• Welcome to Tamil Brahmins forums.

    You are currently viewing our boards as a guest which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our Free Brahmin Community you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content and access many other special features. Registration is fast, simple and absolutely free so please, join our community today!

    If you have any problems with the registration process or your account login, please contact contact us.

nakshatra slokams

Status
Not open for further replies.
dear friends,
I read the nakshatra slokas in a book which contains slokas to be recited daily according to the stars to get fullest benefit from the stars. I am giving below the same for our members:
aSwini:
sumanaSa vanthitha thEvamanOhari aSwini thEvi SahaayakrubE|
baraNi:
ksheera Samuthbava thivyaroopiNi baraNi thEvi SahaayakrubE|
kruththikaa:
bankajavaaSini baabavimOchani kruththikaathEvi SahaayakrubE|
rOhiNi:
mOkshprathaayinee manjuLabaashini rOhiNithEvi SahaayakrubE|
mrukaseersham:
manthra nivaasini chanthrapaththini mrukaseershathEvi SahaayakrubE|
thiruvaathirai:
thEva Suboojitha sathkuNa varshiNi aarthraathEvi SahaayakrubE|
punarpoosam:
ambujavaaSini thEvakaNa SEvitha punarpoosathEvi SahaayakrubE|
poosam:
jeyapara varshiNi jeyaprathaayini siva poosa thEvi SahaayakrubE|
aayilyam:
seekra balapratha bava bayahaariNi suba aayilyathEvi SahaayakrubE|
makam:
saathujadaachritha thEvamuni boojitha yOga makam thEvi SahaayakrubE|
pooram:
thurkathi naasini thoobaprakaasini jeya pooramthEvi SahaayakrubE|
uththiram:
GnaanamayamOhini saasthra swaroopiNi uththirathEvi SahaayakrubE|
hastham:
hana hara sakaaya aanantha poojithaaya hasthathEvi SahaayakrubE|
chiththirai:
ratha kaja thuraka pathaathi sEvaka saasthramaya chithraathEvi SahaayakrubE|
swaathi:
chakriNi raaga vivarthini gnaanamaya swaathithEvi SahaayakrubE|
visaakam:
kunkuma archchitha anuthina sEvitha visaakathEvi SahaayakrubE|
anusham:
chanthra prakaasini kantharva kaanamaya anushaathEvi SahaayakrubE|
kEttai:
baarathi baargavi manthramaya kObura jEshtaathEvi SahaayakrubE|
moolam:
sankara thEsika saantha pooraNa annamoolathEvi SahaayakrubE|
pooraadam:
anuthina SEvitha achchutha varaprasaatha pooraadathEvi SahaayakrubE|
uththiraadam:
sOka vinaasini rathnaalankaara uthraadathEvi SahaayakrubE|
thiruvONam:
maNimaya poojitha saantha soroopiNi thiruvONathEvi SahaayakrubE|
avittam:
kaaviri gangaa nathirava SEvithakaantha avittathEvi SahaayakrubE|
sathayam:
moolika sObitha munipraSaatha sathayathEvi SahaayakrubE|
poorattaathi:
nava nithithaayini nama:sivaayini poorattaathithEvi SahaayakrubE|
uththirattaathi:
sankapathuma nithiSahaaya ratshaka uththirattaathithEvi SahaayakrubE|
rEvathi:
SwarNaprathaayini sootchuma sahaayini rEvathithEvi SahaayakrubE|

-mangaiyar malar: March 2004 ithazhil – lalithaa venkatraman,Chennai-4 ezuthiyathu.«ŠÅ¢É¢: ÍÁÉ… Åó¾¢¾ §¾ÅÁ§É¡†¡¢ «ŠÅ¢É¢ §¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
Àý¢: ‡£Ã …ÓòÀÅ ¾¢ùÂåÀ¢½¢ Àý¢ §¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
ìÕò¾¢¸¡:Àí¸ƒÅ¡…¢É¢ À¡ÀÅ¢§Á¡ºÉ¢ ìÕò¾¢¸¡§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
§Ã¡†¢½¢: §Á¡Œôþ¡Â¢É£ ÁïÍÇÀ¡„¢É¢ §Ã¡†¢½¢§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
õÕ¸º£÷„õ:Áóòà ¿¢Å¡º¢É¢ ºóòÃÀò¾¢É¢ õÕ¸º£÷„§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
¾¢ÕÅ¡¾¢¨Ã:§¾Å …¤âƒ¢¾ ºò̽ Å÷„¢½¢ ¬÷ò᧾Ţ …†¡ÂìÕ§À|
ÒÉ÷âºõ: «õ҃š…¢É¢ §¾Å¸½ §…Å¢¾ ÒÉ÷⺧¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
âºõ: ¦ƒÂÀà Å÷„¢½¢ ¦ƒÂôþ¡Â¢É¢ º¢Å ⺠§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
¬Â¢øÂõ:º£ìà ÀÄôþ ÀÅ À†¡¡¢½¢ ÍÀ ¬Â¢ø§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
Á¸õ:º¡Ðƒ¼¡î¡¢¾ §¾ÅÓÉ¢ ⃢¾ §Â¡¸ Á¸õ §¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
âÃõ: Ð÷¸¾¢ ¿¡º¢É¢ àÀôø¡º¢É¢ ¦ƒÂ âÃõ§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
¯ò¾¢Ãõ: »¡ÉÁ§Á¡†¢É¢ º¡Šòà ŠÅåÀ¢½¢ ¯ò¾¢Ã§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
†Š¾õ: †É †Ã º¸¡Â ¬Éó¾ ⃢¾¡Â †Š¾§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
º¢ò¾¢¨Ã:þ ¸ƒ Ðø À¾¡¾¢ §ºÅ¸ º¡ŠòÃÁ º¢ò᧾Ţ …†¡ÂìÕ§À|
ŠÅ¡¾¢:ºì¡¢½¢ ḠŢÅ÷¾¢É¢ »¡ÉÁ ŠÅ¡¾¢§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
Å¢º¡¸õ: ÌíÌÁ «÷¾ «Û¾¢É §ºÅ¢¾ Å¢º¡¸§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
«Û„õ:ºóòà ôø¡º¢É¢ ¸ó¾÷Å ¸¡ÉÁ «Û„¡§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
§¸ð¨¼:À¡Ã¾¢ À¡÷¸Å¢ ÁóòÃÁ §¸¡Òà §ƒ‰¼¡§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
ãÄõ:ºí¸Ã §¾º¢¸ º¡ó¾ âý «ýÉãħ¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
âá¼õ:«Û¾¢É §…Å¢¾ «î; ÅÃôú¡¾ âἧ¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
¯ò¾¢Ã¡¼õ:§º¡¸ Ţɡº¢É¢ ÃòÉ¡Äí¸¡Ã ¯òἧ¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
¾¢Õ§Å¡½õ:Á½¢Á ⃢¾ º¡ó¾ ¦º¡åÀ¢½¢ ¾¢Õ§Å¡½§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
«Å¢ð¼õ:¸¡Å¢¡¢ ¸í¸¡ ¿¾¢ÃÅ §…Å¢¾¸¡ó¾ «Å¢ð¼§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
º¾Âõ: ãÄ¢¸ §º¡À¢¾ ÓÉ¢ôÃ…¡¾ º¾Â§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
âÃ𼡾¢: ¿Å ¿¢¾¢¾¡Â¢É¢ ¿Á:º¢Å¡Â¢É¢ âÃ𼡾¢§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
¯ò¾¢Ã𼡾¢:ºí¸ÀÐÁ ¿¢¾¢…†¡Â Ãð„¸ ¯ò¾¢Ã𼡾¢§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|
§Ãž¢:ŠÅ÷½ôþ¡Â¢É¢ ÝðÍÁ º†¡Â¢É¢ §Ãž¢§¾Å¢ …†¡ÂìÕ§À|

-Áí¨¸Â÷ ÁÄ÷:Á¡÷î 2004 þ¾Æ¢ø - ÄÄ¢¾¡¦Åí¸ðáÁý,¦ºý¨É 4 ±Ø¾¢ÂÐ.
 
Very nice sloka. We can recite this like "ayi giri nandhini". It sounds like same for mahalakshmi...Anyhow a good sloka sir. Thanks for sharing
Pranams
 
Status
Not open for further replies.

Latest ads

Back
Top