Tamil Brahmins
Page 761 of 787 FirstFirst ... 261661711751757758759760761762763764765771 ... LastLast
Results 7,601 to 7,610 of 7862
 1. #7601
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,505
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  2. இயமம்

  2. இயமம் = தீயவற்றைச் செய்யாது இருத்தல்


  #553 & #554

  #553. நால்வருக்கு உரைத்தான் சிவன்

  எழுந்து நீர் பெய்யினும் எட்டு திசையும்
  செழுந்தண் நியமங்கள் செய்மினென் றண்ணல்
  கொழுந்தண் பவளக் குளிர் சடையோடே
  யழுந்திய நால்வர்க் கருள் புரிந்தானே.


  எட்டுத் திசைகளிலும் மேகங்கள் குழுமிக் கன மழை பொழிந்தாலும் நன்மை தரும் இயமங்களைத் தவறாமல் செய்யுங்கள்! என்று கொழுவிய, குளிர்ந்த, பவள நிறச் சடையுடைய சிவபெருமான் சனகர் முதலான நால்வருக்கும் உரைத்தான்.

  #554. இயமத்தில் நீக்க வேண்டியவை


  கொல்லான், பொய்கூறான், களவுஇலான், எண் குணன்
  நல்லான் அடக்கம் உடையான் நடுசெய்ய
  வல்லான் பகுத்து உண்பான் மாசு இலான் கள் காமம்
  இல்லான் இமயத்து இடை நின்றானே.


  ஒரு உயிரையும் கொல்லாதவன், பொய் சொல்லாதவன், களவு செய்யாதவன், ஆராய்ச்சி செய்யும் தன்மை உடையவன், நல்லவன், பணிவு கொண்டவன், நீதி நேர்மைகளிலிருந்து பிறழாதவன், தன் உடமைப் பொருட்களைப் பிறருக்குப் பகிர்ந்து அளிப்பவன், குற்றமற்றவன், கள் காமம் இல்லாதவனே இயமத்தை மேற்கொள்ளத் தகுதி உடையவன் ஆவான் 2. #7602
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,505
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  3. நியமம்

  3. நியமம் = நல்லவற்றைச் செய்தல்

  #555 to #557

  #555. நியமத்தில் செய்ய வேண்டியது

  ஆதியை வேதத்தின் அப்பொருளானைச்
  சோதியை அங்கே சுடுகின்ற அங்கியைப்
  பாதியுள் மன்னும் பராசக்தி யோடு உடன்
  நீதி உணர்ந்து நியமத்தனாமே.


  நியமத்தை மேற்கொள்பவன் பழமையான சிவனை, நாத வடிவானவனை, பேரொளி வீசுபவனை, மூலாதாரத்தில் அக்கினி வடிவமாக இருப்பவனை, பிரிவில்லாமல் சக்தியுடன் கலந்து நிற்பவனின் இயல்பினை அறிந்து உணர்தல் வேண்டும்.

  #556. நியமத்தில் நிற்பதற்குத் தேவையானவை


  தூய்மை அருளூண் சுருக்கம் பொறைசெவ்வை
  வாய்மை நிலைமை வளர்த்தலே மற்றிவை
  காமம் களவு கொலையெனக் காண்பவை
  நேமி யீரைந்து நியமத்தானாமே.


  நியமத்தில் நிற்பவன் மேற்கொள்ள வேண்டிய பத்து குணங்கள் இவை :
  தூய்மை, அருள், சுருங்கிய உண்டி, பொறுமை, நேர்மை, உண்மை, உறுதியுடைமை என்ற நல்ல குணங்களை வளர்க்க வேண்டும். காமம், களவு, கொலை இவற்றைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

  #557. நியமத்தில் செய்ய வேண்டியவை


  தவம் செபம். சந்தோடம் ஆத்திகாந் தானம்
  சிவன்றன் விரதமே சித்தாந்தக் கேள்வி
  மகஞ்சிவ பூசையொண் மதி சொல்லீர் ஐந்து
  நிவம்பல செய்யின் நியமத்தனாமே.


