• Welcome to Tamil Brahmins forums.

    You are currently viewing our boards as a guest which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our Free Brahmin Community you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content and access many other special features. Registration is fast, simple and absolutely free so please, join our community today!

    If you have any problems with the registration process or your account login, please contact contact us.

Shivananda Lahari

praveen

Life is a dream
Staff member
கலாப்யாம் சூடாலம்க்றுத-ஶஶி கலாப்யாம் னிஜ தபஃ-
பலாப்யாம் பக்தேஶு ப்ரகடித-பலாப்யாம் பவது மே |
ஶிவாப்யாம்-அஸ்தோக-த்ரிபுவன ஶிவாப்யாம் ஹ்றுதி புனர்-
பவாப்யாம் ஆனன்த ஸ்புர-தனுபவாப்யாம் னதிரியம் || 1 ||

கலன்தீ ஶம்போ த்வச்-சரித-ஸரிதஃ கில்பிஶ-ரஜோ
தலன்தீ தீகுல்யா-ஸரணிஶு பதன்தீ விஜயதாம்
திஶன்தீ ஸம்ஸார-ப்ரமண-பரிதாப-உபஶமனம்
வஸன்தீ மச்-சேதோ-ஹ்றுதபுவி ஶிவானன்த-லஹரீ 2

த்ரயீ-வேத்யம் ஹ்றுத்யம் த்ரி-புர-ஹரம் ஆத்யம் த்ரி-னயனம்
ஜடா-பாரோதாரம் சலத்-உரக-ஹாரம் ம்றுக தரம்
மஹா-தேவம் தேவம் மயி ஸதய-பாவம் பஶு-பதிம்
சித்-ஆலம்பம் ஸாம்பம் ஶிவம்-அதி-விடம்பம் ஹ்றுதி பஜே 3

ஸஹஸ்ரம் வர்தன்தே ஜகதி விபுதாஃ க்ஶுத்ர-பலதா
ன மன்யே ஸ்வப்னே வா தத்-அனுஸரணம் தத்-க்றுத-பலம்
ஹரி-ப்ரஹ்மாதீனாம்-அபி னிகட-பாஜாம்-அஸுலபம்
சிரம் யாசே ஶம்போ ஶிவ தவ பதாம்போஜ-பஜனம் 4

ஸ்ம்றுதௌ ஶாஸ்த்ரே வைத்யே ஶகுன-கவிதா-கான-பணிதௌ
புராணே மன்த்ரே வா ஸ்துதி-னடன-ஹாஸ்யேஶு-அசதுரஃ
கதம் ராஜ்னாம் ப்ரீதிர்-பவதி மயி கோ(அ)ஹம் பஶு-பதே
பஶும் மாம் ஸர்வஜ்ன ப்ரதித-க்றுபயா பாலய விபோ 5

கடோ வா ம்றுத்-பிண்டோ-அபி-அணுர்-அபி ச தூமோ-அக்னிர்-அசலஃ
படோ வா தன்துர்-வா பரிஹரதி கிம் கோர-ஶமனம்
வ்றுதா கண்ட-க்ஶோபம் வஹஸி தரஸா தர்க-வசஸா
பதாம்போஜம் ஶம்போர்-பஜ பரம-ஸௌக்யம் வ்ரஜ ஸுதீஃ 6

மனஸ்-தே பாதாப்ஜே னிவஸது வசஃ ஸ்தோத்ர-பணிதௌ
கரௌ ச-அப்யர்சாயாம் ஶ்ருதிர்-அபி கதாகர்ணன-விதௌ
தவ த்யானே புத்திர்-னயன-யுகலம் மூர்தி-விபவே
பர-க்ரன்தான் கைர்-வா பரம-ஶிவ ஜானே பரம்-அதஃ 7

யதா புத்திஃ-ஶுக்தௌ ரஜதம் இதி காசாஶ்மனி மணிர்-
ஜலே பைஶ்டே க்ஶீரம் பவதி ம்றுக-த்றுஶ்ணாஸு ஸலிலம்
ததா தேவ-ப்ரான்த்யா பஜதி பவத்-அன்யம் ஜட ஜனோ
மஹா-தேவேஶம் த்வாம் மனஸி ச ன மத்வா பஶு-பதே 8

கபீரே காஸாரே விஶதி விஜனே கோர-விபினே
விஶாலே ஶைலே ச ப்ரமதி குஸுமார்தம் ஜட-மதிஃ
ஸமர்ப்யைகம் சேதஃ-ஸரஸிஜம் உமா னாத பவதே
ஸுகேன-அவஸ்தாதும் ஜன இஹ ன ஜானாதி கிம்-அஹோ 9

னரத்வம் தேவத்வம் னக-வன-ம்றுகத்வம் மஶகதா
பஶுத்வம் கீடத்வம் பவது விஹகத்வாதி-ஜனனம்
ஸதா த்வத்-பாதாப்ஜ-ஸ்மரண-பரமானன்த-லஹரீ
விஹாராஸக்தம் சேத்-ஹ்றுதயம்-இஹ கிம் தேன வபுஶா 10

வடுர்வா கேஹீ வா யதிர்-அபி ஜடீ வா ததிதரோ
னரோ வா யஃ கஶ்சித்-பவது பவ கிம் தேன பவதி
யதீயம் ஹ்றுத்-பத்மம் யதி பவத்-அதீனம் பஶு-பதே
ததீயஸ்-த்வம் ஶம்போ பவஸி பவ பாரம் ச வஹஸி 11

குஹாயாம் கேஹே வா பஹிர்-அபி வனே வா(அ)த்ரி-ஶிகரே
ஜலே வா வஹ்னௌ வா வஸது வஸதேஃ கிம் வத பலம்
ஸதா யஸ்யைவான்தஃகரணம்-அபி ஶம்போ தவ பதே
ஸ்திதம் செத்-யோகோ(அ)ஸௌ ஸ ச பரம-யோகீ ஸ ச ஸுகீ 12

அஸாரே ஸம்ஸாரே னிஜ-பஜன-தூரே ஜடதியா
பரமன்தம் மாம்-அன்தம் பரம-க்றுபயா பாதும் உசிதம்
மத்-அன்யஃ கோ தீனஸ்-தவ க்றுபண-ரக்ஶாதி-னிபுணஸ்-
த்வத்-அன்யஃ கோ வா மே த்ரி-ஜகதி ஶரண்யஃ பஶு-பதே 13

ப்ரபுஸ்-த்வம் தீனானாம் கலு பரம-பன்துஃ பஶு-பதே
ப்ரமுக்யோ(அ)ஹம் தேஶாம்-அபி கிம்-உத பன்துத்வம்-அனயோஃ
த்வயைவ க்ஶன்தவ்யாஃ ஶிவ மத்-அபராதாஶ்-ச ஸகலாஃ
ப்ரயத்னாத்-கர்தவ்யம் மத்-அவனம்-இயம் பன்து-ஸரணிஃ 14

உபேக்ஶா னோ சேத் கிம் ன ஹரஸி பவத்-த்யான-விமுகாம்
துராஶா-பூயிஶ்டாம் விதி-லிபிம்-அஶக்தோ யதி பவான்
ஶிரஸ்-தத்-வதிதாத்ரம் ன னகலு ஸுவ்றுத்தம் பஶு-பதே
கதம் வா னிர்-யத்னம் கர-னக-முகேனைவ லுலிதம் 15

விரின்சிர்-தீர்காயுர்-பவது பவதா தத்-பர-ஶிரஶ்-
சதுஶ்கம் ஸம்ரக்ஶ்யம் ஸ கலு புவி தைன்யம் லிகிதவான்
விசாரஃ கோ வா மாம் விஶத-க்றுபயா பாதி ஶிவ தே
கடாக்ஶ-வ்யாபாரஃ ஸ்வயம்-அபி ச தீனாவன-பரஃ 16

பலாத்-வா புண்யானாம் மயி கருணயா வா த்வயி விபோ
ப்ரஸன்னே(அ)பி ஸ்வாமின் பவத்-அமல-பாதாப்ஜ-யுகலம்
கதம் பஶ்யேயம் மாம் ஸ்தகயதி னமஃ-ஸம்ப்ரம-ஜுஶாம்
னிலிம்பானாம் ஶ்ரேணிர்-னிஜ-கனக-மாணிக்ய-மகுடைஃ 17

த்வம்-ஏகோ லோகானாம் பரம-பலதோ திவ்ய-பதவீம்
வஹன்தஸ்-த்வன்மூலாம் புனர்-அபி பஜன்தே ஹரி-முகாஃ
கியத்-வா தாக்ஶிண்யம் தவ ஶிவ மதாஶா ச கியதீ
கதா வா மத்-ரக்ஶாம் வஹஸி கருணா-பூரித-த்றுஶா 18

துராஶா-பூயிஶ்டே துரதிப-க்றுஹ-த்வார-கடகே
துரன்தே ஸம்ஸாரே துரித-னிலயே துஃக ஜனகே
மதாயாஸம் கிம் ன வ்யபனயஸி கஸ்யோபக்றுதயே
வதேயம் ப்ரீதிஶ்-சேத் தவ ஶிவ க்றுதார்தாஃ கலு வயம் 19

ஸதா மோஹாடவ்யாம் சரதி யுவதீனாம் குச-கிரௌ
னடத்ய்-ஆஶா-ஶாகாஸ்-வடதி ஜடிதி ஸ்வைரம்-அபிதஃ
கபாலின் பிக்ஶோ மே ஹ்றுதய-கபிம்-அத்யன்த-சபலம்
த்றுடம் பக்த்யா பத்த்வா ஶிவ பவத்-அதீனம் குரு விபோ 20

த்றுதி-ஸ்தம்பாதாரம் த்றுட-குண னிபத்தாம் ஸகமனாம்
விசித்ராம் பத்மாட்யாம் ப்ரதி-திவஸ-ஸன்மார்க-கடிதாம்
ஸ்மராரே மச்சேதஃ-ஸ்புட-பட-குடீம் ப்ராப்ய விஶதாம்
ஜய ஸ்வாமின் ஶக்த்யா ஸஹ ஶிவ கணைஃ-ஸேவித விபோ 21

ப்ரலோபாத்யைர்-அர்தாஹரண-பர-தன்த்ரோ தனி-க்றுஹே
ப்ரவேஶோத்யுக்தஃ-ஸன் ப்ரமதி பஹுதா தஸ்கர-பதே
இமம் சேதஶ்-சோரம் கதம்-இஹ ஸஹே ஶன்கர விபோ
தவாதீனம் க்றுத்வா மயி னிரபராதே குரு க்றுபாம் 22

கரோமி த்வத்-பூஜாம் ஸபதி ஸுகதோ மே பவ விபோ
விதித்வம் விஶ்ணுத்வம் திஶஸி கலு தஸ்யாஃ பலம்-இதி
புனஶ்ச த்வாம் த்ரஶ்டும் திவி புவி வஹன் பக்ஶி-ம்றுகதாம்-
அத்றுஶ்ட்வா தத்-கேதம் கதம்-இஹ ஸஹே ஶன்கர விபோ 23

கதா வா கைலாஸே கனக-மணி-ஸௌதே ஸஹ-கணைர்-
வஸன் ஶம்போர்-அக்ரே ஸ்புட-கடித-மூர்தான்ஜலி-புடஃ
விபோ ஸாம்ப ஸ்வாமின் பரம-ஶிவ பாஹீதி னிகதன்
விதாத்றுறுணாம் கல்பான் க்ஶணம்-இவ வினேஶ்யாமி ஸுகதஃ 24

ஸ்தவைர்-ப்ரஹ்மாதீனாம் ஜய-ஜய-வசோபிர்-னியமானாம்
கணானாம் கேலீபிர்-மதகல-மஹோக்ஶஸ்ய ககுதி
ஸ்திதம் னீல-க்ரீவம் த்ரி-னயனம்-உமாஶ்லிஶ்ட-வபுஶம்
கதா த்வாம் பஶ்யேயம் கர-த்றுத-ம்றுகம் கண்ட-பரஶும் 25

கதா வா த்வாம் த்றுஶ்ட்வா கிரிஶ தவ பவ்யான்க்ரி-யுகலம்
க்றுஹீத்வா ஹஸ்தாப்யாம் ஶிரஸி னயனே வக்ஶஸி வஹன்
ஸமாஶ்லிஶ்யாக்ராய ஸ்புட-ஜலஜ-கன்தான் பரிமலான்-
அலப்யாம் ப்ரஹ்மாத்யைர்-முதம்-அனுபவிஶ்யாமி ஹ்றுதயே 26

கரஸ்தே ஹேமாத்ரௌ கிரிஶ னிகடஸ்தே தன-பதௌ
க்றுஹஸ்தே ஸ்வர்பூஜா(அ)மர-ஸுரபி-சின்தாமணி-கணே
ஶிரஸ்தே ஶீதாம்ஶௌ சரண-யுகலஸ்தே(அ)கில ஶுபே
கம்-அர்தம் தாஸ்யே(அ)ஹம் பவது பவத்-அர்தம் மம மனஃ 27

ஸாரூப்யம் தவ பூஜனே ஶிவ மஹா-தேவேதி ஸம்கீர்தனே
ஸாமீப்யம் ஶிவ பக்தி-துர்ய-ஜனதா-ஸாம்கத்ய-ஸம்பாஶணே
ஸாலோக்யம் ச சராசராத்மக-தனு-த்யானே பவானீ-பதே
ஸாயுஜ்யம் மம ஸித்திம்-அத்ர பவதி ஸ்வாமின் க்றுதார்தோஸ்ம்யஹம் 28

த்வத்-பாதாம்புஜம்-அர்சயாமி பரமம் த்வாம் சின்தயாமி-அன்வஹம்
த்வாம்-ஈஶம் ஶரணம் வ்ரஜாமி வசஸா த்வாம்-ஏவ யாசே விபோ
வீக்ஶாம் மே திஶ சாக்ஶுஶீம் ஸ-கருணாம் திவ்யைஶ்-சிரம் ப்ரார்திதாம்
ஶம்போ லோக-குரோ மதீய-மனஸஃ ஸௌக்யோபதேஶம் குரு 29

வஸ்த்ரோத்-தூத விதௌ ஸஹஸ்ர-கரதா புஶ்பார்சனே விஶ்ணுதா
கன்தே கன்த-வஹாத்மதா(அ)ன்ன-பசனே பஹிர்-முகாத்யக்ஶதா
பாத்ரே கான்சன-கர்பதாஸ்தி மயி சேத் பாலேன்து சூடா-மணே
ஶுஶ்ரூஶாம் கரவாணி தே பஶு-பதே ஸ்வாமின் த்ரி-லோகீ-குரோ 30

னாலம் வா பரமோபகாரகம்-இதம் த்வேகம் பஶூனாம் பதே
பஶ்யன் குக்ஶி-கதான் சராசர-கணான் பாஹ்யஸ்திதான் ரக்ஶிதும்
ஸர்வாமர்த்ய-பலாயனௌஶதம்-அதி-ஜ்வாலா-கரம் பீ-கரம்
னிக்ஶிப்தம் கரலம் கலே ன கலிதம் னோத்கீர்ணம்-ஏவ-த்வயா 31

ஜ்வாலோக்ரஃ ஸகலாமராதி-பயதஃ க்ஶ்வேலஃ கதம் வா த்வயா
த்றுஶ்டஃ கிம் ச கரே த்றுதஃ கர-தலே கிம் பக்வ-ஜம்பூ-பலம்
ஜிஹ்வாயாம் னிஹிதஶ்ச ஸித்த-குடிகா வா கண்ட-தேஶே ப்றுதஃ
கிம் தே னீல-மணிர்-விபூஶணம்-அயம் ஶம்போ மஹாத்மன் வத 32

னாலம் வா ஸக்றுத்-ஏவ தேவ பவதஃ ஸேவா னதிர்-வா னுதிஃ
பூஜா வா ஸ்மரணம் கதா-ஶ்ரவணம்-அபி-ஆலோகனம் மாத்றுஶாம்
ஸ்வாமின்ன்-அஸ்திர-தேவதானுஸரணாயாஸேன கிம் லப்யதே
கா வா முக்திர்-இதஃ குதோ பவதி சேத் கிம் ப்ரார்தனீயம் ததா 33

கிம் ப்ரூமஸ்-தவ ஸாஹஸம் பஶு-பதே கஸ்யாஸ்தி ஶம்போ பவத்-
தைர்யம் சேத்றுஶம்-ஆத்மனஃ-ஸ்திதிர்-இயம் சான்யைஃ கதம் லப்யதே
ப்ரஶ்யத்-தேவ-கணம் த்ரஸன்-முனி-கணம் னஶ்யத்-ப்ரபன்சம் லயம்
பஶ்யன்-னிர்பய ஏக ஏவ விஹரதி-ஆனன்த-ஸான்த்ரோ பவான் 34

யோக-க்ஶேம-துரம்-தரஸ்ய ஸகலஃ-ஶ்ரேயஃ ப்ரதோத்யோகினோ
த்றுஶ்டாத்றுஶ்ட-மதோபதேஶ-க்றுதினோ பாஹ்யான்தர-வ்யாபினஃ
ஸர்வஜ்னஸ்ய தயா-கரஸ்ய பவதஃ கிம் வேதிதவ்யம் மயா
ஶம்போ த்வம் பரமான்தரம்க இதி மே சித்தே ஸ்மராமி-அன்வஹம் 35

பக்தோ பக்தி-குணாவ்றுதே முத்-அம்றுதா-பூர்ணே ப்ரஸன்னே மனஃ
கும்பே ஸாம்ப தவான்க்ரி-பல்லவ யுகம் ஸம்ஸ்தாப்ய ஸம்வித்-பலம்
ஸத்த்வம் மன்த்ரம்-உதீரயன்-னிஜ ஶரீராகார ஶுத்திம் வஹன்
புண்யாஹம் ப்ரகடீ கரோமி ருசிரம் கல்யாணம்-ஆபாதயன் 36

ஆம்னாயாம்புதிம்-ஆதரேண ஸுமனஃ-ஸன்காஃ-ஸமுத்யன்-மனோ
மன்தானம் த்றுட பக்தி-ரஜ்ஜு-ஸஹிதம் க்றுத்வா மதித்வா ததஃ
ஸோமம் கல்ப-தரும் ஸு-பர்வ-ஸுரபிம் சின்தா-மணிம் தீமதாம்
னித்யானன்த-ஸுதாம் னிரன்தர-ரமா-ஸௌபாக்யம்-ஆதன்வதே 37

ப்ராக்-புண்யாசல-மார்க-தர்ஶித-ஸுதா-மூர்திஃ ப்ரஸன்னஃ-ஶிவஃ
ஸோமஃ-ஸத்-குண-ஸேவிதோ ம்றுக-தரஃ பூர்ணாஸ்-தமோ-மோசகஃ
சேதஃ புஶ்கர-லக்ஶிதோ பவதி சேத்-ஆனன்த-பாதோ-னிதிஃ
ப்ராகல்ப்யேன விஜ்றும்பதே ஸுமனஸாம் வ்றுத்திஸ்-ததா ஜாயதே 38

தர்மோ மே சதுர்-அன்க்ரிகஃ ஸுசரிதஃ பாபம் வினாஶம் கதம்
காம-க்ரோத-மதாதயோ விகலிதாஃ காலாஃ ஸுகாவிஶ்க்றுதாஃ
ஜ்னானானன்த-மஹௌஶதிஃ ஸுபலிதா கைவல்ய னாதே ஸதா
மான்யே மானஸ-புண்டரீக-னகரே ராஜாவதம்ஸே ஸ்திதே 39

தீ-யன்த்ரேண வசோ-கடேன கவிதா-குல்யோபகுல்யாக்ரமைர்-
ஆனீதைஶ்ச ஸதாஶிவஸ்ய சரிதாம்போ-ராஶி-திவ்யாம்றுதைஃ
ஹ்றுத்-கேதார-யுதாஶ்-ச பக்தி-கலமாஃ ஸாபல்யம்-ஆதன்வதே
துர்பிக்ஶான்-மம ஸேவகஸ்ய பகவன் விஶ்வேஶ பீதிஃ குதஃ 40

பாபோத்பாத-விமோசனாய ருசிரைஶ்வர்யாய ம்றுத்யும்-ஜய
ஸ்தோத்ர-த்யான-னதி-ப்ரதிக்ஶிண-ஸபர்யாலோகனாகர்ணனே
ஜிஹ்வா-சித்த-ஶிரோன்க்ரி-ஹஸ்த-னயன-ஶ்ரோத்ரைர்-அஹம் ப்ரார்திதோ
மாம்-ஆஜ்னாபய தன்-னிரூபய முஹுர்-மாமேவ மா மே(அ)வசஃ 41

காம்பீர்யம் பரிகா-பதம் கன-த்றுதிஃ ப்ராகார-உத்யத்-குண
ஸ்தோமஶ்-சாப்த-பலம் கனேன்த்ரிய-சயோ த்வாராணி தேஹே ஸ்திதஃ
வித்யா-வஸ்து-ஸம்றுத்திர்-இதி-அகில-ஸாமக்ரீ-ஸமேதே ஸதா
துர்காதி-ப்ரிய-தேவ மாமக-மனோ-துர்கே னிவாஸம் குரு 42

மா கச்ச த்வம்-இதஸ்-ததோ கிரிஶ போ மய்யேவ வாஸம் குரு
ஸ்வாமின்ன்-ஆதி கிராத மாமக-மனஃ கான்தார-ஸீமான்தரே
வர்தன்தே பஹுஶோ ம்றுகா மத-ஜுஶோ மாத்ஸர்ய-மோஹாதயஸ்-
தான் ஹத்வா ம்றுகயா-வினோத ருசிதா-லாபம் ச ஸம்ப்ராப்ஸ்யஸி 43

கர-லக்ன ம்றுகஃ கரீன்த்ர-பன்கோ
கன ஶார்தூல-விகண்டனோ(அ)ஸ்த-ஜன்துஃ
கிரிஶோ விஶத்-ஆக்றுதிஶ்-ச சேதஃ
குஹரே பன்ச முகோஸ்தி மே குதோ பீஃ 44

சன்தஃ-ஶாகி-ஶிகான்விதைர்-த்விஜ-வரைஃ ஸம்ஸேவிதே ஶாஶ்வதே
ஸௌக்யாபாதினி கேத-பேதினி ஸுதா-ஸாரைஃ பலைர்-தீபிதே
சேதஃ பக்ஶி-ஶிகா-மணே த்யஜ வ்றுதா-ஸன்சாரம்-அன்யைர்-அலம்
னித்யம் ஶன்கர-பாத-பத்ம-யுகலீ-னீடே விஹாரம் குரு 45

ஆகீர்ணே னக-ராஜி-கான்தி-விபவைர்-உத்யத்-ஸுதா-வைபவைர்-
ஆதௌதேபி ச பத்ம-ராக-லலிதே ஹம்ஸ-வ்ரஜைர்-ஆஶ்ரிதே
னித்யம் பக்தி-வதூ கணைஶ்-ச ரஹஸி ஸ்வேச்சா-விஹாரம் குரு
ஸ்தித்வா மானஸ-ராஜ-ஹம்ஸ கிரிஜா னாதான்க்ரி-ஸௌதான்தரே 46

ஶம்பு-த்யான-வஸன்த-ஸன்கினி ஹ்றுதாராமே(அ)க-ஜீர்ணச்சதாஃ
ஸ்ரஸ்தா பக்தி லதாச்சடா விலஸிதாஃ புண்ய-ப்ரவால-ஶ்ரிதாஃ
தீப்யன்தே குண-கோரகா ஜப-வசஃ புஶ்பாணி ஸத்-வாஸனா
ஜ்னானானன்த-ஸுதா-மரன்த-லஹரீ ஸம்வித்-பலாப்யுன்னதிஃ 47

னித்யானன்த-ரஸாலயம் ஸுர-முனி-ஸ்வான்தாம்புஜாதாஶ்ரயம்
ஸ்வச்சம் ஸத்-த்விஜ-ஸேவிதம் கலுஶ-ஹ்றுத்-ஸத்-வாஸனாவிஶ்க்றுதம்
ஶம்பு-த்யான-ஸரோவரம் வ்ரஜ மனோ-ஹம்ஸாவதம்ஸ ஸ்திரம்
கிம் க்ஶுத்ராஶ்ரய-பல்வல-ப்ரமண-ஸம்ஜாத-ஶ்ரமம் ப்ராப்ஸ்யஸி 48

ஆனன்தாம்றுத-பூரிதா ஹர-பதாம்போஜாலவாலோத்யதா
ஸ்தைர்யோபக்னம்-உபேத்ய பக்தி லதிகா ஶாகோபஶாகான்விதா
உச்சைர்-மானஸ-காயமான-படலீம்-ஆக்ரம்ய னிஶ்-கல்மஶா
னித்யாபீஶ்ட-பல-ப்ரதா பவது மே ஸத்-கர்ம-ஸம்வர்திதா 49

ஸன்த்யாரம்ப-விஜ்றும்பிதம் ஶ்ருதி-ஶிர-ஸ்தானான்தர்-ஆதிஶ்டிதம்
ஸ-ப்ரேம ப்ரமராபிராமம்-அஸக்றுத் ஸத்-வாஸனா-ஶோபிதம்
போகீன்த்ராபரணம் ஸமஸ்த-ஸுமனஃ-பூஜ்யம் குணாவிஶ்க்றுதம்
ஸேவே ஶ்ரீ-கிரி-மல்லிகார்ஜுன-மஹா-லின்கம் ஶிவாலின்கிதம் 50

ப்றுன்கீச்சா-னடனோத்கடஃ கரி-மத-க்ராஹீ ஸ்புரன்-மாதவ-
ஆஹ்லாதோ னாத-யுதோ மஹாஸித-வபுஃ பன்சேஶுணா சாத்றுதஃ
ஸத்-பக்ஶஃ ஸுமனோ-வனேஶு ஸ புனஃ ஸாக்ஶான்-மதீயே மனோ
ராஜீவே ப்ரமராதிபோ விஹரதாம் ஶ்ரீ ஶைல-வாஸீ விபுஃ 51

காருண்யாம்றுத-வர்ஶிணம் கன-விபத்-க்ரீஶ்மச்சிதா-கர்மடம்
வித்யா-ஸஸ்ய-பலோதயாய ஸுமனஃ-ஸம்ஸேவ்யம்-இச்சாக்றுதிம்
ன்றுத்யத்-பக்த-மயூரம்-அத்ரி-னிலயம் சன்சஜ்-ஜடா-மண்டலம்
ஶம்போ வான்சதி னீல-கன்தர-ஸதா த்வாம் மே மனஶ்-சாதகஃ 52

ஆகாஶேன ஶிகீ ஸமஸ்த பணினாம் னேத்ரா கலாபீ னதா-
(அ)னுக்ராஹி-ப்ரணவோபதேஶ-னினதைஃ கேகீதி யோ கீயதே
ஶ்யாமாம் ஶைல-ஸமுத்பவாம் கன-ருசிம் த்றுஶ்ட்வா னடன்தம் முதா
வேதான்தோபவனே விஹார-ரஸிகம் தம் னீல-கண்டம் பஜே 53

ஸன்த்யா கர்ம-தினாத்யயோ ஹரி-கராகாத-ப்ரபூதானக-
த்வானோ வாரித கர்ஜிதம் திவிஶதாம் த்றுஶ்டிச்சடா சன்சலா
பக்தானாம் பரிதோஶ பாஶ்ப விததிர்-வ்றுஶ்டிர்-மயூரீ ஶிவா
யஸ்மின்ன்-உஜ்ஜ்வல-தாண்டவம் விஜயதே தம் னீல-கண்டம் பஜே 54

ஆத்யாயாமித-தேஜஸே-ஶ்ருதி-பதைர்-வேத்யாய ஸாத்யாய தே
வித்யானன்த-மயாத்மனே த்ரி-ஜகதஃ-ஸம்ரக்ஶணோத்யோகினே
த்யேயாயாகில-யோகிபிஃ-ஸுர-கணைர்-கேயாய மாயாவினே
ஸம்யக் தாண்டவ-ஸம்ப்ரமாய ஜடினே ஸேயம் னதிஃ-ஶம்பவே 55

னித்யாய த்ரி-குணாத்மனே புர-ஜிதே காத்யாயனீ-ஶ்ரேயஸே
ஸத்யாயாதி குடும்பினே முனி-மனஃ ப்ரத்யக்ஶ-சின்-மூர்தயே
மாயா-ஸ்றுஶ்ட-ஜகத்-த்ரயாய ஸகல-ஆம்னாயான்த-ஸன்சாரிணே
ஸாயம் தாண்டவ-ஸம்ப்ரமாய ஜடினே ஸேயம் னதிஃ-ஶம்பவே 56

னித்யம் ஸ்வோதர-போஶணாய ஸகலான்-உத்திஶ்ய வித்தாஶயா
வ்யர்தம் பர்யடனம் கரோமி பவதஃ-ஸேவாம் ன ஜானே விபோ
மஜ்-ஜன்மான்தர-புண்ய-பாக-பலதஸ்-த்வம் ஶர்வ ஸர்வான்தரஸ்-
திஶ்டஸ்யேவ ஹி தேன வா பஶு-பதே தே ரக்ஶணீயோ(அ)ஸ்ம்யஹம் 57

ஏகோ வாரிஜ-பான்தவஃ க்ஶிதி-னபோ வ்யாப்தம் தமோ-மண்டலம்
பித்வா லோசன-கோசரோபி பவதி த்வம் கோடி-ஸூர்ய-ப்ரபஃ
வேத்யஃ கிம் ன பவஸ்யஹோ கன-தரம் கீத்றுன்க்பவேன்-மத்தமஸ்-
தத்-ஸர்வம் வ்யபனீய மே பஶு-பதே ஸாக்ஶாத் ப்ரஸன்னோ பவ 58

ஹம்ஸஃ பத்ம-வனம் ஸமிச்சதி யதா னீலாம்புதம் சாதகஃ
கோகஃ கோக-னத-ப்ரியம் ப்ரதி-தினம் சன்த்ரம் சகோரஸ்-ததா
சேதோ வான்சதி மாமகம் பஶு-பதே சின்-மார்க ம்றுக்யம் விபோ
கௌரீ னாத பவத்-பதாப்ஜ-யுகலம் கைவல்ய-ஸௌக்ய-ப்ரதம் 59

ரோதஸ்-தோயஹ்றுதஃ ஶ்ரமேண-பதிகஶ்-சாயாம் தரோர்-வ்றுஶ்டிதஃ
பீதஃ ஸ்வஸ்த க்றுஹம் க்றுஹஸ்தம்-அதிதிர்-தீனஃ ப்ரபம் தார்மிகம்
தீபம் ஸன்தமஸாகுலஶ்-ச ஶிகினம் ஶீதாவ்றுதஸ்-த்வம் ததா
சேதஃ-ஸர்வ-பயாபஹம்-வ்ரஜ ஸுகம் ஶம்போஃ பதாம்போருஹம் 60

அன்கோலம் னிஜ பீஜ ஸன்ததிர்-அயஸ்கான்தோபலம் ஸூசிகா
ஸாத்வீ னைஜ விபும் லதா க்ஶிதி-ருஹம் ஸின்துஹ்-ஸரித்-வல்லபம்
ப்ராப்னோதீஹ யதா ததா பஶு-பதேஃ பாதாரவின்த-த்வயம்
சேதோவ்றுத்திர்-உபேத்ய திஶ்டதி ஸதா ஸா பக்திர்-இதி-உச்யதே 61

ஆனன்தாஶ்ருபிர்-ஆதனோதி புலகம் னைர்மல்யதஶ்-சாதனம்
வாசா ஶன்க முகே ஸ்திதைஶ்-ச ஜடரா-பூர்திம் சரித்ராம்றுதைஃ
ருத்ராக்ஶைர்-பஸிதேன தேவ வபுஶோ ரக்ஶாம் பவத்-பாவனா-
பர்யன்கே வினிவேஶ்ய பக்தி ஜனனீ பக்தார்பகம் ரக்ஶதி 62

மார்கா-வர்தித பாதுகா பஶு-பதேர்-அம்கஸ்ய கூர்சாயதே
கண்டூஶாம்பு-னிஶேசனம் புர-ரிபோர்-திவ்யாபிஶேகாயதே
கின்சித்-பக்ஶித-மாம்ஸ-ஶேஶ-கபலம் னவ்யோபஹாராயதே
பக்திஃ கிம் ன கரோதி-அஹோ வன-சரோ பக்தாவதம்ஸாயதே 63

வக்ஶஸ்தாடனம்-அன்தகஸ்ய கடினாபஸ்மார ஸம்மர்தனம்
பூ-ப்றுத்-பர்யடனம் னமத்-ஸுர-ஶிரஃ-கோடீர ஸன்கர்ஶணம்
கர்மேதம் ம்றுதுலஸ்ய தாவக-பத-த்வன்த்வஸ்ய கௌரீ-பதே
மச்சேதோ-மணி-பாதுகா-விஹரணம் ஶம்போ ஸதான்கீ-குரு 64

வக்ஶஸ்-தாடன ஶன்கயா விசலிதோ வைவஸ்வதோ னிர்ஜராஃ
கோடீரோஜ்ஜ்வல-ரத்ன-தீப-கலிகா-னீராஜனம் குர்வதே
த்றுஶ்ட்வா முக்தி-வதூஸ்-தனோதி னிப்றுதாஶ்லேஶம் பவானீ-பதே
யச்-சேதஸ்-தவ பாத-பத்ம-பஜனம் தஸ்யேஹ கிம் துர்-லபம் 65

க்ரீடார்தம் ஸ்றுஜஸி ப்ரபன்சம்-அகிலம் க்ரீடா-ம்றுகாஸ்-தே ஜனாஃ
யத்-கர்மாசரிதம் மயா ச பவதஃ ப்ரீத்யை பவத்யேவ தத்
ஶம்போ ஸ்வஸ்ய குதூஹலஸ்ய கரணம் மச்சேஶ்டிதம் னிஶ்சிதம்
தஸ்மான்-மாமக ரக்ஶணம் பஶு-பதே கர்தவ்யம்-ஏவ த்வயா 66

பஹு-வித-பரிதோஶ-பாஶ்ப-பூர-
ஸ்புட-புலகான்கித-சாரு-போக-பூமிம்
சிர-பத-பல-கான்க்ஶி-ஸேவ்யமானாம்
பரம ஸதாஶிவ-பாவனாம் ப்ரபத்யே 67

அமித-முதம்றுதம் முஹுர்-துஹன்தீம்
விமல-பவத்-பத-கோஶ்டம்-ஆவஸன்தீம்
ஸதய பஶு-பதே ஸுபுண்ய-பாகாம்
மம பரிபாலய பக்தி தேனும்-ஏகாம் 68

ஜடதா பஶுதா கலன்கிதா
குடில-சரத்வம் ச னாஸ்தி மயி தேவ
அஸ்தி யதி ராஜ-மௌலே
பவத்-ஆபரணஸ்ய னாஸ்மி கிம் பாத்ரம் 69

அரஹஸி ரஹஸி ஸ்வதன்த்ர-புத்த்யா
வரி-வஸிதும் ஸுலபஃ ப்ரஸன்ன-மூர்திஃ
அகணித பல-தாயகஃ ப்ரபுர்-மே
ஜகத்-அதிகோ ஹ்றுதி ராஜ-ஶேகரோஸ்தி 70

ஆரூட-பக்தி-குண-குன்சித-பாவ-சாப-
யுக்தைஃ-ஶிவ-ஸ்மரண-பாண-கணைர்-அமோகைஃ
னிர்ஜித்ய கில்பிஶ-ரிபூன் விஜயீ ஸுதீன்த்ரஃ-
ஸானன்தம்-ஆவஹதி ஸுஸ்திர-ராஜ-லக்ஶ்மீம் 71

த்யானான்ஜனேன ஸமவேக்ஶ்ய தமஃ-ப்ரதேஶம்
பித்வா மஹா-பலிபிர்-ஈஶ்வர னாம-மன்த்ரைஃ
திவ்யாஶ்ரிதம் புஜக-பூஶணம்-உத்வஹன்தி
யே பாத-பத்மம்-இஹ தே ஶிவ தே க்றுதார்தாஃ 72

பூ-தாரதாம்-உதவஹத்-யத்-அபேக்ஶயா ஶ்ரீ-
பூ-தார ஏவ கிமதஃ ஸுமதே லபஸ்வ
கேதாரம்-ஆகலித முக்தி மஹௌஶதீனாம்
பாதாரவின்த பஜனம் பரமேஶ்வரஸ்ய 73

ஆஶா-பாஶ-க்லேஶ-துர்-வாஸனாதி-
பேதோத்யுக்தைர்-திவ்ய-கன்தைர்-அமன்தைஃ
ஆஶா-ஶாடீகஸ்ய பாதாரவின்தம்
சேதஃ-பேடீம் வாஸிதாம் மே தனோது 74

கல்யாணினம் ஸரஸ-சித்ர-கதிம் ஸவேகம்
ஸர்வேன்கிதஜ்னம்-அனகம் த்ருவ-லக்ஶணாட்யம்
சேதஸ்-துரன்கம்-அதிருஹ்ய சர ஸ்மராரே
னேதஃ-ஸமஸ்த ஜகதாம் வ்றுஶபாதிரூட 75

பக்திர்-மஹேஶ-பத-புஶ்கரம்-ஆவஸன்தீ
காதம்பினீவ குருதே பரிதோஶ-வர்ஶம்
ஸம்பூரிதோ பவதி யஸ்ய மனஸ்-தடாகஸ்-
தஜ்-ஜன்ம-ஸஸ்யம்-அகிலம் ஸபலம் ச னான்யத் 76

புத்திஃ-ஸ்திரா பவிதும்-ஈஶ்வர-பாத-பத்ம
ஸக்தா வதூர்-விரஹிணீவ ஸதா ஸ்மரன்தீ
ஸத்-பாவனா-ஸ்மரண-தர்ஶன-கீர்தனாதி
ஸம்மோஹிதேவ ஶிவ-மன்த்ர-ஜபேன வின்தே 77

ஸத்-உபசார-விதிஶு-அனு-போதிதாம்
ஸவினயாம் ஸுஹ்றுதம் ஸதுபாஶ்ரிதாம்
மம ஸமுத்தர புத்திம்-இமாம் ப்ரபோ
வர-குணேன னவோட-வதூம்-இவ 78

னித்யம் யோகி-மனஹ்-ஸரோஜ-தல-ஸன்சார-க்ஶமஸ்-த்வத்-க்ரமஃ-
ஶம்போ தேன கதம் கடோர-யம-ராட்-வக்ஶஃ-கவாட-க்ஶதிஃ
அத்யன்தம் ம்றுதுலம் த்வத்-அன்க்ரி-யுகலம் ஹா மே மனஶ்-சின்தயதி-
ஏதல்-லோசன-கோசரம் குரு விபோ ஹஸ்தேன ஸம்வாஹயே 79

ஏஶ்யத்யேஶ ஜனிம் மனோ(அ)ஸ்ய கடினம் தஸ்மின்-னடானீதி மத்-
ரக்ஶாயை கிரி ஸீம்னி கோமல-பத-ன்யாஸஃ புராப்யாஸிதஃ
னோ-சேத்-திவ்ய-க்றுஹான்தரேஶு ஸுமனஸ்-தல்பேஶு வேத்யாதிஶு
ப்ராயஃ-ஸத்ஸு ஶிலா-தலேஶு னடனம் ஶம்போ கிமர்தம் தவ 80

கன்சித்-காலம்-உமா-மஹேஶ பவதஃ பாதாரவின்தார்சனைஃ
கன்சித்-த்யான-ஸமாதிபிஶ்-ச னதிபிஃ கன்சித் கதாகர்ணனைஃ
கன்சித் கன்சித்-அவேக்ஶணைஶ்-ச னுதிபிஃ கன்சித்-தஶாம்-ஈத்றுஶீம்
யஃ ப்ராப்னோதி முதா த்வத்-அர்பித மனா ஜீவன் ஸ முக்தஃ கலு 81

பாணத்வம் வ்றுஶபத்வம்-அர்த-வபுஶா பார்யாத்வம்-ஆர்யா-பதே
கோணித்வம் ஸகிதா ம்றுதன்க வஹதா சேத்யாதி ரூபம் ததௌ
த்வத்-பாதே னயனார்பணம் ச க்றுதவான் த்வத்-தேஹ பாகோ ஹரிஃ
பூஜ்யாத்-பூஜ்ய-தரஃ-ஸ ஏவ ஹி ன சேத் கோ வா ததன்யோ(அ)திகஃ 82

ஜனன-ம்றுதி-யுதானாம் ஸேவயா தேவதானாம்
ன பவதி ஸுக-லேஶஃ ஸம்ஶயோ னாஸ்தி தத்ர
அஜனிம்-அம்றுத ரூபம் ஸாம்பம்-ஈஶம் பஜன்தே
ய இஹ பரம ஸௌக்யம் தே ஹி தன்யா லபன்தே 83

ஶிவ தவ பரிசர்யா ஸன்னிதானாய கௌர்யா
பவ மம குண-துர்யாம் புத்தி-கன்யாம் ப்ரதாஸ்யே
ஸகல-புவன-பன்தோ ஸச்சித்-ஆனன்த-ஸின்தோ
ஸதய ஹ்றுதய-கேஹே ஸர்வதா ஸம்வஸ த்வம் 84

ஜலதி மதன தக்ஶோ னைவ பாதால பேதீ
ன ச வன ம்றுகயாயாம் னைவ லுப்தஃ ப்ரவீணஃ
அஶன-குஸும-பூஶா-வஸ்த்ர-முக்யாம் ஸபர்யாம்
கதய கதம்-அஹம் தே கல்பயானீன்து-மௌலே 85

பூஜா-த்ரவ்ய-ஸம்றுத்தயோ விரசிதாஃ பூஜாம் கதம் குர்மஹே
பக்ஶித்வம் ன ச வா கீடித்வம்-அபி ன ப்ராப்தம் மயா துர்-லபம்
ஜானே மஸ்தகம்-அன்க்ரி-பல்லவம்-உமா-ஜானே ன தே(அ)ஹம் விபோ
ன ஜ்னாதம் ஹி பிதாமஹேன ஹரிணா தத்த்வேன தத்-ரூபிணா 86

அஶனம் கரலம் பணீ கலாபோ
வஸனம் சர்ம ச வாஹனம் மஹோக்ஶஃ
மம தாஸ்யஸி கிம் கிம்-அஸ்தி ஶம்போ
தவ பாதாம்புஜ-பக்திம்-ஏவ தேஹி 87

யதா க்றுதாம்போ-னிதி-ஸேது-பன்தனஃ
கரஸ்த-லாதஃ-க்றுத-பர்வதாதிபஃ
பவானி தே லன்கித-பத்ம-ஸம்பவஸ்-
ததா ஶிவார்சா-ஸ்தவ பாவன-க்ஶமஃ 88

னதிபிர்-னுதிபிஸ்-த்வம்-ஈஶ பூஜா
விதிபிர்-த்யான-ஸமாதிபிர்-ன துஶ்டஃ
தனுஶா முஸலேன சாஶ்மபிர்-வா
வத தே ப்ரீதி-கரம் ததா கரோமி 89

வசஸா சரிதம் வதாமி ஶம்போர்-
அஹம்-உத்யோக விதாஸு தே(அ)ப்ரஸக்தஃ
மனஸாக்றுதிம்-ஈஶ்வரஸ்ய ஸேவே
ஶிரஸா சைவ ஸதாஶிவம் னமாமி 90

ஆத்யா(அ)வித்யா ஹ்றுத்-கதா னிர்கதாஸீத்-
வித்யா ஹ்றுத்யா ஹ்றுத்-கதா த்வத்-ப்ரஸாதாத்
ஸேவே னித்யம் ஶ்ரீ-கரம் த்வத்-பதாப்ஜம்
பாவே முக்தேர்-பாஜனம் ராஜ-மௌலே 91

தூரீக்றுதானி துரிதானி துரக்ஶராணி
தௌர்-பாக்ய-துஃக-துரஹம்க்றுதி-துர்-வசாம்ஸி
ஸாரம் த்வதீய சரிதம் னிதராம் பிபன்தம்
கௌரீஶ மாம்-இஹ ஸமுத்தர ஸத்-கடாக்ஶைஃ 92

ஸோம கலா-தர-மௌலௌ
கோமல கன-கன்தரே மஹா-மஹஸி
ஸ்வாமினி கிரிஜா னாதே
மாமக ஹ்றுதயம் னிரன்தரம் ரமதாம் 93

ஸா ரஸனா தே னயனே
தாவேவ கரௌ ஸ ஏவ க்றுத-க்றுத்யஃ
யா யே யௌ யோ பர்கம்
வததீக்ஶேதே ஸதார்சதஃ ஸ்மரதி 94

அதி ம்றுதுலௌ மம சரணௌ-
அதி கடினம் தே மனோ பவானீஶ
இதி விசிகித்ஸாம் ஸன்த்யஜ
ஶிவ கதம்-ஆஸீத்-கிரௌ ததா ப்ரவேஶஃ 95

தையான்குஶேன னிப்றுதம்
ரபஸாத்-ஆக்றுஶ்ய பக்தி-ஶ்றுன்கலயா
புர-ஹர சரணாலானே
ஹ்றுதய-மதேபம் பதான சித்-யன்த்ரைஃ 96

ப்ரசரத்யபிதஃ ப்ரகல்ப-வ்றுத்த்யா
மதவான்-ஏஶ மனஃ-கரீ கரீயான்
பரிக்றுஹ்ய னயேன பக்தி-ரஜ்ஜ்வா
பரம ஸ்தாணு-பதம் த்றுடம் னயாமும் 97

ஸர்வாலன்கார-யுக்தாம் ஸரல-பத-யுதாம் ஸாது-வ்றுத்தாம் ஸுவர்ணாம்
ஸத்பிஃ-ஸம்ஸ்தூய-மானாம் ஸரஸ குண-யுதாம் லக்ஶிதாம் லக்ஶணாட்யாம்
உத்யத்-பூஶா-விஶேஶாம்-உபகத-வினயாம் த்யோத-மானார்த-ரேகாம்
கல்யாணீம் தேவ கௌரீ-ப்ரிய மம கவிதா-கன்யகாம் த்வம் க்றுஹாண 98

இதம் தே யுக்தம் வா பரம-ஶிவ காருண்ய ஜலதே
கதௌ திர்யக்-ரூபம் தவ பத-ஶிரோ-தர்ஶன-தியா
ஹரி-ப்ரஹ்மாணௌ தௌ திவி புவி சரன்தௌ ஶ்ரம-யுதௌ
கதம் ஶம்போ ஸ்வாமின் கதய மம வேத்யோஸி புரதஃ 99

ஸ்தோத்ரேணாலம்-அஹம் ப்ரவச்மி ன ம்றுஶா தேவா விரின்சாதயஃ
ஸ்துத்யானாம் கணனா-ப்ரஸன்க-ஸமயே த்வாம்-அக்ரகண்யம் விதுஃ
மாஹாத்ம்யாக்ர-விசாரண-ப்ரகரணே தானா-துஶஸ்தோமவத்-
தூதாஸ்-த்வாம் விதுர்-உத்தமோத்தம பலம் ஶம்போ பவத்-ஸேவகாஃ 100
 
Top
Thank you for visiting TamilBrahmins.com

You seem to have an Ad Blocker on.

We depend on advertising to keep our content free for you. Please consider whitelisting us in your ad blocker so that we can continue to provide the content you have come here to enjoy.

Alternatively, consider upgrading your account to enjoy an ad-free experience along with numerous other benefits. To upgrade your account, please visit the account upgrades page

You can also donate financially if you can. Please Click Here on how you can do that.

I've Disabled AdBlock    No Thanks