Quotable Quotes Part II - Page 743
Tamil Brahmins
Page 743 of 743 FirstFirst ... 243643693733739740741742743
Results 7,421 to 7,425 of 7425
 1. #7421
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  57,721
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  #2911 to #2915

  #2911. நாரை போலல்ல நாதனார்!

  கோரை எழுந்து கிடந்த குளத்தினில்
  ஆரை படர்ந்து தொடர்ந்து கிடந்தது
  நாரை படிகின்றாற் போலல்ல நாதனார்
  பாரை கிடக்கப் படிகின்ற வாறே.

  உள்ளம் என்ற குளத்தில் ஆசை என்னும் கோரைப் புற்கள் மண்டிக் கிடந்தன. பாசம் என்னும் ஆரையும் அதில் நீண்டு நிறைந்து இருந்தது. ஆரையும், கோரையும் நிரம்பி இருக்கும் குளத்தில் மீன்பிடிக்கும் நாரை போன்றவன் அல்ல நம் நாதன்! அவன் சலனம் அற்ற, தெளிந்த நீர் நிலை போன்ற, தூய உள்ளத்தில் சீவன் என்னும் மீனை பிடிப்பவன் ஆவான்.

  #2912. ஒல்லை கடந்து ஊர் புகலாம்

  கொல்லைமுக் காதமும் காடுஅரைக் காதமும்
  எல்லை மயங்கிக் கிடந்த இருநெறி
  எல்லை மயங்காது இயங்க வல் லார்கட்கு
  ஒல்லை கடந்துசென்று ஊர்புக லாமே.

  கொல்லை முக்காதம் பரந்து கிடக்கின்றது. காடு அரைக்காதம் பரவிக் கிடக்கின்றது. எல்லைகள் மயங்கி கிடக்கின்றன இந்த இரண்டும்.! எல்லை மயங்காது இயங்க வல்லவர் மட்டுமே இங்கு ஒல்லையைக் கடந்து தான் செல்ல வேண்டிய ஊரைச் சென்று அடையலாம்.

  #2913. வளர் சடையான் வழுவாது போவான்.

  உழவொன்று வித்து ஒருங்கின காலத்து
  எழுமழை பெய்யாது இருநிலச் செல்வி
  தழுவி வினைசெய்து தான்பய வாது
  வழுவாது போவன் வளர்சடை யோனே.

  அகண்ட சிவத்தை அடைவிக்கும் உழவு என்பது சீவன் செய்யும் தவம் ஆகும். அந்தத் தவத்தால் சீவனின் உள்ளம் ஒருமை அடையும். எண்ணங்கள் என்னும் மழை அங்கு பெய்யாது. சிவ பூமிக்குரிய சக்தி பொருந்தும். மலபரிபாகம் உண்டாகும். வினைகள் தம் போகத்தைத் தாரா. அங்கு வளரும் ஒளிக் கதிர்களை உடைய சிவன் வந்து பொருந்தி விளங்குவான்.

  #2914. பொதுங்கிய ஐவர்

  பதுங்கிலும் பாய்புலி பன்னிரு காதம்
  ஒதுங்கிய தண்கடல் ஓதம் உலவ
  மதுங்கிய வார்கனி ஆரமுது ஊறப்
  பொதுங்கிய ஐவரைப் போய்வளைத் தானே.


  சீவன் எந்தத் தொழிலும் செய்யாமல் இருந்தாலும் கதிரவனின் இயக்கம் பன்னிரண்டு ராசிகளிலும் பொருந்தி இருக்கும். ஆனால் சீவன் தன் உடலைக் கடந்து விடும் பொழுது திங்கள் மண்டலத்தில் ஒளி பெருகும். சிவக்கனி தேன் கசிவது போன்ற இன்பத்தைத் தரும். அப்போது தன்னை வருத்தி வந்த ஐம்பொறிகள் செயல்படாதவாறு சீவன் அவற்றை அடக்கி ஆள்வான்.

