• This forum contains old posts that have been closed. New threads and replies may not be made here. Please navigate to the relevant forum to create a new thread or post a reply.
  • Welcome to Tamil Brahmins forums.

    You are currently viewing our boards as a guest which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our Free Brahmin Community you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content and access many other special features. Registration is fast, simple and absolutely free so please, join our community today!

    If you have any problems with the registration process or your account login, please contact contact us.

entry into foreign land

Status
Not open for further replies.
[font=tscu_paranar]¿£í¸û «È¢óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñʨÅ[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]​
[font=tscu_paranar]ÁüÈ ¿¡Î¸Ç¢ý ±ø¨Ä¨Âì ¸¼óÐ ¯û§Ç ѨÆÔõ§À¡Ð ²üÀÎõ Å¢¨Ç׸û ÀüȢ ¦¾¡ÌôÒ.[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]ºð¼ò¾¢üÌ ÒÈõÀ¡¸ ´Õ ¿¡ðÊüÌû ѨÆó¾¡ø ºó¾¢ì¸ §¿ÕÎõ Å¢¨Ç׸û:-[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]¿¡ðÊý ¦ÀÂ÷[/font]​
[font=tscu_paranar]Å¢¨Ç׸û[/font]​
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]1. ż ¦¸¡Ã¢Â¡[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]12 ÅÕ¼ ¸Î¨ÁÂÉ ÜÄ¢ §Å¨Ä ¸¢¨¼ìÌõ. §Å¨Ä§Â þøÄ¡Áø ¾¢ñ¼¡ÎÀÅ÷¸ÙìÌ ÀÚ¢ø¨Ä.[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]2. ®Ã¡ý[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]¸¡Ä즸ÎÅüÈ º¢¨È Å¡ºõ[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]3. ¬ô¸¡ý [/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]ÐôÀ¡ì¸¢ ÌñÎìÌ þ¨Ã¡¸Ä¡õ[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]4. ¨ºÉ¡[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]¯í¸¨Çô À¡÷츧š ¯í¸¨Çô ÀüÈ¢ §¸ûÅ¢ôÀ¼§Å¡ ÓÊ¡Ð.[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]5. ¦ÅÉ¢ýÍÄ¡[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]´üÈ÷ ±ýÚ ¾£÷Á¡É¢òÐ ¯í¸ÙìÌ ±ýÉ ¬Â¢üÚ ±ýÚ «È¢Å¾üÌ ÓüÚôÒûÇ¢ ¨ÅòРŢÎÅ¡÷¸û[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]6. ìäÀ¡[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]«Ãº¢Âø ÌüÈÅ¡Ç¢ìÌ «Ç¢ì¸ôÀÎõ º¢¨ÈÅ¡ºõ. º¢¨È¢§Ä§Â Å¡ú쨸¨Â ÓÊòÐ즸¡ûÇ §ÅñÊÂо¡ý [/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]7. À¢Ã¢ð¼ý[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]¨¸Ð ¦ºöÂôÀðÎ º¢¨È¢Ĩ¼ôÒ. À¢ÈÌ ¿¡ð¨¼ Å¢ðÎ ¦ÅÇ¢§ÂüÈõ. [/font]
[font=tscu_paranar]¬í¸¢§ÄÂ÷¸û µÃÇ× ÀÚ¢ø¨Ä[/font][font=tscu_paranar]. [/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]8. þó¾¢Â¡[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]§¸¡÷ð ãÄõ ºð¼ôÀÊ ¿¼ÅÊ쨸.±Îì¸ôÀÎõ. «Ð×õ º¡ðº¢Âí¸§Ç¡Î ¿¢åÀ¢ì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ.[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
[font=tscu_paranar]ÁüÈ ¿¡Î¸¨Çô §À¡ø «ÅºÃôÀðÎ ¿¼ÅÊ쨸 ±Îì¸ þó¾¢Â ºð¼ò¾¢ø þ¼õ þø¨Ä ±ýÀ§¾ ¸Ãýõ.[/font]
[font=tscu_paranar] [/font]
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Latest ads

Back
Top