  நியமத்தில் உள்ளவன் செய்ய வேண்டியவை இவை:
  தவம், செபம், மகிழ்ச்சி, தெய்வ நம்பிக்கை, கொடைத்தன்மை, சிவ விரதம், சிந்தாந்த சிரவணம், வேள்வி செய்தல், சிவபூசை, பேரொளி தரிசனம் என்னும் பத்து ஆகும்


 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #7603
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,505
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  4. ஆதனம்

  4. ஆதனம் = இருக்கை
  இதில் யோகத்தை மேற்கொள்வதற்குத் தகுந்த இருக்கை நிலைகள்
  மற்றும் அவற்றின் பயன்கள் பற்றிக் கூறப்படும்.

  #558 to #560

  #558. சுவத்திகாசனம்

  பங்கயம் ஆதிப் பரந்தபல் ஆதனம்
  இங்குள வாம் இருநாலும் அவற்றினுள்
  சொங்கு இல்லை ஆகச் சுவத்திகம் என மிகத்
  தங்க இருப்பத் தலைவனும் ஆமே.


  பத்மாசனம் முதலிய பல ஆசனங்கள் உள்ளன. அவற்றில் எட்டு ஆசனங்கள் மிக முக்கியமானவை. சோர்வு அடையாமல் சுவத்திக ஆசனத்தில் பொருந்தி இருக்கும் திறமை பெற்றவன் ஒரு நல்ல தலைவன் ஆவான்.

  #559. பத்மாசனம்


  ஓரணை யப்பதம் ஊருவின் மேலேறிட்டு
  ஆர வலித்ததன் மேலவைத் தழகுறச்
  சேர்திகழ் கைகள் அதனைத்தன் மேல்வைக்கப்
  பார்திகழ் பத்மா சனமென லாகுமே.


  ஒரு பக்கம் அணைந்த காலை தொடையின் மேல் ஏற்றி நன்கு இழுத்து வலது தொடையில் இடது காலையும் இடது தொடையில் வலது காலையும் வைக்க வேண்டும். இரு தொடைகளின் நடுவில் இரு கைகளையும் மலர்ந்த நிலையில் வைக்க வேண்டும். இதுவே உலகம் போற்றும் பத்மாசனம் ஆகும்.

  (மூக்கு முனையில் பார்வையைப் பதித்து, மார்பில் முகவாய்க் கட்டையைப் பதிக்க வேண்டும்)

  #560. பத்திராசனம்


  துரிசுஇல் வலக்காலைத் தோன்றவே மேல் வைத்து
  அரிய முழந்தாளில் அங்கைகளை நீட்டி
  உருகியிடும் உடல் செவ்வே இருத்திப்
  பரிசு பெரும் அது பத்திராசனமே.


  குற்றம் இல்லாத வலக்காலை இடது பக்கம் தொடையின் மீது வைக்க வேண்டும். கைகளை முழங்கால்களின் மீது நீட்ட வேண்டும். தளரும் உடலைச் செம்மையாக இருத்த வேண்டும். இதுவே பத்திராசனம்.

 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #7604
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,505
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  #561 to #563


  #561. குக்குட ஆசனம்


  ஒக்க அடி இணை உருவில் ஏறிட்டு
  முக்கி உடலை முழங்கைதனில் ஏற்றித்
  தொக்க அறிந்து துளங்காது இருந்திடில்
  குக்குட ஆசனம் கொள்ளலும் ஆமே.


  பத்மாசனத்தில் சொல்லப் பட்டது போல இரண்டு பாதங்களையும் தொடைகளின் மேல் ஏற்றி வைக்க வேண்டும். கணுக் காலுக்கும் தொடைக்கும் இடையே இரு கைகளையும் நுழைத்துத் தரையில் பதிக்க வேண்டும். முக்கி உடலை மேலேற்றி முழங்கை வரையில் தூக்க வேண்டும். சம நிலை அறிந்து கொண்டு உடல் அசையாதபடி இருத்தல் குக்குட ஆசனம் ஆகும்.


  #562. சிம்மாதனம்


  பாதம் முழந்தாளில் பாணிகளை நீட்டி
  ஆதரவோடும் வாய் அங்காந்து அழகுறக்
  கோது இல் நயனம் கொடி மூக்கிலே உறச்
  சீர்திகழ் சிங்காதனம் எனச் செப்புமே.

  அமர்ந்து பாத நுனிகளை நிலத்தில் ஊன்ற வேண்டும். கைகளை முழங் கால்களின் மீது நீட்ட வேண்டும். வாயை அகலத் திறந்து கொண்டு கண் பார்வையை மூக்கின் நுனியில் இருத்த வேண்டும். இதுவே சிங்க ஆசனம் ஆகும்.


  #563. ஆதனங்கள் பல


  பத்திரங் கோமுகம் பங்கயங் கேசரி
  சொத்திரம் வீரம் சுகாதனம் மோரேழும்
  உத்தமு மாமுது வாசன மெட்டெட்டுப்
  பத்தோடு நூறு பல்லாசனமே.

  பத்திரம், கோமுகம், பங்கயம், கேசரி, சோத்திரம், வீர, சுகாதனம் என்ற ஏழும் மேலானவை. இவ்வண்ணம் நூற்று இருபத்தாறு வகைப்பட்ட ஆசனங்கள் உள்ளன. 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 8. #7605
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,505
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  5. பிராணாயாமம்

  5. பிராணாயாமம்
  பிராண வாயுவைக் கட்டுப் படுத்துவது பிராணாயமம் ஆகும்.
  ஏதாவது ஒரு ஆசனத்தில் இருந்தவாறு இதைச் செய்ய வேண்டும்.


  #554 to #556

  #564. பிராண ஜெயம்

  ஐவர்க்கு நாயகன் அவ்வூர்த் தலைமகன்
  உய்யக் கொண்டு ஏறும் குதிரை மற்று ஒன்றுண்டு
  மெய்யர்க்குப் பற்றுக் கொடுக்கும் கொடாது போய்ப்
  பொய்யரைத் துள்ளி விழுந்திடும் தானே.


  ஆன்மா ஐம் பொறிகளின் தலைவன். உடலுக்கும் ஆன்மா தலைவன். அந்த ஆன்மா உய்வதற்கு உதவிடவும் மனம் என்னும் குதிரையைக் கட்டுப் படுத்தவும் பிராணன் என்ற ஒன்று உள்ளது. உடலைப் பற்றாமல் அகண்டதைப் பற்றி நிற்பவர்களுக்கு அவை வயப்படும். உடலைப் பற்றி நிற்பவர்களுக்கு அவை வசப்படா.

  #565. குருவருள் வேண்டும்


  ஆரியன் நல்ல குதிரை இரண்டு உள,
  வீசிப் பிடிக்கும் விரகு அறிவார் இல்லை
  கூரிய நாதன் குருவின் அருள் பெற்றால்
  வாரிப் பிடிக்க வசப்படும் தானே.


  மனம் என்னும் ஆரியனுக்கு உள்ளன இரண்டு குதிரைகள். அவை பிராணன் அபானன் என்பவை
  ஆகும். அவற்றைச் வீசிப் பிடிக்கும் உபாயத்தை அறிவது மிகவும் கடினம். பிராண ஜெயம் பெற்றுள்ள குருநாதரின் அருள் கிடைத்தால் அவ்விரு குதிரைகளையும் சேர்த்துப் பிடித்து பிராண ஜயத்தை அடைய முடியும்

  #566.சோம்பல் நீங்கும்


  புள்ளினு மிக்க புரவியை மேல்கொண்டால்
  கள்ளுண்ண வேண்டாம் தானே களி தரும்
  துள்ளி நடப்பிக்குஞ் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கும்
  உள்ளது சொன்னோம் முணர்வுடையோர்க்கே.

  பறவையை விட வேகமானது பிராணன். அது சிரசை நோக்கிச் செல்லும் பொழுது கள் அருந்தாமலேயே மனிதனுக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படும். சோம்பல் மறைந்துவிடும். சுறுசுறுப்புத் தோன்றும். பிராணனும் மனமும் சிரசை நோக்கிப் பாயும். மனம் உடைய மனிதருக்கு இந்த நன்மையைக் கூறினேன்.

 9. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 10. #7606
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,505
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  #567 to #570

  #567. பிறவி நீங்கும்

  பிராணன் மனத்தொடும் பேராது அடங்கிப்
  பிராணன் இருக்கின் பிறப்பு இறப்பு இல்லை
  பிராணன் மடை மாறிப் பேச்சு அறிவித்துப்
  பிராணன் அடைபேறு பெற்று உண்டீர் நீரே.

  நாமங்களும் ரூபங்களும் வேறு வேறான உலகத்தை எண்ணாது இறைவனை எண்ணி இருந்தால் மனமும் பிராணனும் கட்டுக்குள் அடங்கும். அப்போது பேச்சு இராது. பிறப்பு இறப்பு என்பவை இல்லாமல் போகும். பிராணன் கீழ் நோக்கிச் செல்லும் பொழுது பேச்சு உண்டாகும். பிராணன் ஒடுங்காதவர் பிறப்பு இறப்பு இவற்றில் சிக்கி உழல்வர்.

  #568. பிராணாயாமம் செய்யும் விதம்


  ஏறுதல், பூரகம் ஈரெட்டு வாமத்தால்
  ஆறுதல் கும்பம் அறுபது நாலதில்
  ஊறுதல் முப்பத்திரண்டதி ரேசகம்
  மாறுத லொன்றின்கண் வஞ்சகமாமே.

  பூரகம்: பதினாறு மாத்திரையளவு இடது நாசித் துவாரத்தால் காற்றை உள்ளுக்கு இழுத்தல்.
  கும்பகம்: இழுத்த காற்றை அறுபத்து நான்கு மாத்திரை அளவு உள்ளே நிறுத்துதல்
  ரேசகம்: வலது நாசித் துவாரத்தால் நிறுத்திய காற்றை மெல்ல வெளியேற்றுவது .
  இதற்கு மாறாக வலது நாசித் துவாரத்தில் காற்றை இழுத்து இடது நாசித் துவாரத்தின் வழியே வெளியேற்றுவது வஞ்சனை ஆகும்.

  #569. மாறாத இளமை


  வளியினை வாங்கி வயத்தில் அடக்கில்
  பளிங்கொத்துக் காயம் பழுக்கினும் பிஞ்சாம்
  தெளியக் குருவின் திருவருள் பெற்றால்
  வளியினும் வேட்டு அளியனுமாமே.


  காற்றை இழுத்துத் தன் வயப்படுத்திப் பிராணாயாமம் செய்தால் உடல் பளிங்கைப் போலத் தூய்மை அடையும். முதுமை எய்தினாலும் தோற்றத்தில் இளமை நிலவும். குருவின் அருளையும் பெற்று விட்டால் அவன் உடல் காற்றை விட மென்மையானதாகி விடும். அவன் எங்கும் செல்லும் வல்லமை பெற்று விடுவான்

  #570. இடகலை தரும் சிறப்பு


  எங்கே இருக்கினும் பூரி இடத்திலே
  அங்கே அது செய்ய ஆக்கிக்கு அழிவு இல்லை
  அங்கே பிடித்தது விட்டு அளவும் செல்ல
  சங்கே குறிக்கத் தலைவனும் ஆமே.


  எந்த இடத்தில் பிராணாயாமம் செய்தாலும் இடது நாசி வழியாகவே பூரகம் செய்ய வேண்டும்.
  அப்படிச் செய்தால் உடலுக்கு அழிவு என்பதே இல்லை. கும்பகம் செய்து பிராணன் மேலே செல்லும் அளவுக்கு ஏற்பச் சங்க நாதம் ஏற்படும். மேன்மைகள் கிடைக்கும்.
 11. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 12. #7607
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,505
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  #571 to #574

  #571. கும்பகத்தின் பயன்.

  ஏற்றி யிறக்கி இருகாலும் பூரிக்கும்
  காற்றை பிடிக்குங் கணக்கறி வாரில்லை
  காற்றைப் பிடிக்குங் கணக்கறி வாளர்க்குக்
  கூற்றை யுதைக்குங் குறியது வாமே.


  இடைக்கலை பிங்கலை வழியாகக் காற்றை உள்ளே இழுத்துப் பூரித்துக் கும்பகம் செய்யும் முறையை அறிந்தவர்கள் இல்லை. அங்ஙனம் கும்பகம் செய்யும் முறையினை அறிந்தவர் யமனின் வருகையை விலக்கும் ஆற்றலைப் பெறுவார்.

  #572. அருள் பெறலாம்


  மேல் கீழ் நடுப்பக்கம் மிக்கு உறப் பூரித்துப்
  பாலாம் இரேசகத்தால் உட்பதிவித்து
  மாலாகி உந்தியுள் கும்பித்து வாங்கவே
  ஆலாலம் உண்டான் அருள் பெறலாமே.


  தொண்டை, மூலாதாரம், விலாப் பகுதிகள் ஆகியவை காற்றால் நிரம்பும் வண்ணம் செய்ய வேண்டும். ரேசகத்தால் உறுப்புக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று பதியும்படிச் செய்ய வேண்டும். வயிற்றில் கும்பகம் செய்து கொண்டு வந்தால் ஆலகால நஞ்சினை உண்ட சிவபெருமானின் அருளைப் பெறலாம்.

  #573. கும்பகத்தின் அளவு


  வாமத்தில் ஈரெட்டு மாத்திரை பூரித்தே
  ஏம்உற்ற முப்பத்திரண்டும் இரேசித்துக்
  காமுற்ற பிங்கலைக் கண்ணாக இவ்விரண்டு
  ஓமத்தால் எட்டெட்டுக் கும்பிக்க உண்மையே.


  இடக்கலை வழியே பதினாறு மாத்திரை பூரகம் செய்ய வேண்டும். பிங்கலை வழியே முப்பத்திரண்டு மாத்திரை ரேசகம் செய்ய வேண்டும். கும்பகம் அறுபத்து நான்கு மாத்திரைகள் செய்ய வேண்டும். காற்றை வெளியே விட்ட பின்பு காற்றை மீண்டும் உட்கொள்ளாமல் அறுபத்து நான்கு மாத்திரைகள் இருக்க வேண்டும்.

  #574. காலனைக் கடக்கலாம்


  இட்டத் தவ்வீடு இளகாது இரேசித்துப்
  புட்டிப்படத் தச நாடியும் பூரித்து,
  கொட்டிப் பிராணன் அபானனும் கும்பித்து
  நட்டம் இருக்க நமன் இல்லை தானே.


  இவ்வுடல் தளர்ச்சி அடையாமல் இரேசகம் செய்ய வேண்டும். பத்து நாடிகளும் விம்மும்வண்ணம் காற்றை உள்ளே இழுத்து நிரப்ப வேண்டும். பிராணன் அபானன் இரண்டும் சேர்ந்து நேராய் நிமிர்ந்து இருந்தால் யம பயம் இராது.

  தச நாடிகள்:
  சுத்தி, அலம் புடை, இடை, காந்தாரி, குரு, சங்கினி, சிங்குவை, சுழுமுனை, பிங்கலை, புருடன்.


  பிராணன் அபானன் கும்பித்தல்:
  மூலாதாரமும் தொண்டையும் நெருக்குண்ணலால், பிராணனும் அபானனும் நெருக்குண்டு சுழுமுனை திறந்து இருத்தல்

 13. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 14. #7608
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,505
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  #575 to #577

  #575. உடலில் மாற்றம் தோன்றும்

  புறப்பட்டுப் புக்குத் திரிகின்ற வாயுவை
  நெறிப்படவுள்ளே நின்மலமாக்கில்
  உறுப்புச் சிவக்கும் உரோமங் கறுக்கும்
  புறப்பட்டுப் போகான் புரிசடையோனே.


  உயிர்ப்பாக வெளியே திரிகின்ற காற்றை முறையாக உடலின் உள்ளே கும்பகம் செய்து தூய்மைப் படுத்தினால், உடலில் ரத்த ஓட்டம் நன்றாகும். உடல் சிவந்த நிறம் அடையும். தலை முடி நன்கு கறுக்கும். ஒளி வடிவான ஆத்மா உடலில் நிலையாக நிற்பான்.

  #576. திருவைந்தெழுத்து


  கூடம் எடுத்துக் குடி புக்க மங்கையர்
  ஓடுவர் மீளுவர் பன்னிரண்டு அங்குலம்
  நீடுவர் எண்விரல் கண்டிப்பர் நால்விரல்
  கூடிக் கொளின் கோல அஞ்செழுத்து ஆமே.


  குழந்தையாக இருக்கும் போது பிராண சக்தி பன்னிரெண்டு விரல் அளவு உடலின் உள்ளே சென்றும் புகுந்தும் இருந்தது . வயது முதிரும் பொழுது பிராண சக்தி வெறும் எட்டு விரல் அளவே செயல்படுகின்றது. தொண்டைக்கு மேலே நான்கு அங்குலம் தலைக்குள் செல்வதில்லை. தடைப்பட்ட அந்த நான்கு விரல் அளவு தலையில் செல்லுமாறு பிராணாயாமப் பயிற்சி செய்தால் அவர் திருவைந்தெழுத்தின் வடிவத்தைப் பெறுவார்.

  ஐந்தெழுத்து: அ , உ , ம , நாதம், விந்து.

  #577. துரிய நிலை


  பன்னிரண் டானைக்குப் பகலிர வுள்ளது
  பன்னிரண் டானையைப் பாக னறிகிலன்
  பன்னிரண் டானையைப் பாக னறிந்தபின்
  பன்னிரண் டானைக்குப் பகலிர வில்லையே.


  பன்னிரண்டு விரல் அளவுச் செயல்படும் பிராணன் என்னும் கதிரவனுக்குப் பகல், இரவு என்ற கால பேதங்கள் உண்டு. மூக்கிலிருந்து தொண்டை வழியாகக் கீழ் நோக்கிப் பாயும் பிராணனை ஆன்மா அறிவதில்லை. கீழே பாயாமல் மேலே தலையில் பாயும் பிராணனை ஆன்மா அறிந்து கொள்ளும் அப்போது இரவு பகல் என்னும் பேதம் இன்றிக் கதிரவன் எப்போதும் ஒளி வீசுவான். அப்போது நாம் இரவு பகல் அற்ற துரிய நிலையில் இருக்கலாம்.
 15. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 16. #7609
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,505
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  I have given the posts due on the past three days (24 to 26th Jan '18.

  My posting may become irregular and erratic during the next few weeks.

  You are Welcome to read more on this using the link

  in https://thirumanthiram3.wordpress.com/
 17. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 18. #7610
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,505
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  6. பிரத்தியாகாரம்

  6. பிரத்தியாகாரம்

  வெளி நோக்கிச் செல்லும் மனத்தை அடக்கி உள்ளேயே நிறுத்துவது பிரத்தியாகாரம்.

  இது அடயோகம், இலய யோகம், நியமம், ஆசனம், இலம்பிகா யோகம், மந்திர யோகம், ராஜ யோகம், சிவயோகம் என்னும் பல வகைப்படும்.


  #578 to #580

  #578. சிவனை உணரலாம்

  கண்டு கண்டு உள்ளே கருத்துஉற வாங்கிடில்
  கொண்டு கொண்டு உள்ள குணம் பல காணலாம்
  பண்டு உகந்து எங்கும் பழமறை தேடியை
  இன்று கண்டு இங்கே இருக்கலும் ஆமே.

  வெளியே சென்று பழக்கப்பட்டுவிட்ட மனதை உடலின் உள்ளேயே பொருந்தும்படிச் செய்தால் சிறிது சிறிதாக மன இருள் விலகும். எங்கும் எப்போதும் மறைகளால் தேடப்படும் பரம்பொருளை நம் உடலின் உள்ளேயே நம்மால் உணர முடியும்.

  #579. மனத்தை மந்திரம் உள்ளிழுக்கும்


  நாபிக்குக் கீழே பன்னிரண்டு அங்குலம்
  தாபிக்கும் மந்திரம் தன்னை அறிகிலர்
  தாபிக்கும் மந்திரம் தன்னை அறிந்த பின்
  கூவிக் கொண்டு ஈசன் குடியிருந்தானே.

  குண்டலினி சக்தி நாபிக்குக் கீழே பன்னிரண்டு அங்குலத் தொலைவில் மூலாதாரத்தில் உள்ளது. அதை எழுப்பி மேலே செலுத்தும் பிரசாத மந்திரத்தை எவரும் அறியவில்லை. அந்த மந்திரத்தை நாம் அறிந்து கொண்ட பின்னர் ஈசன் நாத மயமாக நம் தலையில் விளங்குவான்.

  #580. செழுஞ்சுடர்


  மூலத்து இருவிரல் மேலுக்கு முன் நின்ற
  பாலித்த யோனிக்கு இருவிரல் கீழ் நின்ற
  கோலித்த குண்டலினி உள்எழும் செஞ்சுடர்
  ஞாலத்து நாபிக்கு நால்விரல் கீழதே.

  குண்டலினி சக்தி மண்டலமிட்டு இருக்கும் இடம் எது?

  குண்டலினி மூலாதாரத்துக்கு இரண்டு விரல் அளவு மேலே இருக்கும். யோனிக்கு இரண்டு விரல் அளவு கீழே இருக்கும். மண்டலமிட்டு வட்ட வடிவமான குண்டலினியில் எழும் செஞ்சுடர் கொப்பூழுக்குக் கீழே நான்கு விரல் தொலைவில் உள்ளது. இது தலை உச்சியில் இருக்கும் பிரமதந்திரம் என்னும் தொளை வரையில் செல்லக் கூடியது. 19. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •