• Welcome to Tamil Brahmins forums.

    You are currently viewing our boards as a guest which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our Free Brahmin Community you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content and access many other special features. Registration is fast, simple and absolutely free so please, join our community today!

    If you have any problems with the registration process or your account login, please contact contact us.

Tantra and yoga practices

Status
Not open for further replies.
[FONT=TSCu_Paranar]¬¨º¸Ç¢ý ãÄõ ¯½÷×â÷Å ¬ýÁ£¸ ÅÇ÷ [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]​
[FONT=TSCu_Paranar]¯í¸Ù¨¼Â ¬¨º¸¨Ç ¯½÷×â÷ÅÁ¡É ¬ýÁ£¸ ÅÇ÷ìÌ ±ùÅ¡Ú ¯À§Â¡¸¢ôÀÐ ±ýÀ§¾ þì¸ðΨâý §¿¡ì¸Á¡Ìõ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] ¿¡õ Å¡Øõ þó¾ ¯Ä¸õ ¬¨º¸Ç¡ø ¿¢¨Èó¾Ð. ¬¨º¸û þøÄ¡¾ ÁÉ¢¾÷¸§Ç þø¨Ä. ¸¡ðÊø ¾Åõ ÒâÔõ ¾Åº¢¸ÙìÌõ ¬ñ¼Å¨É «¨¼Ôõ ¬¨ºÔõ ¯Ä¸ Áì¸û ¯ö× «¨¼Â §ÅñÎõ ±ýÈ ¬¨ºÔõ ¯ûÇÉ,[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] ¾óòá ÁüÚõ §Â¡¸¡ ±ýÀ¨Å þó¾¢Â¡Å¢ø §¾¡ýÈ¢ ¸£¨Æ ¿¡Î¸û ãÄÁ¡¸ §Á¨Ä ¿¡Î¸ÙìÌî ¦ºýȨŧÅ. þÃñÎ ÅÆ¢¸Ù§Á ¯½÷× â÷Å ¬ýÁ£¸ ÅÇ÷ìÌô ÀÂýÀÎÀÅɧÅ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] þó¾ì ¸ðΨà 19.11.2009 «ýÚ [/FONT]Times of India [FONT=TSCu_Paranar]Àò¾¢Ã¢¨¸Â¢ø ¦ÅÇ¢Â¡É “Use your desires to evolve consciously (authored by Swami Niranjananda Saraswathi) ±ýÈ ¸ðΨâý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ±Ø¾ôÀθ¢ÈÐ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] ¾óòáŢüÌõ §Â¡¸¡Å¢üÌõ ¯ûÇ §ÅÚÀ¡Î.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT][FONT=TSCu_Paranar]´ýÚ[/FONT][FONT=TSCu_Paranar] : ¾óòáŢýÀÊ ¿£í¸û þô§À¡Ð ±ôÀÊ þÕ츢ȣ÷¸§Ç¡ «ôÀʧ ²üÚ즸¡ûÅÐ. þó¾ ±üÚì ¦¸¡ûÄ§Ä ¯í¸Ù¨¼Â §Áø§¿¡ìÌ ¬ýÁ£¸ ÅÇ÷ìÌ ¯¾Å¢Â¡¸ þÕìÌõ. ¸¡Ã½õ - ¿£í¸û ¯öžüÌ ±ó¾ ¿¢¨Ä¢ø þÕ츣ü¸§Ç¡ «¾¢Ä¢ÕóÐ ¯í¸Ù¨¼Â ¬ýÁ£¸ô À½ò¨¾ò ¦¾¡¼÷ó¾¡ø §À¡ÐÁ¡ÉÐ. «ÊôÀ¨¼ò §¾¨Å¡ÉÐ ²üÚì ¦¸¡ûÇø ÁðΧÁ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þÃñÎ[/FONT][FONT=TSCu_Paranar] : ¾óòáŢýÀÊ ±¨¾Ôõ ¸ðÎôÀÎò¾ò §¾¨Å þø¨Ä. ¸ðÎôôÀ¡Î ±ýÀÐ µÎõ ̽õ ¦¸¡ñ¼ ¿£¨Ã ´Õ À¡ò¾¢Ãò¾¢ø ¨ÅôÀÐ §À¡ýÈÐ. ´Õ º¢Ú Ð¨Ç ²üÀð¼¡ø §À¡Ðõ.. ¿£Ã¢ý ¦ÅÇ¢ôÒÈ µð¼ò¨¾ ¾Îì¸ ±ó¾ ºì¾¢Â¡Öõ ÓÊ¡Ð. ÁÉ¢¾ ÁÉÓõ þÐ §À¡ýÈо¡ý. §¾¡øÅ¢¨Â ºó¾¢òÐ ¦ÅüÈ¢¨Âò ¾ØŢ ÓÉ¢Å÷¸Ç¢ý ºÃ¢¨¾¸§Ç þ¾üÌ ºÃ¢Â¡É º¡ýÈ¡¸ «¨ÁóÐûÇÉ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¿ÁÐ ÁÉõ ÀÄ ¬ñ޸ǡ¸ - ²ý ÀÄ ƒýÁí¸Ç¡¸ô ÀÄÅ¢¾Á¡É ¸ðÎôôÀ¡Î¸ÙìÌ ¯ðÀðÎ Á¡ÍÀð𼾡ø ÒñÀðÎÅ¢ð¼Ð. «¨¾ô ÀñÀÎòÐÅÐ ±ôÀÊ ±ýÀÐ ´Õ §¸ûÅ¢ìÌ⡸¢ Å¢ð¼Ð.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]´ý¨Èì ¸ÅÉÁ¡¸ ¿¢¨ÉÅ¢ø ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ¬ýÁ£¸ Å¢¾¢ôÀÊ ¬ýÁ£¸ ÅÇ÷ «¨¼ó§¾ ¾£Ã §ÅñÎõ. «Ð ¸ðÎôÀ¡Î¸Ç¡ø ¿¢ÈõÀ¢ò ¾ÐõÒõ Áɾ¢ý ±ø¨Ä¸¨Çì ¸¼ò¾ø ãħÁ ¬¸ §ÅñÎõ. þó¾ ƒýÁò¾¢ø þøÄ¡Å¢ð¼¡Öõ ²§¾¡ ´Õ ƒýÁò¾¢ø «Ð ¿¼ó§¾ ¾£Ã §ÅñÎõ. þÐ ¬ýÁ£¸ ¦Á¡Æ¢Â¢ø “¦Áö »¡É «ÛÀÅõ” ±ÉôÀÎõ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þó¾ ÁÉ ±ø¨Äì ¸¼ò¾ø ±ýÀÐ ¾óòá ãÄÓõ ²üÀ¼Ä¡õ; §Â¡¸¡ ãÄÓõ ²üÀ¼Ä¡õ. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]

[FONT=TSCu_Paranar][/FONT][FONT=TSCu_Paranar][/FONT] [FONT=TSCu_Paranar]ÀÄ ¿¢ÂÁí¸¨Çì ¦¸¡ñ¼Ð §Â¡¸¡. ¿¢ÂÁí¸¨Çì ¸¨¼À¢ÊôÀÐ §Â¡¸¡Å¢ýÀÊ þýȢ¨Á¡¾Ð. ¬É¡ø ¦ÅüÈ¢ ±ýÀÐ ¿¢îºÂÁ¢ø¨Ä. «Ð Á§É¡ºì¾¢ ÁüÚõ ÓÂüº¢Â¢ý «Ç¨Å ¦À¡Úò¾Ð. ¿ÁÐ §Å¨Ä ¯ñ¨ÁÂ¡É ¾£Å¢Ã ÓÂüº¢ ¦ºöÅÐ ÁðΧÁ. Òò¾÷ 12 ¬ñθû ÓÂüº¢ ¦ºöÐ ÓÊò¾À¢ý «¨Á¾¢Â¡¸ µö× ¦¸¡ñ¼§À¡Ð ¦ÀÇ÷½Á¢ÂýÚ ¦Áö»¡Éõ ¦ÀüÈ¡÷ ±ýÀÐ ¯Ä¸õ «È¢ó¾ ¯ñ¨Á.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¯í¸¨Ç þô§À¡ÐûÇ ¿¢¨Ä¢ø ÓبÁ¡¸ ²üÚì ¦¸¡ûžý ãÄÓõ Áɾ¢ø ²üÀÎõ ±ñ½ µð¼ò¨¾ì Ü÷óÐ ¸ÅÉ¢ò¾ø ãÄÓõ ¿£í¸û ¬ýÁ£¸ô À½ò¨¾ò ÐÅí̸¢È£÷¸û. þ¾É¡ø ±ñ½í¸û ´Îì¸ôÀðÎ ÁÉõ ´Õ Å¢„Âõ ÀüÈ¢§Â ±ñ½òÐÅíÌõ. þÐ ¯ñ¨Á¢§Ä§Â ¦ÅüȢ¢ý Ó¾ø ÀÊ¡Ìõ. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¾ü¸¡Äò¾¢ø À¢ÃÀÄÁ¡¸¢ ÅÕõ “Å¢À‰Â¡É¡” ±ýÈ §Â¡¸¡ Ó¨È þ¨¾§Â §À¡¾¢ì¸¢ÈÐ. “Å¢À‰Â¡É¡” ±ýÈ …õŠìÕ¾ ¦º¡øÄ¢üÌ “Å¢§„„Á¡¸ Ü÷óÐ ¸ÅÉ¢ò¾ø” ±ýÚ ¦À¡Õû. ±¨¾ì ¸ÅÉ¢ò¾ø? ±ñ½ ´ð¼ò¾¢¨Éì ¸ÅÉ¢ò¾§Ä ¬Ìõ. ¿ÁÐ ãîÍ ±ñ½í¸¨Çò ¾¡í¸¢î ¦ºøÖõ Å¡¸ÉÁ¡Ìõ. ã¨É Ü÷óÐ ¸ÅÉ¢ò¾ø ãÄõ ±ñ½í¸û ¸ÅÉ¢ì¸ô Àθ¢ýÈÉ. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Òò¾÷ þ¨¾§Â §À¡¾¢òÐ Åó¾¡÷. “þ†¢ À¡…¢§¸¡” ±ýÈ «ÅÕ¨¼Â Å¢À‰Â¡É¡ À¢üº¢Â¢¨É «Å÷ ¯Ä¨¸ Å¢ðÎî ¦ºøÖõ º¢Ä ¿¢Á¢¼í¸ÙìÌ ÓýÒ Å¨Ã §À¡¾¢ò¾¡÷.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þýÚ «§¾ §À¡¾¨É “Å¢À‰Â¡É¡” §Â¡¸¡ ±ýÚ ¸üÚì ¦¸¡Îì¸ô Àθ¢ÈÐ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]§Â¡¸Å¢ø ¯ûÇ ¸ðÎôÀθû ¾óòá ÁüÚõ Å¢À‰Â¡É¡Å¢ø þø¨Ä. ¾óòáŢý ÀÊ ¸ðÎôÀ¡Î¸û §Áø §¿¡ìÌ ¬ýÁ£¸ô À½ò¾¢üÌ ÓðÎì¸ð¨¼¸Ç¡Ìõ. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þó¾¢Â¡Å¢ø §À¡ƒ Á†¡Ã¡ƒ¡¨Åô ÀüÈ¢ «È¢Â¡¾Å÷¸§Ç þø¨Ä. «ÅÕ¨¼Â ¸¡Äò¾¢ø ¾óòáŢø ¦ÅüÈ¢ ¸ñ¼ ÀÄ ¬Â¢Ãõ ¾¡óòã¸÷¸û þÕó¾É÷. ¬É¡ø ¸ðÎôÀ¡Î¸û ¿¢¨Èó¾ ºÓ¾¡Âõ þÅ÷¸¨Ç ²üÚì ¦¸¡ûÇÅ¢ø¨Ä. þÅ÷¸û ´ðΦÁ¡ò¾Á¡¸ì ¦¸¡øÄôÀð¼¡÷¸û ±ýÀÐ ÅÕó¾ò¾ì¸Ð. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þýÚõ ¾¡óòã¸÷¸û º¡¾¨É À¨¼òÐì ¦¸¡ñÊÕ츢ȡ÷¸û. ¬É¡ø þÅ÷¸û ºÓ¾¡Âò¾¢Ä¢ÕóÐ ´Ðí¸¢§Â þÕ츢ȡ÷¸û. º¢Ä ¬ñθÙìÌ ÓýÒ ÀÃõ¦À¡ÕÙ¼ý þ¨½óÐ ÁÚÀ¢ÈÅ¢¨Âì ¸¼ó¾ µ§„¡ (Ãɣ‰) ´Õ ¾¡óò㸧Ã. À¢üº¢Ôõ «Ç¢ò¾¡÷. «Å÷ º¡¾¢ò¾ º¡¾¨É¸Ùõ ºó¾¢ò¾ §º¡¾¨É¸Ùõ ¯Ä¸õ «È¢ó¾ Å¢„Âõ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]µ§„¡×õ ¬ýÁ£¸ô ÒÃðº¢Â¡Ç÷¸Ç¡É Òò¾÷, Á¸¡Å£Ã÷ (ºÁ¸¡Äò¾Å÷¸û - ¬É¡ø À¡÷òÐì ¦¸¡ûÇ¡¾Å÷¸û) ²Í, §ƒ. ¸¢Õ‰½ã÷ò¾¢ ¬¸¢§Â¡÷ Å⨺¢ø §º÷ì¸ô Àð¼¾¢ø ¬îºÃ¢Â§Á þø¨Ä. þó¾ Á¡¾¢Ã¢§Â ¯Ä¸õ / ºÓ¾¡Âõ þÂí¸¢ ×Õ¸¢ÈÐ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar][/FONT][FONT=TSCu_Paranar][/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¾óòá×õ §Â¡¸¡×õ þÕ Å¢¾ ¦ÅÇ¢ôÀ¡Î¸¨Çì ¦¸¡ñ¼Ð ±ýÈ¡Öõ þ¨Å¸Ç¢ý ¦¾¡¼ì¸ ãÄõ ´ý§È. ¬ÃõÀò¾¢ø þÕó¾ ¾óòáŢý «ÊôÀ¨¼Â¢ø «¨Á󾧾 §Â¡¸¡. §Â¡¸¡Å¢ý ±øÄ¡ §¸¡ðÀ¡Î¸Ùõ ¾óòáŢĢÕó§¾ §¾¡ýÈ¢É.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]º¢Ä ¬Â¢Ãõ ¬ñθÙìÌ ÓýÒ þó¾¢Â¡ ÁüÚõ ¸£¨Æ ¿¡Î¸Ç¢ø ( ¾¢¦Àò ) ÁÉ µð¼ ¿¢¨Ä¨Âì ¸¼ó¾ »¡É¢¸û ¦ÅÌ «ÇÅ¢ø þÕó¾É÷. «Å÷¸Ç¢ý Á¨È× «¾¢¸Á¡É¾¡ø ¸ðÎôÀθû ¿¢¨Èó¾ §Â¡¸¡ Өȸû §¾¡ýÈ¢É.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¾óòáŢý ãÄõ ¯í¸Ù¨¼Â ¯½÷× â÷ÅÁ¡É ¬ýÁ£¸ô À½õ ÐÅí̸¢ÈÐ. ¬ýÁ£¸ô À⽡Á ÅÇ÷Ôõ ²üÀθ¢ÈÐ. þÐ ƒýÁ ƒýÁ¡¸ò ¦¾¡¼÷ÅÐ. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÁÉ¢¾ ±ñÉí¸Ç¢ý Ũ¸¸û.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÁÉ¢¾ ±ñÉí¸û ¸£úì¸ñ¼ Å¢¾ò¾¢ø ÁðΧÁ þÕì¸ ÓÊÔõ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]

  • [FONT=TSCu_Paranar]´Õ ¦À¡Õ¨Çô ÀüÈ¢ (¯Â¢÷ ¯ûÇ ¯Â¢÷ þøÄ¡¾) [/FONT]
  • [FONT=TSCu_Paranar]ÁÉ¢¾÷¸¨Çô ÀüÈ¢ (¸¼×Ùõ §º÷òÐ)[/FONT]
  • [FONT=TSCu_Paranar]þÈó¾, ¿¢¸ú ±¾¢÷ ¸¡Ä ¿¢¸ú׸û ÀüÈ¢[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]1ÁüÚõ 2 ãýȡŧ¾¡Î ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñ¼¾¡¸ þÕìÌõ. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þ¨¾ò ¾Å¢Ã ¿¡ý¸¡ÅРŢ¾õ ±ñ½ò¾¢ø þÕì¸ ÓÊ¡Ð. 10 ¿¢Á¢¼õ ¯í¸û Áɾ¢ø ±Øõ ±ñ½í¸¨Ç ±Ø¾¢ôÀ¡÷ò¾¡ø þó¾ ¯ñ¨Á ¿¢åÀ½Á¡Ìõ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Conceive ±ýÈ ¬í¸¢Ä ¦º¡øÄ¢ý ¦À¡ÕÇ¡É “¯Õš̾ø” ±ýÀÐ þÃñΠŢ„Âí¸ÙìÌ ÁðΧÁ ¦À¡ÕóÐõ. 1. ±ñ½õ 2. ÌÆó¨¾. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ãýÈ¡ÅÐ þРŨà þø¨Ä. þÉ¢§ÁÖõ ²üÀ¼¡Ð.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]±É§Å ±ñ½õ ±ýÈ ´ýÈ¢ý ãÄõ ±ñ½ò¨¾ì ¸¼ôÀÐ ±ýÀÐ ¾óòá ÁüÚõ §Â¡¸¡Å¢ý «ÊôÀ¨¼Â¡Ìõ. þ¨Å¸û þÃñΠŢ¾ ¯À¡ÂÁ¡Ìõ. ӾġÅÐ ¸ðÎôÀ¡Î¸û «üÈÐ.þÃñ¼¡ÅÐ ¸ðÎôÀ¡Î¸û ¿¢¨Èó¾Ð. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þòмý þì¸ðΨâý Ó¾ø À̾¢ ¿¢¨ÈŨ¼¸¢ÈÐ. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«Îò¾ À̾¢Â¢ø ¾óòá ãÄõ ¿õÁ¢¼õ ¯ûÇ ¿øÄ ¾£Â ±ñÉí¸¨Ç ±ôÀÊì ¨¸Â¡ûÅÐ §À¡ýȨŸ¨Çô À¡÷ì¸Ä¡õ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]

[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]±Ø¾¢ÂÅ÷: [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¾¢ÕÁ¾¢ & ¾¢å Á†¡§¾Åý[/FONT]
JP Nagar, Bangalore 560 078

[FONT=&quot]
[/FONT] Biblographical Reference


  • Use your desires to evolve consciously (article by Swami Niranjananda Saraswati) appeared in Times of India of 19.11.2009.


  • Mauth ke bad (Hindi) published by Brahmakumaris Ishvariya Vishvavidyalaya, Mount Abu, (Raj) India.


  • Books of Osho (Rajnish) Pune

a) Jaat hamari brahma hai (Hindi)
b) Shiv Sadhana (Hindi)
c) Kundalini aur Saath Shareer (Hindi)
d) Beyond the Frontiers of Mind (English)
[FONT=TSCu_Paranar]e) [/FONT]Tantra Vision Part I and II [FONT=TSCu_Paranar][/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]f) [/FONT]The secret of secrets [FONT=TSCu_Paranar][/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]g) [/FONT]The book of the book[FONT=TSCu_Paranar][/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]h) [/FONT]Seven steps to samadhi[FONT=TSCu_Paranar][/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]i) [/FONT]Straight to the point of enlightenment[FONT=TSCu_Paranar][/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]j) [/FONT]I am the Gate[FONT=TSCu_Paranar][/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]k) [/FONT]The Ultimate Alchemy[FONT=TSCu_Paranar][/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]l) [/FONT]The Mind [FONT=TSCu_Paranar][/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] 4. Tamil periodicals of Vikravandi Ravichandran on Spirit world.(about 20 years collections.)[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
For any doubt or clarification, the writer can be contacted at [email protected]
[FONT=TSCu_Paranar]

[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar] [/FONT]
 
The whole post is unreadable sir. It seems that the font is unavailable here. Am much eager to know the post. Let you just copy the link. We can trace the whole thing.

Pranams
 
tantra yoga and practice

This article I wrote and published in Tamil magazine, tamil news, poem, story, movie & song reviews where ekalapai font only can be read. If you go to Tamil magazine, tamil news, poem, story, movie & song reviews and download ekalapai in your system, my article can be read. Because in my system e kalapai download is there, still it readable here.

Otherwise I have to retype the entire thing in google translitration and repost. That will take some more time. If you are unable to download ekalapai in your system, let me know, I will retype and repost as soon as I can.

My article is really good to go through.

mahadevan s
 
Status
Not open for further replies.

Latest ads

Back
Top