• This forum contains old posts that have been closed. New threads and replies may not be made here. Please navigate to the relevant forum to create a new thread or post a reply.
 • Welcome to Tamil Brahmins forums.

  You are currently viewing our boards as a guest which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our Free Brahmin Community you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content and access many other special features. Registration is fast, simple and absolutely free so please, join our community today!

  If you have any problems with the registration process or your account login, please contact contact us.

Sudoku for iq development (tamil)

Status
Not open for further replies.
[FONT=TSCu_Paranar]ͧ¼¡Ì –ýÛõ Á¡ÂîºÐà Ţ¨Ç¡ðÊý ãÄõ «È¢×ò¾¢È¨É ÅÇ÷òÐ즸¡ûÅбôÀÊ![/FONT]

[FONT=TSCu_Paranar]«È¢Ó¸õ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ͧ¼¡Ì (81 ¸ð¼ Á¡ÂîºÐà Ţ¨Ç¡ðÎ) ±ýÛõ ±ñ¸û Å¢¨Ç¡ðÎ ƒôÀ¡ý ¿¡ðÊø §¾¡ýÈ¢ ÌÚ¸¢Â ¸¡Äò¾¢ø ä.§¸, «¦Áâ측, þó¾¢Â¡, Á§Ä„¢Â¡, º¢¹¸ôâ÷, ¦ºì§¸¡ŠÄ¡Å¡ì¸¢Â¡ ÁüÚõ ÀÄ ³§Ã¡ôÀ¢Â ¿¡Î¸Ç¢ø À¢ÃÀÄÁ¡¸¢ì ¦¸¡ñÎ ÅÕ¸¢ÈÐ ±ýÈ¡ø «¾¢ø «ôÀÊ ±ýÉò¾¡ý þÕ츢ÈÐ ±ýÚ À¡÷ô§À¡õ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¸½¢¾ §Á¨¾ ÁüÚõ Å¡ÉÅ¢Âø ÅøÖÉ÷ À¡Š¸Ã¡îº¡÷¡ - À¡Ã¾ Áñ½¢ø ¸¢.À¢ 1114 - 1185 Å¡úó¾Å÷. 81 ¸ð¼ Á¡ÂîºÐÃò¨¾ò ¦¾¡ÌòÐ ÅÆí¸¢ÂÅ÷ (þó¾ ¸ðΨâý ¸¨¼º¢Â¢ø 81¸ð¼ Á¡ÂîºÐÃõ ¦¸¡Îì¸ô ÀðÎûÇÐ) ÀÎ쨸 Å⨺ Å¡¸¢Öõ, ÌÚìÌ Å⨺ Å¡¸¢Öõ, §¿÷ Å⨺ Å¡¸¢Öõ ±ôÀÊì ÜðÊÉ¡Öõ 386 ÁðΧÁ ÅÕõ ±ýÀÐ ÌÈ¢ôÀ¢¼ò¾ì¸Ð. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ͧ¼¡Ì×õ ´Õ Á¡îºÐçÁ. ÀÎ쨸Å⨺¡¸§Å¡, §¿÷째¡ðÎ Å⨺¡¸§Å¡ 1 Ó¾ø 9 Ũà ¯ûÇ ±ñ¸¨Çì ÜðÊÉ¡ø 45 ÁðΧÁ ÅÕõ. «ôÀÊ «¨ÁôÀ§¾ Å¢¨Ç¡ðÊý ÌȢ째¡û. ÀÄ þćõ §¸¡Ê Ò¾¢÷¸û ¯ûÇÉ. ´Õ ºÃ¡ºÃ¢ ÁÉ¢¾É¢ý Å¡ú¿¡§Ç¡ þ¨Å¸¨Ç Å¢ÎÅ¢ì¸ §À¡¾¡Ð «§¾ §¿Ãò¾¢ø «ùÅÇ× ¸„ð¼ôÀ¼ §ÅñÊ «Åº¢ÂÓõ þø¨Ä. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ͧ¼¡Ì Ò¾¢÷¸û ¾¢ÉºÃ¢, šáó¾¢Ãô Àò¾¢Ã¢ì¨¸¸Ç¢ø ¦ÅǢ¢¼ôÀθ¢ýÈÉ. þ¨½Â ¾Çò¾¢Öõ ²Ã¡ÇÁ¡¸ þÕ츢ýÈÉ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Á¡È¢ ÅÕõ þý¨È Ýú¿¢¨Ä¢ø «È¢×ò¾¢È¨É §ÁõÀÎòОý «Åº¢Âõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÅÇ÷óÐ ÅÕõ þý¨È ÌÆ󨾸û ¿¡¨Ç ¯Ä¨¸ ¬Çô§À¡¸¢ÈÅ÷¸û. ÀûÇ¢ô ÀÊôÒ ±ýÈ¡Öõ ºÃ¢, ¸øæâô ÀÊôÒ ±ýÈ¡Öõ ºÃ¢, þý¨È Ýú¿¢¨Ä¢ø «È¢×ò¾¢Èý ´ý§È «Å÷¸¨Ç §À¡ðʸû ¿¢¨Èó¾ ¯Ä¸¢ø ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÈ ¯¾Åì ÜÊÂÐ. ¯Â÷ ¸øŢ¢Öõ, §Å¨Ä Å¡öôÀ¢Öõ «È¢×ò¾¢Èý §º¡¾¨É Ó츢 ÀíÌ Å¸¢ì¸¢ÈÐ. 3 Á½¢ §¿Ãõ §¾÷× ±Ø¾¢ 100 Á¾¢ôÒ ¦ÀüÚ þÕó¾¡Öõ ±øÄ¡ Á¡½Å÷¸¨¨ÇÔõ ¯Â÷ ¸øŢ째¡ §Å¨Ä째¡ §¾÷× ¦ºöÅÐ ±ýÀÐ Á¢¸×õ º¢ì¸Ä¡ÉÐ. ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ¸¡Ä즸Î×ìÌû «¾¢¸À𺠧¸ûÅ¢¸ÙìÌ ºÃ¢Â¡É À¾¢ø «Ç¢ôÀÐ ±ýÀÐ ºüÚ §ÅÚÀ𼾡Ìõ. ÀûÇ¢¸Ç¢§Ä¡ ¸øæâ¸Ç¢§Ä¡ þó¾ Ó¨È «¾¢¸Á¡¸ô À¢ýÀüÈô ÀΞ¢ø¨Ä ±ýÀÐ ÌÈ¢ôÀ¢¼ò¾ì¸Ð. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¸øÅ¢ À¢Öõ ¸¡Äò¾¢§Ä§Â «È¢×ò¾¢È¨É ÅÇ÷Ð즸¡ûÙõ «Åº¢Âò¾¢üÌ Á¡½Å÷¸û ¾ûÇôÀðÎûÇ¡÷¸û ±ýÀÐ ´ôÒ즸¡ûÇ §ÅñÊ ¯ñ¨Á. ¾ý À¢û¨Ç¸û ±ùÅǧš ÓÂýÚõ «¾¢¸ Á¾¢ô¦Àñ¸û ¦ÀÈÅ¢ø¨Ä ±ý§È¡ ¿øÄ §Å¨Ä ¸¢¨¼ì¸Å¢ø¨Ä ±ý§È¡ ÅÕóÐõ ¦Àü§È¡÷¸û «¾¢¸Á¡¸§Å þÕ츢ȡ÷¸û. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]§Áü¸ñ¼ Ýú¿¢¨Ä¢ø ÌÆ󨾸Ǣý «È¢×ò¾¢È¨É §ÁõÀÎò¾ ÀÄ ÅÆ¢¸û ¯ûÇÉ. ¦ºŠ Å¢¨Ç¡ðÎ (ºÐùõ) þ¾¢ø Ó츢 ÀíÌ Å¸¢ì¸¢ÈÐ. þô§À¡Ð þòмý ͧ¼¡Ì×õ §º÷óÐ ¯ûÇÐ. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]
[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ͧ¼¡ÌŢɡø Á¡½Å÷¸û ¦ÀÚõ ÀÂý¸û.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÌÚ¸¢Â ¸¡Äô À¢üº¢Â¢ø ¸£úì¸ñ¼ÅüÈ¢ø ¾¢Èý «¾¢¸Ã¢ô¨Àô ¦ÀÈÄ¡õ:[/FONT]

 • [FONT=TSCu_Paranar]¦ÅÌ §Å¸Á¡¸ ¬º¢Ã¢Â÷¸û ¸üÀ¢ìÌõ Å¢„Âò¨¾§Â¡ «øÄÐ ¾¡§É ¸üÌõ Å¢„Âò¨¾§Â¡ ¾Ìó¾ ¸¡Ã½í¸§Ä¡Î ÒâóÐ ¦¸¡ûÙ¾ø..[/FONT]
 • [FONT=TSCu_Paranar]¸üȨ¾ ¿¢Èó¾ÃÁ¡¸ »¡À¸ò¾¢ø ¨ÅòÐì ¦¸¡ûÙ¾ø. [/FONT]
 • [FONT=TSCu_Paranar]»¡À¸ò¾¢ø ¯ûǨ¾ §¾¨Åô ÀÎõ§À¡Ð (§¾÷× §¿Ãò¾¢§Ä¡, §À¡ðÊò §¾÷× §¿Ãò¾¢§Ä¡) ¯À§Â¡¸ô ÀÎòоø. [/FONT]
 • [FONT=TSCu_Paranar]ºÃ¢Â¡É ÓÊ× ¦ºöÔõ ¾¢Èý[/FONT]
 • [FONT=TSCu_Paranar]ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ Å¢„Âõ «øÄÐ Ýú¿¢¨Ä¨Â ¬ö× ¦ºöÔõ ¾¢Èý[/FONT]
 • [FONT=TSCu_Paranar]Ţš¾õ / ¾÷ì¸õ ¦ºöÔõ ¾¢Èý (ºð¼ ÅøÖÉ÷¸ÙìÌ þÐ «¾¢¸õ §¾¨Å)[/FONT]
 • [FONT=TSCu_Paranar]ºÅ¡ø¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡Ïõ ¾¢Èý. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]§Áü¸ñ¼ 7 Å¢„Âí¸Ùõ ±ø§Ä¡ÕìÌõ ±ùÅÇ× Ó츢ÂÁ¡ÉÐ ±ýÀÐ ±ø§Ä¡Õõ «È¢ó¾ ÁÚì¸ ÓÊ¡¾¨Å¸Ç¡Ìõ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þôÀÊôÀð¼ Å¢¨ÄÁ¾¢ôÀüÈ ¾¢È¨Á¸¨Ç ÅÇ÷ì¸ Í§¼¡Ì ¯¾×õ ±ýÈ¡ø «¨¾ ¸ü¸ ÓüÀÎŧ¾ º¡ÄÈó¾Ð.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¡÷ ͧ¼¡Ì ¸ü¸Ä¡õ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]10 ÅÂÐ ¿¢ÈõÀ¢Â ÌÆ󨾸û Ó¾ø ±ò¾¨É ÅÂÐ ¿¢ÈõÀ¢ÂÅÕõ ͧ¼¡Ì¨Å ¸ü¸Ä¡õ. «¾¢¸Àðº ÅÂÐ ¾¨¼ þø¨Ä. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]±ôÀÊ Í§¼¡Ì¨Å ¸ü¸Ä¡õ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¯í¸ÙìÌ ¯¾Å ¾Â¡Ã¡¸ ¯ûÇÅâý Å¢ÅÃõ þ§¾¡:-[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦ÀÂ÷[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¾¢Õ. Á†¡§¾Åý. ±Š[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÅÂÐ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]56[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ź¢ìÌõ þ¼õ:[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦Àí¸éÕ 560 078 (¸÷¿¡¼¸¡ Á¡¿¢Äõ)(þó¾¢Â¡)[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«ÛÀÅõ (ͧ¼¡Ì)[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ƒ¥¨Ä 2007 Ó¾ø þýÚ Å¨Ã 5000 ìÌõ §ÁüÀð¼ Á¢¸×õ ¸ÊÉÁ¡É ͧ¼¡Ì Ò¾¢÷¸ÙìÌ ¾£÷× ¸ñ¼Å÷.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þó¾ Å¢¨Ç¡𨼠ÀÄ §¸¡½í¸Ç¢ø ¬Ã¡ö ¦ºöÐ Ò¾¢Â Ôì¾¢¸¨Ç ¸ñÎÀ¢ÊòÐ «¨Å¸¨Ç ¾ÉРͧ¼¡Ì Á¡½Å÷¸ÙìÌ ¦º¡øÄ¢ò ¾Ã ¾Â¡Ã¡¸ ¯ûÇ¡÷.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þÅÃÐ ÌȢ째¡û : §À¡ðʸû ¿¢¨Èó¾ ¯Ä¸¢ø ͧ¼¡Ì ãÄõ ¿¡¨Ç ¯Ä¨¸ ¬Çô§À¡Ìõ ¯Â÷ «È¢×ò¾¢Èý ¦¸¡ñ¼ Á¡½Å ºÓ¾¡Âò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌÅÐ. ¯Ä¸ ͧ¼¡Ì Å¢¨Ç¡ðÎ «Ãí¸¢ø ¾ÉÐ Á¡½Å÷¸¨Ç §À¡ðÊìÌò ¾Â¡÷ ¦ºöÐ «Å÷¸û Champion ¸Ç¡¸ ¯ÕÅ¡¸ ¯ÕШ½Â¡¸ þÕôÀÐ.[/FONT]

[FONT=TSCu_Paranar]ÁüÈ «ÛÀÅõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¯Â÷§Å¸ ÍÕ즸Øò¾¡Ç÷ (¬í¸¢Äõ, ¾Á¢ú ÁüÚõ †¢ó¾¢)[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¨¼ô¨ÃðÊí (¬í¸¢Äõ) champion 1983)(90 wpm)[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]25 ¬ñθû ÍÕ즸ØòÐ À¢üº¢Â¡Ç÷[/FONT]

[FONT=TSCu_Paranar]Astro Numerologist This is his hobby. Does service on casting of birth charts, matrimonial matching, and suggesting good names for anybody interested. Individual mails are attended to when any requirement is received.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]® ¦Á¢ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar][email protected][/FONT]

[FONT=TSCu_Paranar]¸üÀ¢ìÌõ Ó¨È: [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]® ¦Á¢ø ãÄõ À¡¼í¸û ¦ºÂøӨȸ§Ç¡Î «ÛôÀô ÀÎõ. [/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ºó§¾¸í¸ÙìÌ ¯¼ÉÊ Å¢Çì¸í¸û «Ç¢ì¸ôÀÎõ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þó¾ô À¢üº¢ ºó¾¡Ã÷¸ÙìÌ «Ç¢ì¸ôÀθ¢ÈÐ. ºó¾¡ Å¢ÀÃõ:[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]1 ¬ñÎ ºó¾¡ åÀ¡ö : 2200/- ( $ 50 ¼¡Ä÷¸û)[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]6 Á¡¾ ºó¾¡: åÀ¡ö : 1200/- ( $ 60 ¼¡Ä÷¸û)[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]À¾¢× ¦ºö¾ø:[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þòмý þ¨½òÐûÇ ÀÊÅò¨¾ â÷ò¾¢ ¦ºöÐ «ÛôÀ §ÅñÎõ. Å¢ñ½ôÀ¾¡Ãâý Å¢ÅÃí¸¨Ç ¦ÀüÈÀ¢ý ºó¾¡ ±ôÀÊ «ÛôÀ §ÅñÎõ ±ýÈ ¸Ê¾õ «ÛôÀô ÀÎõ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¯í¸û ºó§¾¸í¸ÙìÌ ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÇ §ÅñÊ ® ¦Á¢ø Ó¸Åâ :[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar][email protected]
[/FONT]


MASTER SUDUKU TRAINING INSTITUTE
(SUDOKU IS THE SECRET OF YOUR IQ ENERGY)
(A TRAINING PLATFORM to BOOST High level IQ)
MEMBERSHIP APPLICATION FORM
Name
Mr./Ms/Mrs.

Father’s Name

Date of birth

Nationality

Present place and address of living

Educational qualification

Educational course now pursuing

Profession and place of work


Hobbies


How weekends spent


Language in which training is preferred
English/ Tamil / Hindi
UNDERSTANDING
By signing this document, I understand that:-

 • The lessons taught by the Master will be utilized by me and shared with my friends / relatives only if they are interested.
 • The amount of subscription paid will not be refunded under any circumstances.
 • I am learning Sudoku in the interest of my IQ development.
 
please refrain from posting such "advertisements" in the general discussion area. I have already moved them to the ads & offers section. Inspite of that, you are posting the same "Advertisements" in the general discussion area.

Please avoid that... Continued posting of these advertisements in wrong forums can lead to your account being temporarily banned. and please post only once and not every now and then.

This thread is now being closed.
 
Status
Not open for further replies.

Latest posts

Latest ads

Back
Top