• Welcome to Tamil Brahmins forums.

    You are currently viewing our boards as a guest which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our Free Brahmin Community you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content and access many other special features. Registration is fast, simple and absolutely free so please, join our community today!

    If you have any problems with the registration process or your account login, please contact contact us.

Shiva Kavacham

praveen

Life is a dream
Staff member
அஸ்ய ஶ்ரீ ஶிவகவச ஸ்தோத்ர மஹாமன்த்ரஸ்ய றுஷபயோகீஶ்வர றுஷிஃ |
அனுஷ்டுப் சன்தஃ |
ஶ்ரீஸாம்பஸதாஶிவோ தேவதா |
ஓம் பீஜம் |
னமஃ ஶக்திஃ |
ஶிவாயேதி கீலகம் |
மம ஸாம்பஸதாஶிவப்ரீத்யர்தே ஜபே வினியோகஃ ||

கரன்யாஸஃ
ஓம் ஸதாஶிவாய அம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ | னம் கம்காதராய தர்ஜனீப்யாம் னமஃ | மம் ம்றுத்யுஞ்ஜயாய மத்யமாப்யாம் னமஃ |

ஶிம் ஶூலபாணயே அனாமிகாப்யாம் னமஃ | வாம் பினாகபாணயே கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ | யம் உமாபதயே கரதலகரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ |

ஹ்றுதயாதி அம்கன்யாஸஃ
ஓம் ஸதாஶிவாய ஹ்றுதயாய னமஃ | னம் கம்காதராய ஶிரஸே ஸ்வாஹா | மம் ம்றுத்யுஞ்ஜயாய ஶிகாயை வஷட் |

ஶிம் ஶூலபாணயே கவசாய ஹும் | வாம் பினாகபாணயே னேத்ரத்ரயாய வௌஷட் | யம் உமாபதயே அஸ்த்ராய பட் | பூர்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்பன்தஃ ||

த்யானம்
வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரம் த்ரினயனம் காலகண்ட மரிம்தமம் |
ஸஹஸ்ரகரமத்யுக்ரம் வன்தே ஶம்பும் உமாபதிம் ||
ருத்ராக்ஷகங்கணலஸத்கரதண்டயுக்மஃ பாலான்தராலஸிதபஸ்மத்றுதத்ரிபுண்ட்ரஃ |
பஞ்சாக்ஷரம் பரிபடன் வரமன்த்ரராஜம் த்யாயன் ஸதா பஶுபதிம் ஶரணம் வ்ரஜேதாஃ ||

அதஃ பரம் ஸர்வபுராணகுஹ்யம் னிஃஶேஷபாபௌகஹரம் பவித்ரம் |
ஜயப்ரதம் ஸர்வவிபத்ப்ரமோசனம் வக்ஷ்யாமி ஶைவம் கவசம் ஹிதாய தே ||

பஞ்சபூஜா
லம் ப்றுதிவ்யாத்மனே கன்தம் ஸமர்பயாமி |
ஹம் ஆகாஶாத்மனே புஷ்பைஃ பூஜயாமி |
யம் வாய்வாத்மனே தூபம் ஆக்ராபயாமி |
ரம் அக்ன்யாத்மனே தீபம் தர்ஶயாமி |
வம் அம்றுதாத்மனே அம்றுதம் மஹானைவேத்யம் னிவேதயாமி |
ஸம் ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசாரபூஜாம் ஸமர்பயாமி ||

மன்த்ரஃ

றுஷப உவாச

னமஸ்க்றுத்ய மஹாதேவம் விஶ்வவ்யாபினமீஶ்வரம் |
வக்ஷ்யே ஶிவமயம் வர்ம ஸர்வரக்ஷாகரம் ன்றுணாம் || 1 ||

ஶுசௌ தேஶே ஸமாஸீனோ யதாவத்கல்பிதாஸனஃ |
ஜிதேன்த்ரியோ ஜிதப்ராணஶ்சின்தயேச்சிவமவ்யயம் || 2 ||

ஹ்றுத்புண்டரீகான்தரஸன்னிவிஷ்டம் ஸ்வதேஜஸா வ்யாப்தனபோ‌உவகாஶம் |
அதீன்த்ரியம் ஸூக்ஷ்மமனன்தமாத்யம் த்யாயேத் பரானன்தமயம் மஹேஶம் ||

த்யானாவதூதாகிலகர்மபன்த- ஶ்சிரம் சிதானன்த னிமக்னசேதாஃ |
ஷடக்ஷரன்யாஸ ஸமாஹிதாத்மா ஶைவேன குர்யாத்கவசேன ரக்ஷாம் ||

மாம் பாது தேவோ‌உகிலதேவதாத்மா ஸம்ஸாரகூபே பதிதம் கபீரே |
தன்னாம திவ்யம் பரமன்த்ரமூலம் துனோது மே ஸர்வமகம் ஹ்றுதிஸ்தம் ||

ஸர்வத்ர மாம் ரக்ஷது விஶ்வமூர்தி- ர்ஜ்யோதிர்மயானன்தகனஶ்சிதாத்மா |
அணோரணியானுருஶக்திரேகஃ ஸ ஈஶ்வரஃ பாது பயாதஶேஷாத் ||

யோ பூஸ்வரூபேண பிபர்தி விஶ்வம் பாயாத்ஸ பூமேர்கிரிஶோ‌உஷ்டமூர்திஃ |
யோ‌உபாம் ஸ்வரூபேண ன்றுணாம் கரோதி ஸம்ஜீவனம் ஸோ‌உவது மாம் ஜலேப்யஃ ||

கல்பாவஸானே புவனானி தக்த்வா ஸர்வாணி யோ ன்றுத்யதி பூரிலீலஃ |
ஸ காலருத்ரோ‌உவது மாம் தவாக்னேஃ வாத்யாதிபீதேரகிலாச்ச தாபாத் ||

ப்ரதீப்தவித்யுத்கனகாவபாஸோ வித்யாவராபீதி குடாரபாணிஃ |
சதுர்முகஸ்தத்புருஷஸ்த்ரினேத்ரஃ ப்ராச்யாம் ஸ்திதோ ரக்ஷது மாமஜஸ்ரம் ||

குடாரகேடாங்குஶ ஶூலடக்கா- கபாலபாஶாக்ஷ குணான்ததானஃ |
சதுர்முகோ னீலருசிஸ்த்ரினேத்ரஃ பாயாதகோரோ திஶி தக்ஷிணஸ்யாம் ||

குன்தேன்துஶங்கஸ்படிகாவபாஸோ வேதாக்ஷமாலா வரதாபயாங்கஃ |
த்ர்யக்ஷஶ்சதுர்வக்த்ர உருப்ரபாவஃ ஸத்யோ‌உதிஜாதோ‌உவது மாம் ப்ரதீச்யாம் ||

வராக்ஷமாலாபயடங்கஹஸ்தஃ ஸரோஜகிஞ்ஜல்கஸமானவர்ணஃ |
த்ரிலோசனஶ்சாருசதுர்முகோ மாம் பாயாதுதீச்யாம் திஶி வாமதேவஃ ||

வேதாபயேஷ்டாங்குஶடங்கபாஶ- கபாலடக்காக்ஷரஶூலபாணிஃ |
ஸிதத்யுதிஃ பஞ்சமுகோ‌உவதான்மாம் ஈஶான ஊர்த்வம் பரமப்ரகாஶஃ ||

மூர்தானமவ்யான்மம சன்த்ரமௌலிஃ பாலம் மமாவ்யாதத பாலனேத்ரஃ |
னேத்ரே மமாவ்யாத்பகனேத்ரஹாரீ னாஸாம் ஸதா ரக்ஷது விஶ்வனாதஃ ||

பாயாச்ச்ருதீ மே ஶ்ருதிகீதகீர்திஃ கபோலமவ்யாத்ஸததம் கபாலீ |
வக்த்ரம் ஸதா ரக்ஷது பஞ்சவக்த்ரோ ஜிஹ்வாம் ஸதா ரக்ஷது வேதஜிஹ்வஃ ||

கண்டம் கிரீஶோ‌உவது னீலகண்டஃ பாணித்வயம் பாது பினாகபாணிஃ |
தோர்மூலமவ்யான்மம தர்மபாஹுஃ வக்ஷஃஸ்தலம் தக்ஷமகான்தகோ‌உவ்யாத் ||

மமோதரம் பாது கிரீன்த்ரதன்வா மத்யம் மமாவ்யான்மதனான்தகாரீ |
ஹேரம்பதாதோ மம பாது னாபிம் பாயாத்கடிம் தூர்ஜடிரீஶ்வரோ மே ||

ஊருத்வயம் பாது குபேரமித்ரோ ஜானுத்வயம் மே ஜகதீஶ்வரோ‌உவ்யாத் |
ஜங்காயுகம் புங்கவகேதுரவ்யாத் பாதௌ மமாவ்யாத்ஸுரவன்த்யபாதஃ ||

மஹேஶ்வரஃ பாது தினாதியாமே மாம் மத்யயாமே‌உவது வாமதேவஃ |
த்ரிலோசனஃ பாது த்றுதீயயாமே வ்றுஷத்வஜஃ பாது தினான்த்யயாமே ||

பாயான்னிஶாதௌ ஶஶிஶேகரோ மாம் கங்காதரோ ரக்ஷது மாம் னிஶீதே |
கௌரீபதிஃ பாது னிஶாவஸானே ம்றுத்யுஞ்ஜயோ ரக்ஷது ஸர்வகாலம் ||

அன்தஃஸ்திதம் ரக்ஷது ஶம்கரோ மாம் ஸ்தாணுஃ ஸதா பாது பஹிஃஸ்திதம் மாம் |
ததன்தரே பாது பதிஃ பஶூனாம் ஸதாஶிவோ ரக்ஷது மாம் ஸமன்தாத் ||

திஷ்டன்தமவ்யாத் புவனைகனாதஃ பாயாத்வ்ரஜன்தம் ப்ரமதாதினாதஃ |
வேதான்தவேத்யோ‌உவது மாம் னிஷண்ணம் மாமவ்யயஃ பாது ஶிவஃ ஶயானம் ||

மார்கேஷு மாம் ரக்ஷது னீலகண்டஃ ஶைலாதிதுர்கேஷு புரத்ரயாரிஃ |
அரண்யவாஸாதி மஹாப்ரவாஸே பாயான்ம்றுகவ்யாத உதாரஶக்திஃ ||

கல்பான்தகாலோக்ரபடுப்ரகோப- ஸ்புடாட்டஹாஸோச்சலிதாண்டகோஶஃ |
கோராரிஸேனார்ணவ துர்னிவார- மஹாபயாத்ரக்ஷது வீரபத்ரஃ ||

பத்த்யஶ்வமாதங்கரதாவரூதினீ- ஸஹஸ்ரலக்ஷாயுத கோடிபீஷணம் |
அக்ஷௌஹிணீனாம் ஶதமாததாயினாம் சின்த்யான்ம்றுடோ கோரகுடார தாரயா ||

னிஹன்து தஸ்யூன்ப்ரலயானலார்சிஃ ஜ்வலத்த்ரிஶூலம் த்ரிபுரான்தகஸ்ய | ஶார்தூலஸிம்ஹர்க்ஷவ்றுகாதிஹிம்ஸ்ரான் ஸம்த்ராஸயத்வீஶதனுஃ பினாகஃ ||

துஃ ஸ்வப்ன துஃ ஶகுன துர்கதி தௌர்மனஸ்ய- துர்பிக்ஷ துர்வ்யஸன துஃஸஹ துர்யஶாம்ஸி | உத்பாததாபவிஷபீதிமஸத்க்ரஹார்திம் வ்யாதீம்ஶ்ச னாஶயது மே ஜகதாமதீஶஃ ||

ஓம் னமோ பகவதே ஸதாஶிவாய

ஸகலதத்வாத்மகாய ஸர்வமன்த்ரஸ்வரூபாய ஸர்வயன்த்ராதிஷ்டிதாய ஸர்வதன்த்ரஸ்வரூபாய ஸர்வதத்வவிதூராய ப்ரஹ்மருத்ராவதாரிணே னீலகண்டாய பார்வதீமனோஹரப்ரியாய ஸோமஸூர்யாக்னிலோசனாய பஸ்மோத்தூலிதவிக்ரஹாய மஹாமணி முகுடதாரணாய மாணிக்யபூஷணாய ஸ்றுஷ்டிஸ்திதிப்ரலயகால- ரௌத்ராவதாராய தக்ஷாத்வரத்வம்ஸகாய மஹாகாலபேதனாய மூலதாரைகனிலயாய தத்வாதீதாய கம்காதராய ஸர்வதேவாதிதேவாய ஷடாஶ்ரயாய வேதான்தஸாராய த்ரிவர்கஸாதனாய அனன்தகோடிப்ரஹ்மாண்டனாயகாய அனன்த வாஸுகி தக்ஷக- கர்கோடக ஶங்க குலிக- பத்ம மஹாபத்மேதி- அஷ்டமஹானாககுலபூஷணாய ப்ரணவஸ்வரூபாய சிதாகாஶாய ஆகாஶ திக் ஸ்வரூபாய க்ரஹனக்ஷத்ரமாலினே ஸகலாய கலங்கரஹிதாய ஸகலலோகைககர்த்ரே ஸகலலோகைகபர்த்ரே ஸகலலோகைகஸம்ஹர்த்ரே ஸகலலோகைககுரவே ஸகலலோகைகஸாக்ஷிணே ஸகலனிகமகுஹ்யாய ஸகலவேதான்தபாரகாய ஸகலலோகைகவரப்ரதாய ஸகலலோகைகஶம்கராய ஸகலதுரிதார்திபஞ்ஜனாய ஸகலஜகதபயம்கராய ஶஶாங்கஶேகராய ஶாஶ்வதனிஜாவாஸாய னிராகாராய னிராபாஸாய னிராமயாய னிர்மலாய னிர்மதாய னிஶ்சின்தாய னிரஹம்காராய னிரம்குஶாய னிஷ்கலங்காய னிர்குணாய னிஷ்காமாய னிரூபப்லவாய னிருபத்ரவாய னிரவத்யாய னிரன்தராய னிஷ்காரணாய னிராதம்காய னிஷ்ப்ரபஞ்சாய னிஸ்ஸங்காய னிர்த்வன்த்வாய னிராதாராய னீராகாய னிஷ்க்ரோதாய னிர்லோபாய னிஷ்பாபாய னிர்பயாய னிர்விகல்பாய னிர்பேதாய னிஷ்க்ரியாய னிஸ்துலாய னிஃஸம்ஶயாய னிரம்ஜனாய னிருபமவிபவாய னித்யஶுத்தபுத்தமுக்தபரிபூர்ண- ஸச்சிதானன்தாத்வயாய பரமஶான்தஸ்வரூபாய பரமஶான்தப்ரகாஶாய தேஜோரூபாய தேஜோமயாய தேஜோ‌உதிபதயே ஜய ஜய ருத்ர மஹாருத்ர மஹாரௌத்ர பத்ராவதார மஹாபைரவ காலபைரவ கல்பான்தபைரவ கபாலமாலாதர கட்வாங்க சர்மகட்கதர பாஶாங்குஶ- டமரூஶூல சாபபாணகதாஶக்திபிம்திபால- தோமர முஸல முத்கர பாஶ பரிக- புஶுண்டீ ஶதக்னீ சக்ராத்யாயுதபீஷணாகார- ஸஹஸ்ரமுகதம்ஷ்ட்ராகராலவதன விகடாட்டஹாஸ விஸ்பாரித ப்ரஹ்மாண்டமண்டல னாகேன்த்ரகுண்டல னாகேன்த்ரஹார னாகேன்த்ரவலய னாகேன்த்ரசர்மதர னாகேன்த்ரனிகேதன ம்றுத்யுஞ்ஜய த்ர்யம்பக த்ரிபுரான்தக விஶ்வரூப விரூபாக்ஷ விஶ்வேஶ்வர வ்றுஷபவாஹன விஷவிபூஷண விஶ்வதோமுக ஸர்வதோமுக மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஜ்வலஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல மஹாம்றுத்யுபயம் ஶமய ஶமய அபம்றுத்யுபயம் னாஶய னாஶய ரோகபயம் உத்ஸாதயோத்ஸாதய விஷஸர்பபயம் ஶமய ஶமய சோரான் மாரய மாரய மம ஶத்ரூன் உச்சாடயோச்சாடய த்ரிஶூலேன விதாரய விதாரய குடாரேண பின்தி பின்தி கட்கேன சின்த்தி சின்த்தி கட்வாங்கேன விபோதய விபோதய முஸலேன னிஷ்பேஷய னிஷ்பேஷய பாணைஃ ஸம்தாடய ஸம்தாடய யக்ஷ ரக்ஷாம்ஸி பீஷய பீஷய அஶேஷ பூதான் வித்ராவய வித்ராவய கூஷ்மாண்டபூதவேதாலமாரீகண- ப்ரஹ்மராக்ஷஸகணான் ஸம்த்ராஸய ஸம்த்ராஸய மம அபயம் குரு குரு மம பாபம் ஶோதய ஶோதய வித்ரஸ்தம் மாம் ஆஶ்வாஸய ஆஶ்வாஸய னரகமஹாபயான் மாம் உத்தர உத்தர அம்றுதகடாக்ஷவீக்ஷணேன மாம்- ஆலோகய ஆலோகய ஸம்ஜீவய ஸம்ஜீவய க்ஷுத்த்றுஷ்ணார்தம் மாம் ஆப்யாயய ஆப்யாயய துஃகாதுரம் மாம் ஆனன்தய ஆனன்தய ஶிவகவசேன மாம் ஆச்சாதய ஆச்சாதய

ஹர ஹர ம்றுத்யும்ஜய த்ர்யம்பக ஸதாஶிவ பரமஶிவ னமஸ்தே னமஸ்தே னமஃ ||

பூர்வவத் – ஹ்றுதயாதி ன்யாஸஃ |

பஞ்சபூஜா ||

பூர்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்விமோகஃ ||

பலஶ்ருதிஃ
றுஷப உவாச இத்யேதத்பரமம் ஶைவம் கவசம் வ்யாஹ்றுதம் மயா |
ஸர்வ பாதா ப்ரஶமனம் ரஹஸ்யம் ஸர்வ தேஹினாம் ||

யஃ ஸதா தாரயேன்மர்த்யஃ ஶைவம் கவசமுத்தமம் |
ன தஸ்ய ஜாயதே காபி பயம் ஶம்போரனுக்ரஹாத் ||

க்ஷீணாயுஃ ப்ராப்தம்றுத்யுர்வா மஹாரோகஹதோ‌உபி வா |
ஸத்யஃ ஸுகமவாப்னோதி தீர்கமாயுஶ்ச வின்ததி ||

ஸர்வதாரித்ரயஶமனம் ஸௌமாங்கல்யவிவர்தனம் |
யோ தத்தே கவசம் ஶைவம் ஸ தேவைரபி பூஜ்யதே ||

மஹாபாதகஸங்காதைர்முச்யதே சோபபாதகைஃ |
தேஹான்தே முக்திமாப்னோதி ஶிவவர்மானுபாவதஃ ||

த்வமபி ஶ்ரத்தயா வத்ஸ ஶைவம் கவசமுத்தமம் |
தாரயஸ்வ மயா தத்தம் ஸத்யஃ ஶ்ரேயோ ஹ்யவாப்ஸ்யஸி ||

ஶ்ரீஸூத உவாச

இத்யுக்த்வா றுஷபோ யோகீ தஸ்மை பார்திவ ஸூனவே |
ததௌ ஶங்கம் மஹாராவம் கட்கம் ச அரினிஷூதனம் ||

புனஶ்ச பஸ்ம ஸம்மம்த்ர்ய ததங்கம் பரிதோ‌உஸ்ப்றுஶத் |
கஜானாம் ஷட்ஸஹஸ்ரஸ்ய த்ரிகுணஸ்ய பலம் ததௌ ||

பஸ்மப்ரபாவாத் ஸம்ப்ராப்தபலைஶ்வர்ய த்றுதி ஸ்ம்றுதிஃ |
ஸ ராஜபுத்ரஃ ஶுஶுபே ஶரதர்க இவ ஶ்ரியா ||

தமாஹ ப்ராஞ்ஜலிம் பூயஃ ஸ யோகீ ன்றுபனன்தனம் |
ஏஷ கட்கோ மயா தத்தஸ்தபோமன்த்ரானுபாவதஃ ||

ஶிததாரமிமம் கட்கம் யஸ்மை தர்ஶயஸே ஸ்புடம் |
ஸ ஸத்யோ ம்ரியதே ஶத்ருஃ ஸாக்ஷான்ம்றுத்யுரபி ஸ்வயம் ||

அஸ்ய ஶங்கஸ்ய னிர்ஹ்ராதம் யே ஶ்றுண்வன்தி தவாஹிதாஃ |
தே மூர்ச்சிதாஃ பதிஷ்யன்தி ன்யஸ்தஶஸ்த்ரா விசேதனாஃ ||

கட்கஶங்காவிமௌ திவ்யௌ பரஸைன்யவினாஶகௌ |
ஆத்மஸைன்யஸ்வபக்ஷாணாம் ஶௌர்யதேஜோவிவர்தனௌ ||

ஏதயோஶ்ச ப்ரபாவேன ஶைவேன கவசேன ச |
த்விஷட்ஸஹஸ்ர னாகானாம் பலேன மஹதாபி ச ||

பஸ்மதாரண ஸாமர்த்யாச்சத்ருஸைன்யம் விஜேஷ்யஸே |
ப்ராப்ய ஸிம்ஹாஸனம் பித்ர்யம் கோப்தா‌உஸி ப்றுதிவீமிமாம் ||

இதி பத்ராயுஷம் ஸம்யகனுஶாஸ்ய ஸமாத்றுகம் |
தாப்யாம் ஸம்பூஜிதஃ ஸோ‌உத யோகீ ஸ்வைரகதிர்யயௌ ||

இதி ஶ்ரீஸ்கான்தமஹாபுராணே ப்ரஹ்மோத்தரகண்டே ஶிவகவச ப்ரபாவ வர்ணனம் னாம த்வாதஶோ‌உத்யாயஃ ஸம்பூர்ணஃ || ||
 

Latest posts

Latest ads

Back
Top
Thank you for visiting TamilBrahmins.com

You seem to have an Ad Blocker on.

We depend on advertising to keep our content free for you. Please consider whitelisting us in your ad blocker so that we can continue to provide the content you have come here to enjoy.

Alternatively, consider upgrading your account to enjoy an ad-free experience along with numerous other benefits. To upgrade your account, please visit the account upgrades page

You can also donate financially if you can. Please Click Here on how you can do that.

I've Disabled AdBlock    No Thanks