resemblance to the Lord and His Weapons! Om Namo Narayana! Andal Thirunaamam Vazhi!
 
Margazhi Thiruppavai Pasuram 5

பாசுரம் ஐந்து

மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை,
தூய பெருநீர் யமுனைத் துறைவனை,
ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை,
தாயைக் குடல்விளக்கம் செய்த தாமோதரனை,
தூயோமாய் வந்துநாம் தூமலர்தூவித்தொழுது
வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க,
போய பிழையும் புகு தருவான் நின்றனவும்
தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய்.
 
மார்கழி திருப்பாவை

மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் ஆறு
புள்ளும் சிலம்பினகாண் புள்ளரையன் கோயிலில்
வெள்ளை விளிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ?
பிள்ளாய் எழுந்திராய்! பேய்முலை நஞ்சுண்டு,
கள்ளச் சகடம் கலக்கழியக் காலோச்சி,
வெள்ளத் தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை
உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும்
மெள்ள எழுந்து அரியென்ற பேரரவம்
உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்ததோர் எம்பாவாய்
 
மார்கழி திருப்பாவை

மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் ஏழு
கீசு கீசென்றெங்கும் ஆனைச் சாத்தான் கலந்து
பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ? பேய்ப்பெண்ணே
காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக் கைபேர்த்து
காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக் கைபேர்த்து
வாச நறுங்குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால்
ஓசை படுத்த தயிரரவம் கேட்டிலையோ?
நாயகப் பெண்பிள்ளாய்! நாராயணன் மூர்த்தி
கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ?
தேச முடையாய்! திறவேலோர் எம்பாவாய்
 
மார்கழி திருப்பாவை

மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் எட்டு
கீழ்வானம் வெள்ளென்று, எருமை சிறுவீடு
மேய்வான் பரந்தனகாண் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும்
போவான் போகின்றாரைப் போகாமல் காத்து உன்னைக்
கூவுவான் வந்து நின்றோம் கோது கலமுடைய
பாவாய்! எழுந்திராய் ; பாடிப் பறைகொண்டு
மாவாய் பிளந்தானை, மல்லரை மாட்டிய
தேவாதி தேவனைச் சென்றுநாம் சேவித்தால்
ஆவாவென் றாராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய்
 
மார்கழி திருப்பாவை

மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் ஒன்பது
தூமணி மாடத்துச் சுற்றும் விளக்கெரிய,
தூபம் கமழத் துயிலணைமேல் கண்வளரும்
மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாள் திறவாய்;
மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ? உன்மகள்தான்
ஊமையோ? அன்றிச் செவிடோ? அனந்தலோ?
ஏமப் பெருந்துயில் மந்திரப் பட்டாளோ?
'மாமாயன், மாதவன், வைகுந்தன்' என்றென்று
நாமம் பலவும் நவின்றேலோர் எம்பாவாய்.
 
மார்கழி திருப்பாவை

மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் பத்து
நோற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய்!
மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார்?
நாற்றத் துழாய்முடி நாராயணன் நம்மால்
போற்றப் பறைதரும் புண்ணியனால் பண்டு ஒரு நாள்
கூற்றத்தின் வாய்வீழ்ந்த கும்பகரணனும்
தோற்றும் உனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ?
ஆற்ற அனந்தல் உடையாய் அருங்கலமே!
தோற்றமாய் வந்து திறவேலோர் எம்பாவாய்
 
மார்கழி திருப்பாவை

மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் பதினொன்று
கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பலகறந்து
செற்றார் திறலழியச் சென்று செருச்செய்யும்
குற்றமொன்றில்லாத கோவலர் தம் பொற்கொடியே!
புற்றரவல்குல் புனமயிலே! போதராய்
சுற்றத்துத் தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின்
முற்றம் புகுந்து முகில்வண்ணன் பேர்பாட,
சிற்றாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி நீ
எற்றுக்கு உறங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாய்.
 
ஒவ்வொரு நாளும் அந்தந்த திருப்பாவை பாசுரங்களுக்கும் ஸ்ரீமான் வேளுக்குடி கிருஷ்ணன் அவைகள் தினமும் ஒரு மணி நேரம் பலபகுதிகளாக சொற்ப்பொழிவு ஆற்றுகிறார்; தினமும் காலையில் கீழ்கண்ட

குறிப்பிட்ட பகுதியை சொடுக்கி பாசுரங்களின் விளக்கங்களை அனுபவியுங்கள்
Dear All Pl visit this site.

http://temple.dinamalar.com/temple_videos.------இங்கு சொடுக்கவும்
--
 
There are two addresses in the vocative case in this
pasuram - NOTRU SUVARGAM PUKUKINRA AMMANOY! and
ARUN KALAME! - both bring out the excellences of this
gopi and thereby imply the excellent characteristics
of good Sri Vaishnavas.
1. SUVARGAM here means only union with God.
Sita says,while pressing Rama to take her with
Him to the forest," If I am with you that is heaven for
me.Separation from you means hell." The girl here has
completed all her rites by surrendering to the Lord and
hence is enjoying His company.So also for a Sri Vaishnava
there remains nothing to be done by way of" Upaaya" after
accepting Him as the sole refuge(SARANAGATI).

2.ARUNKALAME! "Kalam" has two meanings (a) vessel and
(b) ornament; A Sri Vaishnava is the vessel to contain
His Grace.A Sri Vaishnava possesses superior ornaments in
the form of virtues;or he himself is the best ornament
embellishing the gatherings of other Sri Vaishnavas.
SUVARGA can also be broken up into SU+VARGA (SU=good
VARGA=gathering).If a man possesses all good qualities
he will be taken into the fold of Sri Vaishnavites.
(Ref to PERIYAZHWAR TIRUMOZHI 3.6.11 - Saadu kottiyul
kolla ppaduvare.)
 
11.KATRU KKARAVAIIn this pasuram a gopi reputed for her exquisite beauty
like a golden creeper (POR KODI) and born of a very noble
family,is being woken up.Her father and kinsmen are known
for discharging the duties pertaining to their cowherd
caste,which entails milking an endless number of cows.
So Andal seems to say that performance of one's duty as enjoined
in the Scriptures is calculated to bring happiness to the
Lord and thereby falls into the category of His Service.
One should hence never discard one's duty.

SETTAR TIRALAZHIYA is noteworthy.SETTAR means enemies.
Who are the enemies meant here ? Not those who despise
them but those who want to harm Sri Krishna.For a
Sri Vaishnava there is no direct enemy;he will not
mind or may even welcome (as it will take away his
sin) someone trying to harm him.But he considers him
his enemy who intends harm to the Lord.

SUTTATTU THOZHIMAR - the girl-companions of this gopi
- who are they? They are those who even after performing
all kinds of services to the Lord,do not expect anything
in return except His Supreme Satisfaction and Happiness.
"Praharshayishyami sanatha jeevitah"-I'll make my life
worthwhile by pleasing Him- says Sri ALAVANDAR.The stanza
in NACHIYAR TIRUMOZHI " Naaru narum pozhil".(9.6-7) is also
to be remembered in this context.
 
மார்கழி திருப்பாவை

மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் பதினொன்று
கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பலகறந்து
செற்றார் திறலழியச் சென்று செருச்செய்யும்
குற்றமொன்றில்லாத கோவலர் தம் பொற்கொடியே!
புற்றரவல்குல் புனமயிலே! போதராய்
சுற்றத்துத் தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின்
முற்றம் புகுந்து முகில்வண்ணன் பேர்பாட,
சிற்றாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி நீ
எற்றுக்கு உறங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாய்.
மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் பன்னிரண்டு
கனைத்திளங் கற்றெருமை கன்றுக் கிரங்கி
நினைத்து முலைவழியே நின்றுபால் சோர
நனைத்தில்லம் சேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்காய்!
பனித்தலை வீழநின் வாசற் கடைபற்றிச்
சினத்தினால் தென்னிலங்கைக் கோமானைச் செற்ற
மனத்துக்கு இனியானைப் பாடவும் நீ வாய்திறவாய்
இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம்?
அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேலோர் எம்பாவாய்.

மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் பதி ன்மூன்று
புள்ளின்வாய் கீண்டானைப் பொல்லா அரக்கனைக்
கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடிப்போய்
பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக் களம்புக்கார்
வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று
புள்ளும் சிலம்பினகாண் போதரிக் கண்ணினாய்
குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே,
பள்ளிக் கிடத்தியோ? பாவாய் நீ நன்னாளால்
கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோர் எம்பாவாய்
 
மார்கழி திருப்பாவை

மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் பன்னிரண்டு

கனைத்திளங் கற்றெருமை கன்றுக் கிரங்கி
நினைத்து முலைவழியே நின்றுபால் சோர
நனைத்தில்லம் சேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்காய்!
பனித்தலை வீழநின் வாசற் கடைபற்றிச்
சினத்தினால் தென்னிலங்கைக் கோமானைச் செற்ற
மனத்துக்கு இனியானைப் பாடவும் நீ வாய்திறவாய்
இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம்?
அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேலோர் எம்பாவாய்.

மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் பதி ன்மூன்று

புள்ளின்வாய் கீண்டானைப் பொல்லா அரக்கனைக்
கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடிப்போய்
பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக் களம்புக்கார்
வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று
புள்ளும் சிலம்பினகாண் போதரிக் கண்ணினாய்
குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே,
பள்ளிக் கிடத்தியோ? பாவாய் நீ நன்னாளால்
கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோர் எம்பாவாய்

மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் பதினான்கு

உங்கள் புழக்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள்
செங்கழுநீர் வாய்நெகிழ்ந்து ஆம்பல்வாய் கூம்பினகாண்
செங்கல் பொடிக்கூறை வெண்பல் தவத்தவர்
தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார்;
எங்களை முன்னம் எழும்புவான் வாய்பேசும்
நங்காய்! எழுந்திராய் நாணாதாய்! நாவுடையாய்!
சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்
பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோர் எம்பாவாய்.

மார்கழி திருப்பாவை
பாசுரம் பதினைந்து

சில்லென்று அழையேன்மின், நங்கைமீர்! போதருகின்றேன்
வல்லை உன் கட்டுரைகள்! பண்டேஉன் வாயறிதும்!
வல்லீர்கள் நீங்களே, நானேதான் ஆயிடுக
ஒல்லை நீ போதாய், உனக்கென்ன வேறுடையை?
எல்லாரும் போந்தாரோ?' போந்தார், போந்தெண்ணிக்கொள்;
வல்லானை கொன்றானை, மாற்றாரை மாற்றழிக்க
வல்லானை, மாயனைப் பாடேலோர் எம்பாவாய்.
 
Last edited:
kanaiththu iLaNG kaRRerumai kanRukku iraNGki *
ninaiththu mulai vazhiyE ninRu paal cOra *
nanaiththu illam cERaakkum naR celvan thaNGkaay *
panith thalai vIzha nin vaacaR katai paRRic *
cinaththinaal thennilaNGkaik kOmaanaic ceRRa *
manaththukku iniyaanaip paatavum nI vaay thiRavaay *
iniththaan ezhun^thiraay Ithenna pEruRakkam *
anaiththu illaththaarum aRin^thu ElOr empaavaay. 12.


12.KANAITHUThis gopi is the sister of a cowherd who,unlike the
duty-conscious one in the previous verse,totally
neglects the daily duty of milking the young she-
buffalo so as to be close to Krishna and serving Him.
He is called NAR SELVAN ; thereby indicating that for
a Srivaishnava it is not the doing or neglect of
Nitya Karma which helps attaining salvation,but it
is God alone who is the Means for salvation.For example
for a temple priest who is always engaged in Antaranga
Kainkarya there may be neglect of his daily duties;
this would however not be considered as sin .

MANATTUKKU INIYAN- Sri Rama,unlike Krishna brings joy
to the minds of his devotees as well as adversaries.
This is said by Andal,the very personification ofthe
Love for Sri Krishna,and hence is the richest tribute
paid to Sri Rama.It might be recalled that she,in
NACHIYAR TIRUMOZHI goes to the extent of blaming Yashoda
for bringing up Krishna to be a very bad boy.(Vembeyaaga
valarthaale).It is not such an extraordinary thing or a
great wonder if Sri Rama is loved by His devotees and
subjects;but when even Ravana is fascinated by His
valour,it makes the derivation of His name apt
(Ranjaneeyasya Vikramaih).

SINATTINAAL - out of anger but without hatred.Rama had
no hatred towards Ravana.Actually He wanted Ravana as
a devotee;it was Ravana's own hatred which caused his
downfall.It was only when he tried attack Hanuman that
Rama became furious and showered arrows on Ravana
(kopasya Vasameyivaan).So He is always ready to forgive
sins against Himself but not against His devotees.
 
Status
Not open for further replies.

Latest ads

Back
Top