• Welcome to Tamil Brahmins forums.

    You are currently viewing our boards as a guest which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our Free Brahmin Community you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content and access many other special features. Registration is fast, simple and absolutely free so please, join our community today!

    If you have any problems with the registration process or your account login, please contact contact us.

மாக ஸ்நானம்.

kgopalan

Well-known member
மாக ஸ்நானம்.02-02-2022 முதல் 02-03--2022 முடிய.

பௌர்ணமியன்று மகம் நக்ஷத்ரம் சேர்ந்தால் அந்த மாதத்திற்கு மாக மாதம் எனப்பெயர்.
தை மாதம் சுக்ல பக்ஷ ப்ரதமை முதல் மாசிமாதம் அமாவாஸை வரையுள்ள நாட்களே மாக மாதமாகும்.
இந்த மாதத்தில் ஒவ்வெரு நாளும் ஸூரியன் உதயமாவதற்கு சிறிது முன்பாக அருகிலுள்ள நதி, குளம்,
ஏரி அல்லது கிணற்றிலாவது முறைபடி ஸங்கல்பம் செய்து ஸ்னானம் செய்யவேண்டும்.

ஸங்கல்பம்:–

ममोपात्थ समस्त …………….श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं…………नक्षत्रे …………राशौ
—————–जातस्य मम समस्त दुरित क्षयार्थं मकरस्थे रवौ माघमास पुण्यकाले अस्मिन् शुभोदके माघस्नानमहं करिष्ये

மமோபாத்த =++++++ஶ்ரீ பரமேஷ்வர ப்ரீத்யர்த்தம் ++++++
நக்ஷத்ரே==== ராசெள+++++++ஜாதஸ்ய (ஜாதாயாஹா) மம ஸமஸ்த துரித க்ஷயார்த்தம்
மகரஸ்தே ரவெள மாக மாஸ புண்யகாலே அஸ்மின் ஸுபோதகே மாக ஸ்நானம் அஹம் கரிஷ்யே.

என்று சொல்லி கிழக்கு நோக்கி கீழ் கண்ட ஸ்லோகம் சொல்லி மெளனமாக ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்.

माघ मासे रटन्त्यापः किञ्चिदभ्युदिते रवौ ।
ब्रह्मघ्नं वा सुरापं वा कं पतन्तं पुनीमहे ।।

मकरस्थे रवौ माघे गोविन्दाच्युत माधव ।
स्नानेन अनेन मे देव यथोक्त फलदो भव ।।

कृष्णाच्युत निमज्जामि प्रभाते अस्मिन् शुभोदके ।
अनेन माघ स्नानेन सुप्रीतो मां समुद्धर ।।

दुःख दारिद्रय नाशाय श्रीविष्णो स्तोषणाय च ।
प्रातः स्नानं करोम्यद्य माघे पापविनाशनम् ।।

1. மாக மாஸே ரடந்த்யாப: கிஞ்சிதப்யுதிதே ரவெள ப்ரஹ்மக்னம்வா ஸுராபம் வா கம் பதந்தம் புநீமஹே

2. மகரஸ்தே ரவெள மாகே கோவிந்தாச்யுத மாதவ ஸ்நாநேநா (அ) நே ந மே தேவ யதோக்த பலதோ பவ.

3. க்ருஷ்ணாச்யுத நிமஜ்ஜாமி ப்ரபாதே ( அ) ஸ்மின் சுபோதகே ய சஅநேந மாக ஸ்நானேந ஸுப்ரீதோ மாம் ஸமுத்தர

4. துக்க தாரித்ரிய நாசாய ஶ்ரீ விஷ்ணோஸ் தோஷணாய ச ப்ராத:ஸ்நானம் கரோம்யத்ய மாகே பாப விநாசனம்..

என்று சொல்லி ஸ்நானம் செய்து

अद्यकृत माघ स्नानाङ्गं अर्घ्यप्रदानं करिष्ये
அத்ய க்ருத மாக ஸ்நானாங்கம் அர்கிய ப்ரதானம் கரிஷ்யே.

என்றுசொல்லி கீழ் கண்ட ஸ்லோகங்கள் சொல்லி மும்மூன்று முறை அர்க்கியம் விட வேண்டும்.

तपस्यर्क्कोदये नद्यां स्नात्वाहं विधिपूर्वकम् ।
माधवाय ददामीत मर्घ्यं धर्मार्थ्थ सिद्धिदम् । माधवाय नमः इदमर्घ्यम् (3)

सवित्रे प्रसवित्रे च परं धाम्ने नमोस्तु ते ।
त्वत्तेजसा परिभ्रष्टं पापंयातु सहस्रधा । सवित्रे नमः इदमर्घ्यम् (3)

गङ्गा यमुनयोर्मध्ये यत्र गुप्ता सरस्वती ।
त्रैलोक्य वन्दिते देवि त्रिवेण्यर्घ्यं ददामि ते । त्रिवेण्यै नमः इदमर्घ्यम् (3)

1.தபஸ்யர்கோதயே நத்யாம் ஸ்நாத்வா (அ)ஹம் விதி பூர்வகம்
மாதவாய ததாமீத மர்க்கியம் தர்மார்த்த ஸித்திதம்। மாதவாய நம: இதமர்க்கியம் (3).

2. ஸவித்ரே ப்ரஸவித்ரே ச பரம்தாம்நே நமோஸ்துதே.
த்வத் தேஜஸா பரிப்ரஷ்டம் பாபம் யாதுஸஹஸ்ரதா. । ஸவித்ரே நம: இதமர்க்கியம்(3)

3. கங்கா யமுநோர் மத்யே யத்ர குப்தா ஸரஸ்வதீ
த்ரைலோக்ய வந்திதே தேவி த்ரிவேண்யர்க்கியம்ததாமிதே। த்ரிவேண்யை நம: இதமர்க்கியம்(3)

अनेन अर्घ्य प्रदानेन माधवादयः प्रीयन्ताम् ।।
அநேந அர்க்கிய ப்ரதாநேன மாதவாதய: ப்ரீயந்தாம்

என்று அர்க்கியம் கொடுத்து விட்டு ஸூர்யனை நோக்கிநின்று கொண்டு

दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्तु ते ।
परिपूर्ण कुरुष्वेदं माघ स्नानं मया कृतम् ।।

திவாகர ஜகன்னாதாய ப்ரபாகர நமோஸ்துதே பரிபூர்ணம் குருஷ்வே தம் மாக ஸ்நானம் மயா க்ருதம்

என்று ப்ரார்தித்து கொள்ள வேண்டும்.பிறகு சக்திக்கு தக்கவாறு நதி கரையில்உள்ள ஏழைகளுக்கு தானம் செய்ய வேண்டும்.

FROM 02-02-2022 TO 02-03-2022.

Merits of Maagha Snaana...

During this period it is prescribed to take bath early in the morning before Sunrise preferably during Arunodaya kaala.

This sacred bath is preferred to be taken in any river, lake or theertha or at least at home.

Taking a bath (Snana) which is always refreshing, not only cleanses our external body,
but also has significance from religious and spiritual point of view in the daily routine of an individual. In Hindu philosophydaily routine generally begins with a bath before worshiping God, a discipline that is inculcated with a sense of cleanliness in our actions.
If it is during an auspicious period like Maagha maasam, its spiritual merits are in

multiple. It is said that Maagha Snana can purify a person even from ghastly and dreadful sins committed.
Taking bath early in the morning during Maagha maasam is highly sacred, spiritual and meritorious.Sacred texts like Vayu Purana, Brahmaanda Purana are said to have made reference to the merits and significance of Maagha Snanam
.

According to Dharma Saastras merits of Maagha Snaana gets increased depending on the place where the bath is taken as given below....

With hot water at home–Merits equivalent to Six years of such Snana

From the waters of a well –12 years of such Snana phala;

In a lake –24 years of such Snana phala;

In any river – 96 years of such Snana phala;

In any sacred river – 9600 years of such Snana phala;

At the confluence of sacred rivers–38400 years of such Snana phala;

In Ganga (Ganges) River–Merits equivalent to 38400000 years of such Snana phala;

At Triveni Sangam (Prayaga) – 100 times of Ganga Snana phala;

Maagha Snana in sea (Samudra) is considered more meritorious than all the above.

Wherever may be the place of bath; one should always remember to recollect (recite) Prayaaga and also pray Maasa

Niyamaka Sri Maadhava (Lord Vishnu) silently. Those who cannot take bath as said above for the entire

month should at least take it for the last three days which is known as Anthya Pushkarini.

Maagha Snanam is prescribed for all ages of men and women.


04-02-2022. குந்த சதுர்த்தி; 05-02-2022 வசந்த பஞ்சமி.

04-02-2022 மாகமாதம் சுக்ல பக்ஷ சதுர்த்தியன்று சிவனும் பார்வதியும் சேர்ந்த படத்தில் பகலில் உபவாசம் இருந்து மாலையில் மல்லிகை பூவால் 16 உபசார பூஜை, ஸஹஸ்ர நாம அர்ச்சனை செய்து பூஜித்து சாப்பிட குறைவற்ற பணம் கிடைக்கும்


என்கிறது நிர்ணயஸிந்து என்னும் புத்தகம் 162ம் பக்கத்தில் மாக சுக்ல சதுர்த்தியாம் து குந்த புஷ்பைஹி ஸதாசிவம் ஸம்பூஜ்ய யோ ஹி நக்தாஸ்ரீ ஸம்ப்ராப்னோதி ஸ்ரீயம் நர: கோவிலிலோ வீட்டிலோ செய்யலாம். மல்லிகை பூவிற்கு குந்த புஷ்பம் என்று ஒரு பெயருமுண்டு.


05-02-2022.ஸ்ரீபஞ்சமி:- மாக மாதம் சுக்ல பஞ்சமியில் மல்லிகை பூவால் அர்ச்சிக்க வேண்டும் மஹா விஷ்ணுவையும் மஹா லக்ஷ்மியையும். ரதி மன்மதன் படம் வைத்து பூஜிக்க வேண்டும். கரும்பு துண்டத்திலும் ரதி மன்மதன் ஆவாஹனம்

செய்து பூஜிகலாம். 16 உபசார பூஜை, இனிப்புகள், கார பக்ஷணங்கள், நைவேத்யம்.பாட்டு,


நடனம், பஜனைகள், நாம ஸங்கீர்த்தனம். செய்வதால் எல்லா செல்வங்களும் வந்தடையும்.புதிதாக திருமணமான தம்பதிகளுக்கு பரிசு கொடுத்து ஸந்தோஷ படுத்த வேண்டும். மாக மாஸே ந்ருப ஶ்ரேஷ்ட சுக்லாயாம் பஞ்சமி திதெள ரதி

காமெள து ஸம்பூஜ்ய கர்த்தவி ஸு மஹோத் ஸவாஹா. (ஸ்ம்ருதி கெளஸ்துபம்-47.)


இதற்கு தான் வஸந்த பஞ்சமி எனப்பெயர்.
இன்று ஸரஸ்வதி அவதரித்த நாள் இன்று மல்லிகை பூவால் ஸரஸ்வதி பூஜை 16 உபசார பூஜை செய்ய வேண்டும் .
 
OP
OP
K

kgopalan

Well-known member
detailed maagha snanam sankalpam from kanchi mutt.
 

Attachments

  • MaghaSnanam-tamil.pdf
    488.3 KB · Views: 24
  • MaghaSnanam-devanagari.pdf
    540.2 KB · Views: 18
Top
Thank you for visiting TamilBrahmins.com

You seem to have an Ad Blocker on.

We depend on advertising to keep our content free for you. Please consider whitelisting us in your ad blocker so that we can continue to provide the content you have come here to enjoy.

Alternatively, consider upgrading your account to enjoy an ad-free experience along with numerous other benefits. To upgrade your account, please visit the account upgrades page

You can also donate financially if you can. Please Click Here on how you can do that.

I've Disabled AdBlock    No Thanks