  #2915. ஆலிப்பழம் போல் அளிக்கும் அப்பு

  தோணியொன்று ஏறித் தொடர்ந்து கடல்புக்கு
  வாணிபம் செய்து வழங்கி வளர்மகன்
  நீலிக்கு இறையுமே நெஞ்சின் நிலைதளர்ந்து
  ஆலிப் பழம்போல் அளிக்கின்ற அப்பே.


  பிரணவம் என்பது ஒரு தோணி. சீவன் அதில் ஏறிக்கொண்டு அறிவு வானம் என்னும் கடலில் செல்லும். அது செய்யும் வணிகம் தன்னிடம் இருக்கும் இருளை விடுவதும் அதற்குப் பதிலாக ஒளியைப் பெறுவதும் ஆகும். அது விரும்புவது தான் விருத்தியை அடைவது மட்டுமே. அப்போது மாயா காரியம் ஆகியவற்றைச் சீவன் விட்டு விடுவான். குளிர்ந்த சந்திர மண்டலம் தரும் ஒளி தேனைச் சிந்தும் கனியைப் போல இனிக்கும். சீவன் அந்த ஒளி வெள்ளத்தில் மூழ்கித் திளைத்து இருப்பான்.
 2. #7422
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  57,721
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  #2916 to #2920

  #2916. நடுவு நின்றாரே!

  முக்காதம் ஆற்றிலே மூன்றுள வாழைகள்
  செக்குப் பழுத்த திரிமலம் காய்த்தன
  பக்கனார் மிக்கார் படங்கினார் கன்னியர்
  நக்கு மலருண்டு நடுவுநின் றாரே

  சத்துவம், ராஜஸம், தாமசம் என்ற முக்குணங்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஓர் ஆற்றில் நனவு, கனவு, சுழுத்தி என்ற மூன்று வாழைகள் உள்ளன. செந்நிறம் கொண்ட அக்கினி மண்டலத்தின் காரணமாக விளையும் ஆணவம், கன்மம், மாயை என்ற மும்மலங்கள் அங்கு நிறைந்திருந்தன. சிவபெருமானின் மீது அன்புகொண்டவர்கள் இவற்றிலிருந்து விலகி வாழ்பவர். மெய்போலப் பொய்பேசும் அழகிய கன்னியரிடம் காமச் சுவை என்ற மணம் மிகுந்த மலரை விருப்பி அனுபவித்தாலும், இவர்கள் மனம் மட்டும் சுழுமுனையைப் பற்றியே நிற்கும். ஒரு போதும் அதை விட்டு அகலாது.

  #2917. வலம்புரி வாய்த்தது!

  அடியும் முடியும் அமைந்ததோர் ஆத்தி
  முடியும் நுனியின் கண் முத்தலை மூங்கில்
  கொடியும் படையும் கோட்சரன் ஐஐந்து
  மடியும் வலம்புரி வாய்த்தது அவ் வாறே.

  ஆத்தி மரம் போன்ற சீவனின் முதுகுத் தண்டுக்கு அடியாக இருப்பது கீழேயுள்ள மூலாதாரம். முடியாக இருப்பது சிரசு. அதன் உச்சியில் மூங்கிலின் முக்கண்கள் போல மூன்று கலைகள் அமைந்துள்ளன. அவை முறையே கதிரவக் கலை, திங்கள் கலை, அக்கினிக் கலை ஆகும். சாதகனின் பயிற்சியால் வளர்ச்சி அடைந்து இவை மூன்றும் ஒன்றாகிவிடும். அப்போது கொடி, படை போலச் சீவனுக்குத் துன்பம் தருகின்ற ஞானேந்திரியங்களும், கர்மேந்திரியங்களும் அழிந்து போகும். அங்கு வலம்புரிச் சங்கத்தின் நாதம் ஒலிக்கும்.

  #2918. பன்றி, பாம்பு, பசு, வானரம்

  பன்றியும் பாம்பும் பசுமுசு வானரம்
  தென்றிக் கிடந்த சிறுநரிக் கூட்டத்துக்
  குன்றாமை கூடித் தராசின் நிறுத்தபின்
  குன்றி நிறையைக் குறைக்கின்ற வாறே.

  மனித மனம் பன்றியைப் போலத் தூய்மை இன்மையில் விருப்பம் கொண்டது. பாம்பு போலப் பகைமையில் சீற்றம் கொண்டது. பசு போலத் தீமையில் அடக்கம் கொண்டது. வானரம் போல அடங்காமல் திரிவது. இத்தகைய உள்ளத்துடன் பொருந்தாமல் மனிதன் சிவத்துடன் பொருந்த வேண்டும். தராசுத் தட்டுக்கள் போல இவை இரண்டும் சமம் ஆனால் அந்த சீவனின் குறைவுகள் குறைந்து அதன் நிறைவுகள் வளரும்.

  #2919. கட்டு வீட்டாருக்கு அன்றிக் காண ஒண்ணாது!

  மொட்டித்து எழுந்ததோர் மொட்டுண்டு மொட்டினைக்
  கட்டுவிட்டு ஓடின் மலர்தலும் காணலாம்
  பற்றுவிட்டு அம்மனை பாழ்பட நோக்கினால்
  கட்டுவிட் டார்க்கு அன்றிக் காணஒண் ணாதே.

  சீவனின் தலையில் சகசிரதளத் தாமரை மொட்டு ஒன்று உள்ளது. பாசத்தில் இருந்து விடுபட்ட சீவன், அந்த ஆயிரம் இதழ்த் தாமரை மொட்டு மேல் நோக்கி விரிவதைக் காண இயலும். உடல் பற்றினைத் துறந்து விட்டுத் தத்துவங்களின் கூட்டமாகிய உடல் கெடும்படிச் செய்து, அதனை ஒளியாகக் கண்டு, தம் உள்ளத்தில் குடியேறிய பற்றுக்களை அறவே துறந்தவர்களால் மட்டுமே அந்த ஆயிரம் இதழ்த் தாமரை விரிவதைக் காண இயலும்.

  #2920. நீரின்றிப் பாயும் நிலத்தினிற் பச்சையாம்

  நீரின்றிப் பாயும் நிலத்தினிற் பச்சையாம்
  யாவரும் என்றும் அறியவல் லார்இல்லை
  கூரும் மழைபொழி யாது பொழிபுனல்
  தேரின் இந் நீர்மை திடரின்நில் லாதே.

  சீவனின் சென்னியில் உள்ள சகசிரதளம் என்னும் நிலத்தில் நீர் பாயாமல் சீவனின் உணர்வு பாயும். ஞான சாதனை செய்பவருக்கு இந்த நிலம் மரகத்தைப் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும். இதைக் கண்டு அறிந்தது கொள்ள வல்லவர் எவரும் இலர். மிகுந்த மழையினால் பெருகும் நீர் போலச் சீவனின் உணர்வினால் பெருகும் இந்த நீர், ஐம்பொறிகளின் வசப்பட்ட மனம் என்ற திடர் நிலத்தில் பொருந்தி இருக்காது! அங்கு தங்காது.
 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #7423
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  57,721
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  #2921 to #2925

  #2921. நாகமும் ஒன்று நடுவுரை செய்திடும்

  கூகை குருந்தமது ஏறிக் குணம் பயில்
  மோகம் உலகுக்கு உணர்கின்ற காலத்து
  நாகமும் ஒன்று நடுவுரை செய்திடும்
  பாகனும் ஆகின்ற பண்பனும் ஆமே


  இருளில் மூழ்கி இருக்கும் கோட்டானைப் போலச் சீவன் அறியாமை என்ற இருளில் மூழ்கிக் கிடைக்கும். குருவின் உபதேசத்தால் உண்மையை உணர்ந்து கொண்ட சீவன் ஒளிமயமான குருந்தின் மீது ஏறும். இந்த உலகத்துக்குக் காரணம் முக்குணங்கள் கொண்ட மாயை என்ற உண்மையைச் சீவன் அறிந்து கொள்ளும். மண்டலமிட்ட பாம்பு போன்ற குண்டலினி சக்தி உடலின் ஆதாரங்களின் வழியே மேலே ஏறிச் செல்லும். அது சென்னியில் உள்ள மேல் நோக்கிய சகசிரதளத்தில் சென்று பொருந்தும். அங்கு நாதத்தை எழுப்பும்! அதனால் பொறிகளின் வசப்பட்டுப் பிறந்து இறந்து கொண்டிருந்த சீவன், பிறவிப் பிணியைத் துறந்துவிட்டுத் தானும் சிவம் ஆகிவிடும்.


  #2922. வாழையும் சூரையும் வன்துண்டம் செய்மின்!


  வாழையும் சூரையும் வந்திடம் கொண்டன
  வாழைக்குச் சூரை வலிது வலிதென்பர்
  வாழையும் சூரையும் வன்துண்டம் செய்திட்டு
  வாழை இடம்கொண்டு வாழ்கின்ற வாறே.


  சீவனின் இருவினைப் பயன்களாகிய வாழையைப் போன்ற இன்பமும், சூரயைப் போன்ற துன்பமும் தாமே வலிந்து வந்து சீவனைச் சேரும். “இன்பத்தை விடவும் துன்பம் வலியது!” என்று உரைப்பர்.
  “இன்பம், துன்பம் என்ற இரண்டும் சீவன் கொண்டுள்ள உடல் பற்றினால் விளைகின்றவை!” என்ற உண்மையைச் சீவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவை இரண்டையும் சமமாக எண்ணிக் கொண்டு அவற்றைக் களைய வேண்டும். நிலையான சிவத்தைப் பற்றிக் கொண்டு வாழ வேண்டும்.


  #2923. புனத்துக் குறவன் புணர்ந்த கொழுமீன்

  நிலத்தைப் பிளந்து நெடுங்கடல் ஓட்டிப்
  புனத்துக் குறவன் புணர்ந்த கொழுமீன்
  விலக்குமின் யாவர்க்கும் வேண்டிற் குறை
  யாது
  அருத்தமும் இன்றி அடுவதும் ஆமே.


  சுவாதிட்டானம் என்ற நிலத்தைச் சீவன் என்ற வேடன் தோண்டுவான். அங்கு உப்புநீர்க் கடலில் சென்று வீரியம் என்னும் கொழுத்த மீனைக் கொண்டு வருவான். அந்த மீனை நழுவ விட்டு விடாமல் நன்கு பாதுகாத்து வாருங்கள். அப்போது எவர் வேண்டினாலும், அவருக்குக் குறைவில்லாத சிவம் என்ற செல்வம் கிடைக்கும். அந்த சீவனும் மெல்ல மெல்லப் பக்குவப் பட்டுத் தானே சிவம் ஆகி விடுவான்.


  #2924. விளிப்பது ஓர் சங்குண்டு


  தளிர்க்கும் ஒருபிள்ளை தட்டான் அகத்தில்
  விளிப்பதோர் சங்குண்டு வேந்தனை நாடிக்
  களிக்கும் குசவர்க்கும் காவிதி யார்க்கும்
  அளிக்கும் பதத்தொன்று ஆய்ந்துகொள் வார்க்கே


  அசைவுகளே அனைத்து சிருஷ்டியின் அடிப்படை ஆகும். அந்த அசைவு உணர்வில் சீவனின் உடல் வளர்ச்சி அடையும். சீவன் சிவனை அழைக்கும் சங்கின் நாதம் அங்கு இருக்கும். அந்த ஓசையின் மூலம் சிவனை அடைவது சீவனுக்கு இன்பம் தரும்.
  “சீவன் சிவனை நடுவதால் சந்திரனுக்கும், சூரியனுக்கும், சுழுமுனையில் இடம் கிடைக்கும்!” என்ற உண்மையை ஆராய்ச்சி செய்பவர் அறிவார்.


  #2925. படை கண்டு மீண்டது பத்தி வழியில்!


  குடைவிட்டுப் போந்தது கோயில் எருமை
  படைகண்டு மீண்டது பாதி வழியில்
  உடையவன் மந்திரி உள்ளலும் ஊரார்
  அடையா நெடுங்கடை ஐந்தொடு நான்கே


  சித்தம் என்னும் கோவில் எருமை, உடல் என்னும் குடையை விட்டுவிட்டு, நாதசம்மியம் என்பதை நோக்கிச் சென்றது. பாதி வழியில் உலக விஷயங்கள் என்ற படையினை எண்ணியபோது அது மீண்டும் உடலையே வந்து அடைந்தது. ஆன்மா என்னும் எஜமானன் புத்தி என்னும் மந்திரியின் உதவியுடன் உண்மையை உணர்ந்த பின்பு ஒன்பது துவாரங்களின் வழியே மனம் செல்வது நின்றுவிடும். 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #7424
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  57,721
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  Disturbed


  0 Not allowed! Not allowed!
  #2926 to #2930

  #2926. பாகன் விடாவிடில் பன்றியும் ஆமே

  போகின்ற எட்டும் புகுகின்ற பத்தெட்டும்
  ஆகிப் படைத்தன ஒன்பது வாய்தலும்
  நாகமும் எட்டொடு நாலு புரவியும்
  பாகன் விடாவிடில் பன்றியும் ஆமே

  சீவனின் உலகில் இருந்து வெளிப்படும் சந்திர கலையினாலும், உடலின் உள்ளே புகுகுன்ற கதிரவக் கலையாலும் உடலில் உள்ள ஒன்பது துவாரங்களும் செயல்படத் தொடங்கும். உடலைச் செலுத்தும் பாகன் ஆகிய சீவன்; குண்டலினி சக்தி, சந்திரகலை, மற்றும் நிவிர்த்தி, பிரதிட்டை, வித்தை, சாந்தி என்ற நான்கு கலைகளையும் நன்கு அறிந்து கொண்டு செயல் புரிந்தால் மேன்மை அடைவான். அன்றேல் சீவன் பன்றியைப் போல இழிந்த நிலையை அடைவான்.

  #2927. தூசி மறவன் துணை வழி எய்துமின்!

  பாசி பாடர்ந்து கிடந்த குளத்திடைக்
  கூசி யிருக்கும் குருகு இரைதேர்ந்துண்ணும்
  தூசி மறவன் துணைவழி எய்திடப்
  பாசங் கிடந்து பதைக்கின்ற வாறே.

  சீவனின் சித்தம் என்ற நீர் நிலையில் காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாற்சர்யம் என்று ஆறு பகைவர்கள் பாசி போலப் படர்ந்துள்ளன. பாசத்தில் தளைப்பட்ட சீவன் என்னும் கொக்கு, அந்த நீர் நிலையில் நின்று கொண்டு, விஷய இன்பம் என்ற இரையைத் தேடி உண்கின்றது. ஆனால் ஒளி மயமான கொடியினை உடைய வீரன் சிவனின் துணை கிடைத்தவுடன், சீவனை இருளாகப் பீடித்து இருந்த பாசம் அழிந்து ஒழிந்து விடும்.

  #2928. மணங்கொள்வன் ஈசனே.

  கும்ப மலைமேல் எழுந்ததோர் கொம்புண்டு
  கொம்புக்கும் அப்பால் அடிப்பதோர் காற்றுண்டு
  வம்பாய் மலர்ந்ததோர் பூவுடைப் பூவக்குள்
  வண்டாய்க் கிடந்து மணங்கொள்வன் ஈசனே.


  குடத்தைப் போல உள்ளது மனிதனின் சிரசு. அந்தத் தலை உடலின் மலை போன்றது. அந்த மலையில் மேல் நோக்கியுள்ள சகசிரதளம் என்ற கொம்பு ஒன்று உண்டு. சீவனின் உணர்வு என்னும் பிராணன் அந்த சகசிரதளத்தில் சென்று மோதும். அப்போது சிவானந்தம் என்னும் மலரில் சிவம் என்னும் வண்டு சென்று பொருந்தி நாதத்தை எழுப்பும். அந்த நாதம் சிவனைச் சீவனுடன் உறவு கொள்ளச் செய்யும். சீவனுடைய உணர்வு உலகியலில் இருந்து விலகி சகசிரதளத்தை நோக்கிச் சென்றால், ஈசன் தானே வெளிப்பட்டு அருள் புரிவான்!

  #2929. வீணையும் தண்டும்

  வீணையும் தண்டும் விரவி இசைமுரல்
  தாணுவும் மேவித் தருதலைப் பெய்தது
  வாணிபம் சிக்கென்று அதுஅடை யாமுன்னம்
  காணியும் அங்கே கலக்கின்ற வாறே.


  வீணையின் இசையையும், குழலின் இசையையும் கலந்து ஒலிக்கச் செய்பவன் சிவன். அவன் சீவனைக் கேவல நிலையில் இருக்கும் கும்பகத்தை அடைவித்தான். சீவன் செய்கின்ற வாணிகம் எதுவென்றால் தன்னையே சிவனுக்கு கொடுப்பதும் அதற்கு மாற்றாக சிவனையே தான் கொள்வதுமாகும். எனவே சீவனின் உரிமை சிவனின் உரிமை ஆகிவிடும்!

  #2930. ஆய்ந்து அறிவார் எவர்?

  கொங்குபுக் காரொடு வாணிபம் செய்தது
  வங்குபுக் காலன்றி ஆய்ந்தறி வாரில்லை
  திங்கள்புக்கால் இருளாவது அறிந்திலர்
  தங்குபுக் கார்சிலர் தாபதர் தாமே


  சிவானந்தம் என்னும் திகட்டாத தேனை வாங்கியும், அதற்குப் பிரதியாகத் தன்னையே கொடுத்தும், சிவனுடன் சீவன் நிகழ்த்தும் வாணிபம் செய்யும் தன்மை அறிந்தவர் துரிய பூமியைச் சென்று அடைந்தவர் மட்டுமே. அனுபவத்தால் மட்டும் இது அறியப்படுவது அன்றி ஆராய்ச்சியால் அறியப்படுவது அன்று! திங்கள் மண்டலத்தை அடைந்தவர் அறிவர் ‘அறியாமை என்னும் இருளே சீவனின் உண்மையான வடிவம்’ என்னும் உண்மையை. அந்தத் திங்கள் மண்டலத்தில் தங்கி இருப்பவர்கள் உண்மையிலேயே இந்த பூமியைத் துறந்தவர் ஆவர்.
 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 8. #7425
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  57,721
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  #2931 to #2935

  #2931. போது புலர்ந்து பொன்னிறம் கொண்டது!

  போதும் புலர்ந்தது பொன்னிறங் கொண்டது
  தாதவிழ் புன்னை தயங்கும் இருகரை
  ஏதமில் ஈசன்இயங்கு நெறியிது
  மாதர் இருந்ததோர் மண்டலம் தானே.


  சீவனின் சகசிர தளத் தாமரை மலர் நன்கு விளக்கம் அடைந்தது. அது அழகிய பொன்னிறத்துடன் விளங்கியது. புன்னைப் பூவின் மகரந்தம் போன்ற அதன் அணுக்கள் இரு மருங்கிலும் ஒதுங்கி நின்றன. குற்றமற்ற சிவன் இயங்கிகின்ற இடம் இதுவே ஆகும். காதல் வயப்பட்ட சீவனும், அது காதலிக்கும் சிவனும் இணையுமிடம் இதுவே.

  #2932. ஐந்து உண்ணலாம்!

  கோமுற்று அமரும் குடிகளும் தம்மிலே
  காமுற்று அகத்தி இடுவர் கடைதொறும்
  மீவற்ற எல்லை விடாது வழிகாட்டி
  யாமுற்ற அதட்டினால் ஐந்துண்ண லாமே.

  ஆன்மாவுடன் பொருந்தியுள்ள தத்துவங்கள் தத்தம் விருப்பம் போலச் செயல்படும். சீவனின் உடலில் ஆசைத் தீயை மூட்டி விடும். சிவன் அவற்றை அச்சுறுத்தி அவற்றுக்கு வசப்படாமல் சீவன், அழிவற்ற இடத்துக்குச் செல்லும் வழியைக் காட்ட வேண்டும். அப்போது சீவன் தன்னைப் பிடித்திருக்கும் ஐந்து கோசங்களில் இருந்து விடுபட்டு அவற்றைக் கடந்து செய்ய முடியும்.

  #2933. காட்டிக் கொடுத்தவர் கை விட்டவாறே!

  தோட்டத்தில் மாம்பழம் தோண்டி விழுந்தக்கால்
  நாட்டின் புறத்தில் நரியழைத்து என்செயும்
  மூட்டிக் கொடுத்து முதல்வனை முன்னிட்டு
  காட்டிக் கொடுத்தவர் கைவிட்ட வாறே.


  சாதனை செய்யும் பொழுது நிட்டை கைவராமல் போகலாம்! அல்லது எளிதாகக் கலைந்து போய்விடலாம். அதற்காகச் சீவன் மீண்டும் புறத்தே சென்று சரியை கிரியை முதலியற்றைச் செய்வதால் என்ன பயன் விளையும்? முதல்வனை முன்னிட்டு நிட்டை கூடுவதற்கு உபதேசம் செய்தவர் குருநாதர். ஆயினும் நிட்டையைச் சாதிப்பது மாணவனின் கடமை.

  #2934. புலர்வதில்லை பொழுது!

  புலர்ந்தது போதென்று புட்கள் சிலம்பப்
  புலர்ந்தது போதென்று பூங்கொடி புல்லிப்
  புலம்பின் அவளொடும் போகம் நுகரும்
  புலம்பனுக்கு என்றும் புலர்ந்திலை போதே.


  நாட்காலையில் கதிரவனின் ஒளி உண்டானதும் பறவைகள் சிலம்பும். அது போலவே, உடலில் ஞான ஒளி தோன்றியவுடன் சிவ தத்துவங்கள் என்னும் பறவைகள் ஓசை எழுப்பும். அந்த ஒளி தோன்றும் போது சிற்சக்தி சீவனின் தலையில் வந்து பொருந்துவாள். சிற்சக்தியுடன் சீவன் பரபோகத்தில் திளைத்துவிடும். எப்போதுமே ஒளியுடன் விளங்கும் சீவனுக்குப் பொழுது விடியல் என்று எதுவும் இராது.

  #2935. ஆணி கலங்கில் சீவன் சிவமககும்!

  தோணி ஒன்று உண்டு துறையில் விடுவது
  வாணி மிதித்துநின்று ஐவர்கோல் ஊன்றலும்
  வாணிபம் செய்வார் வழியிடை ஆற்றிடை
  ஆணி கலங்கில் அதுஇது வாமே.

  சீவன் அறிவாகாயப் பெருவெளி என்னும் துறையைச் சென்று சேர வேண்டும்! இதற்கு உதவி செய்வது பிரணவம் என்னும் தோணி. அந்தப் பிரணவ ஒலி தோன்றாத வரையில் சீவன்; நான்முகன், திருமால். உருத்திரன், மகேசுரன், சதாசிவன் என்னும் ஐவரின் ஆளுமையில் அடங்கி இருக்கும். தன்னையே தந்து சிவனைப் பெற்றுக் கொள்ளும் வாணிபம் செய்வதற்கு அறிவு ஆகாய பெருவெளிக்குச் செல்லும் சீவன், தன் உடல் பற்றினைத் துறந்து விட்டால், அப்போதே சிவத்துடன் பொருந்தித் தானும் சிவம் ஆகிவிடலாம்.
 9. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •