Quotable Quotes Part II - Page 757
Tamil Brahmins
Page 757 of 757 FirstFirst ... 257657707747753754755756757
Results 7,561 to 7,567 of 7567
 1. #7561
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  60,021
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  12. திரோபவம்

  12. திரோபவம்

  திரோபவம் என்பது மறைப்பது. ஜீவர்கள் தங்கள் வினைப் பயன்களை நுகரும்படிச் செய்வதற்காக அவர்கள் அறிவை மறைப்பது. வினைகளை அழிக்கும் இதுவும் ஓர் அருட் செயலே ஆகும்.

  #431 to #434

  #431. மன மல மறைப்பு

  உள்ளத்து ஒருவனை உள்உறு சோதியை

  உள்ளம் விட்டு ஓரடி நீங்கா ஒருவனை
  உள்ளமும் தானும் உடனே இருக்கினும்
  உள்ளம் அவனை உரு அறியாதே.


  உயிருக்கு உயிராக இருப்பவன் சிவன். மனத்தில் பேரொளியாக விளங்குபவன். மனத்தை விட்டுச் சிறிதும் அகலாதவன். மனத்துடனேயே அவன் ஒன்றி இருந்த போதிலும் ஆன்மா அவனை மனமலம் என்னும் திரையினால் அறிய முடியாமல் போகின்றது.

  #432. முக்தியை அளித்தான்


  இன்பப் பிறவி படைத்த இறைவனும்

  துன்பஞ் செய் பாசத்துயருள் அடைத்தனன்
  என்பில் கொளுவி இசைந்து உறு தோல் தசை
  முன்பின் கொளுவி முடிகுவது ஆக்குமே.

  இன்பம் பெறுவதற்காகப் பிறவியைத் தந்தான் ஈசன். துன்பம் தரும் பாசங்களையும் அவற்றுடனேயே அமைத்தான். அவன் எலும்பு, தசை, தோல் என்று வலிமை வாய்ந்த உடலைத் தந்தது சீவர்களைத் தூய்மைப்படுத்தி அவர்களுக்கு முக்தி அருள்வதற்காகவே.

  #433. யார் அறிவார் ?


  இறையவன் மாதவன் இன்பம் படைத்த

  மறையவன் மூவரும் வந்துடன் கூடி
  இறையவன் செய்த இரும்பொறி யாக்கை
  மறையவன் வாய்த்த பரிசு அறியாரே.

  உருத்திரன், திருமால் , இனத்தைத் தரும் நான்முகன் என்னும் மூவரும் ஒன்றாக வந்து ஈசன் அளித்த உடலில் மறைவாக இருப்பார்கள். இருத்த போதிலும் அவர்களும் அவன் அருட்செயல்களை அறிய மாட்டார்கள்.

  #434. வான் மண்டலம்


  காண்கின்ற கண்ஒளி காதல் செய் ஈசனை

  ஆண் பெண் அலி உருவாய் நின்ற ஆதியை
  ஊண்படு நாவுடை நெஞ்சம் உணர்ந்திட்டுச்
  சேண்படு பொய்கைச் செயல் அணையரே.

  கண்களின் ஒளியாக இருப்பவன் ஈசன். ஆணாகப் பெண்ணாக அலியாக விளங்குபவன். ஆதியாகிய சிவன் அவனை அறிய வழி ஒன்று உண்டு. உணவு உண்ணப் பயன் படும் நாவின் வழியே மனத்தைச் செலுத்த வேண்டும். தலை உச்சியில் உள்ள வான் மண்டலத்தில் உள்ள தடாகத்தில் அதைக் கொண்டு சென்று பொருத்த வேண்டும்.
 2. #7562
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  60,021
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  #435 to #437

  #435. அண்டகோசம்

  தெருளும் உலகிற்கும் தேவர்க்கும் இன்பம்

  அருளும் வகை செய்யும் ஆதிப் பிரானும்
  சுருளும் சுடர் உறு தூவெண் சுடரும்
  இருளும் அற நின்று இருட்டறையாமே.

  தெளிவு பொருந்திய உயிர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இன்பம் தருபவன் சதாசிவன். அவனே ஜீவர்களின் அண்ட கோசத்தில் இருந்து கொண்டு வல்லிருளாக உண்மையை மறைக்கவும் செய்வான்.

  #436. மறைக்கும் சக்தி

  அரைக்கின்ற அருள் தரும் அங்கங்கள் ஓசை

  உரைக்கின்ற ஆசையும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒவ்வாப்
  பரக்கும் உருவமும் பாரகந் தானாய்க்
  கரக்கின்றவை செய்த காண் தகையானே.

  உலகில் பல தத்துவங்கள், தன்மாத்திரைகள், வேறுபட்ட ஆசைகள், மாறுபட்டு விளங்கும் பல வடிவங்கள் என்று நிறைந்துள்ளன. உலகம் முழுவதையும் தானாக மறைக்கின்ற ஈசனே மறைக்கின்ற சக்தியை அருள்பவன் ஆவான்.

  #437. அக வழிபாடு

  ஒளித்துவைத் தேன்உள் ஊற உணர்ந்து ஈசனை

  வெளிப்பட்டு நின்று அருள் செய்திடும் ஈண்டே;
  களிப்பொடும் காதன்மை என்னும் பெருமை
  வெளிப்பட்டு இரைஞ்சினும் வேட்சியும் ஆமே.

  உள்ளத்தில் உணர்ந்து நாம் சிவனை வழிபட்டாலும், அவன் காட்சியில் வெளிப்படுவான். தன் அருளைப் பொழிவான். உள்ளத்து அன்பு என்பது வெளிப்படும் வண்ணம் நாம் வெளிப்படையாக அவனை வழிபட்டால் அதுவும் அவனுக்கு உவப்பையே அளிக்கும்.

 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #7563
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  60,021
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  #438 to #440

  #438. மகேசுவரன் மறைப்பான்

  நின்றது தானாய் நிறைந்த மகேசுரன்

  சென்றங்கு இயங்கி அரன் திருமாலவன்
  நன்றது செய்யும் மலர்மிசை அயன்
  என்றிவராகி இசைந்திருந்தானே.

  அனைத்தையும் மறைத்து நிற்கின்றவன் மகேசுவரன். அவன் கீழ் முகமாகச் செயல் புரிவான். அவன் உருத்திரன், திருமால், கமல மலரில் அமர்ந்து நன்மைகள் செய்யும் பிரமன் என்னும் மூவர்களுடனும் கலந்து விளங்குகின்றான்.

  #439. மனமாசு நீங்க வேண்டும்

  ஒருங்கிய பாசத்துள் உத்தம சித்தின்

  இருங்கரை மேல் இருந்து இன்புறநாடி
  வரும் கரை ஓரா வகையினில் கங்கை
  அருங்கரை பேணில் அழுக்கு அறலாமே.

  மன மாசு நீங்குவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? பாசத்தை ஒடுக்க வேண்டும்; சிவன் என்னும் பெருங்கரையின் மீது அமர வேண்டும்; ஆன்ம அனுபவத்தை நாட வேண்டும்; பிறவியை நாடாமல் இருக்க வேண்டும்; தூய வான் கங்கையுடன் பொருந்த வேண்டும்.

  #440. உயிர்கள் அறிய இயலாது

  மண் ஒன்று தான் பல நற்கலம் ஆயிடும்
  உள் நின்ற யோனிகட்கு எல்லாம் ஒருவனே;
  கண் ஒண்டு தான் பல காணும் , தனைக் காணா
  அண்ணலும் அவ்வண்ணம் ஆகி நின்றானே.


  ஒரே மண் பலவிதக் கலங்களாக மாறிவிடும். உடல்களில் காணப் படும் பேதங்களுக்கும் காரணம் ஆனவன் ஈசன் ஒருவனே. கண்களால் வெளியே உள்ள எல்லாவற்றையும் காண இயலும் ஆயினும் தன்னைத் தானே காண இயலாது. அது போன்றே உயிர்களின் வேறுபாடுகளுக்குக் காரணமான அந்த ஒருவனை உயிர்களால் காண முடியாது.
 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #7564
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  60,021
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  13. அனுக்கிரகம்

  13. அனுக்கிரகம்

  உயிர்களைப் பிறக்கச் செய்து
  அவை மல நீக்கம் பெறுவதற்கு
  சதாசிவன் அருள்வது அனுக்கிரகம்.


  #441 to #444


  #441. உடலும், உயிரும்

  எட்டுத் திசையும் எறிகின்ற காற்றோடு

  வட்டத் திரை அனல், மாநிலம், ஆகாயம்,
  ஒட்டி உயிர்நிலை என்னும் இக்காயப்பை
  கட்டி அவிழ்ப்பான் கண்ணுதல் காணுமே.

  எட்டுத் திசைகளிலும் வீசும் காற்று. வட்டமாக உலகைச் சூழ்ந்துள்ளது கடல். இவேற்றோடு தீ, பூமி, ஆகாயம் என்ற பஞ்ச பூதங்களைக் கலப்பது சதாசிவன். உடலுடன் உயிரைச் சேர்ப்பதும் பின்னர் உடலிலிருந்து உயிரைப் பிரிப்பதும் அவனே ஆவான்.

  #442. உயிர்களை உய்விப்பான்

  உச்சியில் ஓங்கி ஒளி திகழ் நாதத்தை
  நச்சியே இன்பம் கொள்வார்க்கு நமன் இல்லை
  விச்சும் விரிசுடர் மூன்றும் உலகுக்குத்
  தச்சும் அவனே சமைக்க வல்லானே.

  தலை உச்சியில் பிரமரந்திரத்தில் விளங்கும் நாதத்தை விரும்புபவர்கள் உயர்ந்த இன்பத்தை அனுபவிப்பார்கள். அவர்களுக்கு இறப்பு என்பதே இல்லை. சூரியன், சந்திரன் அக்கினி என்று விரியும் மூன்று சுடர்களையும் ஒரே சுடர் ஆக்குபவன் சதாசிவன். உயிர்களை உய்விப்பவனும் அவனே.

  #443. அசையாதன அசையும்!


  குசவன் திரிகையில் ஏற்றிய மண்ணைக்

  குசவன் மனத்து உற்றது எல்லாம் வனைவன்
  குசவனைப் போல் எங்கள் கோன் நந்தி வேண்டில்
  அசைவில் உலகம் அது இது ஆமே.

  சக்கரத்தில் வைத்த மண்ணைக் குயவன் தன் விருப்பம் போல வடிப்பான். சதாசிவனும் அது போன்றே. அவன் விரும்பினால் அசையாத பொருளும் அசையும் பொருள் ஆகிய ஆத்மாவாக மாறிவிடும்.

  #444. உள்ளக் கோவில்

  விடையுடையான் விகிர்தன் மிகு பூதப்

  படையுடையான் பரிசே உலகு ஆக்கும்
  கொடையுடையான் குணம் எண் குணம் ஆகும்
  சடையுடையான் சிந்தை சார்ந்து நின்றானே.

  காளையை ஊர்தியாகக் கொண்டவன் சதாசிவன். அவன் பிறப்பற்றவன். பூதங்களின் படையை உடையவன். தன் விருப்பம் போல உலகினை உருவாக்குவான். தன்னைப் பணிவோர் வேண்டுகின்ற வற்றை அவர்கள் வேண்டியவாறே அளிக்கும் கொடை வள்ளல். எண் குணம் உடையவன் சதாசிவன். சிந்தையில் குடி கொண்ட அவன் ஒளி வீசுகின்ற சடையை உடையவன்.


 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 8. #7565
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  60,021
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  #445 to # 447

  #445. இறைவன் படைத்தவை

  உகந்து நின்று படைத்தான் உலகு ஏழும்

  உகந்து நின்றே படைத்தான் பல ஊழி
  உகந்து நின்றே படைத்தான் ஐந்துபூதம்
  உகந்து நின்றே உயிர் ஊன் படைத்தானே.

  மனம் உவந்த சதாசிவன் உலகத்தோர் வாழ்வதற்கு இறைவன் ஏழு உலகங்களைப் படைத்தான். அது போன்றே பலவேறு கற்பங்களையும் படைத்தான். உகந்து பஞ்ச பூதங்களையும் படைத்தான். உடலையும் உயிரிலும் பொருந்தி ஜீவர்களுக்கு உதவி செய்தான்.

  #446. தலைவன் அவனே!

  படைத்தது உடையான் பண்டு உலகங்கள் ஏழும்

  படைத்து உடையான் பல தேவரை முன்னே
  படைத்தது உடையான் பல சீவரை முன்னே
  படைத்தது உடையான் பரம் ஆகி நின்றானே.

  சிவபெருமான் ஏழு உலகங்களையும் படைத்தான். அவற்றைத் தன் உடமை ஆக்கிக் கொண்டான். பல தேவர்களைப் படைத்தான். அவர்களையும் அவனே ஆண்டான். பல ஜீவர்களைப் படைத்து அவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு ஆட்கொண்டான். இங்ஙனம் அனைத்தைம் படைத்தும் ஆண்டும் அவனே தலைவனாக விளங்குகின்றான்.

  #447. ஆதாரம் ஆனவன் அவனே.

  ஆதி படைத்தனன் ஐம் பெரும் பூதம்

  ஆதி படைத்தனன் ஆசில் பல் ஊழி
  ஆதி படைத்தனன் எண்இலி தேவரை
  ஆதி படைத்தவை தங்கி நின்றானே.

  ஆதி தேவனாகிய சிவன் ஐம் பெரும் பூதங்களைப் படைத்தான். குற்றமற்ற பல ஊழிகளைப் படைத்தான். எண்ணற்ற தேவர்களைப் படைத்தான். இவ்வாறு படைத்த அனைத்துக்கும் அவனே ஆதரமாக இருந்து அவற்றைத் தாங்குகின்றான்.


 9. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 10. #7566
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  60,021
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  #448 to #450

  #448. உபதேசம்

  அகன்றான் அகல் இடம் ஏழும் ஒன்றாகி

  இவன் தான் எனநின்ற எளியனும் அல்ல
  சிவன் தான் பலபல சீவனும் ஆகி
  நவின்றான் உலகு உறு நம்பனும் ஆமே.

  அகன்ற உலகங்கள் ஏழிலும் சதாசிவன் ஒன்றாகப் பொருந்தி உள்ளான். அவனே அவ்வேழு உலகங்களைக் கடந்தும் உள்ளான். இதனால் நம்மோடு அவன் பொருந்தி இருந்த போதிலும் அவன் காட்சிக்கு எளியவன் அல்லன். சிவனே பல உயிர்களில் கலந்து இருப்பான். அவனை விரும்பி வருபவர்களுக்கு அவன் உபதேசம் செய்து அருள்வான்.

  #449. பேரொளி

  உண்ணின்ற ஜோதி உற நின்ற ஓர் உடல்,

  விண் நின்ற அமரர் விரும்பும் விழுப் பொருள்
  மண் நின்ற வானோர் புகழ் திருமேனியன்
  கண் நின்ற மாமணி மாபோதமாமே.

  உயிர் பொருந்தி நிற்கும் உடலாக ஆனது உள்நின்ற ஜோதி. விண்ணோர் விரும்பும் விழுப் பொருள் ஆனது உள்நின்ற ஜோதி. ஞானம் அடைந்தோர் புகழும் திருமேனி ஆனது அதே ஜோதி. கண்ணின் மணியாகவும், உயர்ந்த ஞானமாகவும் விளங்குகின்றது அந்த ஜோதி.

  #450. உயிருடன் கலந்து இருப்பான்

  ஆரும் அறியாத அண்டத் திருவுருப்

  பார் முதலாகப் பயிலும் கடத்திலே
  நீரினில் பால் போல நிற்கின்ற நேர்மையைச்
  சோராமல் காணும் சுகம் அறிந்தேனே.

  யாரும் அறிய முடியாத அண்டத்தில், பால் நீரில் கலப்பது போல ஒன்றாகிக் கலந்துவிடும் சிவன் திருவடிகள். அந்தச் சீரிய தன்மையை நான் சோர்வடையாமல் காணும் இன்பத்தைப் பெற்றேன்.
 11. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 12. #7567
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  60,021
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  #451 to #453

  #451. 25 தத்துவங்கள்  ஆக்குகின்றான் முன் பிரிந்த இருபத்தஞ்சு


  ஆக்குகின்றான் அவன் ஆதி எம் ஆருயிர்

  ஆக்குகின்றான் கர்ப்பக் கோளகையுள் இருந்து

  ஆக்குகின்றான் அவன் ஆவது அறிந்தே.


  இறைவன் ஒரு ஜீவன் இறக்கும் போது பிரிந்து சென்றுவிட்ட இருபத்து ஐந்து தத்துவங்களையும் மீண்டும் தோற்றுவிக்கின்றான் . அவற்றை மீண்டும் உயிருடன் பொருத்துகின்றான் . கர்பப்பையில் ஜீவன் வளர்வதற்குத் தேவையான எல்லா நன்மைகளையும் செய்கின்றான். அந்த உடல் நன்கு வளருவதற்கு வேண்டியவற்றை அருளுடன் செய்கின்றான்.  #452. கருவைக் காப்பான்


  அறிகின்ற மூலத்தின் மேல் அங்கி, அப்புச்

  செறிகின்ற ஞானத்துச் செந்தாள் கொளுவிப்
  பொறை நின்ற இன்னுயிர் போந்துற நாடிப்
  பறிக்கின்ற பத்து எனும் பரம் செய்தானே.


  மூலாதாரத்தை யோகிகள் உணர வல்லவர்கள். அதற்கு மேல் தீயும் அதற்கும் மேல் நீரும் உள்ள இடத்தில் உடலில் கரு உருவாகும். தன் திருவடிகளைச் செறிந்துள்ள ஞான பூமியில் பதித்து கருவில் உயிர் புகும்படிச் செய்வான் இறைவன். அது பிறவி எடுக்கும் காலக் கெடுவைப் பத்து மாதங்கள் என்று நிர்ணயித்தான் அந்த ஈசன்.  #453. காலத்தை நியமிக்கின்றான்


  இன்புறு காலத்து இருவர் முன்பு ஊறிய

  துன்புறு பாச துயர்மனை வான் உளன்
  பண்பு உறு காலமும் பார்மிசை வாழ்க்கையும்

  அன்பு உறு காலத்து அமைந்தொழிந்தானே.


  தலைவன் தலைவி இன்பம் அடையும் காலத்திலேயே இறைவன் ஜீவன் விட்டுச் சென்ற வினைகளை துய்ப்பதற்குத் தேவையான உடல், அது பக்குவம் அடையும் காலம், அது உயிர் வாழ வேண்டிய காலம் அனைத்தையும் நியமிக்கின்றான்  Last edited by Visalakshi Ramani; Today at 11:04 AM.
 13. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •