• Welcome to Tamil Brahmins forums.

    You are currently viewing our boards as a guest which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our Free Brahmin Community you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content and access many other special features. Registration is fast, simple and absolutely free so please, join our community today!

    If you have any problems with the registration process or your account login, please contact contact us.

பழமொழிகளில் இந்துமதம்

Status
Not open for further replies.
பழமொழிகளில் இந்துமதம்

hindu encyclopaedia.jpg
[FONT=TSCu_Paranar]
¾Á¢ú ´Õ ÅÇÁ¡É ¦Á¡Æ¢.þ¾¢ø ²Ã¡ÇÁ¡É ÀƦÁ¡Æ¢¸û​

[FONT=TSCu_Paranar]¯ûÇÉ.þÕÀ¾¡Â¢ÃòÐìÌõ §ÁÄ¡É ÀƦÁ¡Æ¢¸û ¯ûÇÉ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÀƦÁ¡Æ¢¸û ¬ÆÁ¡É ¸ÕòШ¼Â º¢È¢Â ¦º¡ü¦È¡¼÷¸û[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¬Ìõ.±Øò¾È¢Å¢øÄ¡¾ À¡Áà Áì¸Ùõ ܼ þ¨Å¸¨Ç[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ºÃÇÁ¡¸ ÀÂýÀÎòи¢È¡÷¸û. ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¨Âô §À¡Ä §ÅÚ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]±ó¾ ¦Á¡Æ¢Â¢Ä¡ÅÐ þùÅÇ× ÀƦÁ¡Æ¢¸û þÕìÌÁ¡[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]±ýÀÐ §¸ûÅ¢ìÌÈ¢§Â.À¾¢¦Éý ¸£ú¸½ìÌ áø¸Ç¢ø ´ýÈ¡É[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÀƦÁ¡Æ¢Â¢ø 400 À¡¼ø¸Ç¢Öõ ´ù¦Å¡Ú ÀƦÁ¡Æ¢ ÀÂý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÀÎò¾ôÀðÎûÇÐ. «ôÀ÷ ¦ÀÕÁ¡ý ´Õ À¾¢¸õ ÓØŨ¾Ôõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÀƦÁ¡Æ¢¸¨Ç ¨Åò§¾ À¡ÊÔûÇ¡÷.þó¾ Á¡¾¢¡¢ á§Ä¡ À¾¢¸§Á¡[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]§ÅÚ ±ó¾ ¦Á¡Æ¢Â¢Öõ þø¨Ä.¸õÀÕõ áÁ¡Â½ò¾¢ø ¿¢¨ÈÂ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÀƦÁ¡Æ¢¸¨Ç ÀÂýÀÎò¾¢ÔûÇ¡÷.[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]ÀƦÁ¡Æ¢ ±ýÈ¡ø ±ýÉ? ¬Â¢Ãì ¸½ì¸¡É ¬ñθǡ¸[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]´Õ ºÓ¾¡Âò¾¢ø,´Õ ÀñÀ¡ðÊø ¯ÕÅ¡É[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¿õÀ¢ì¨¸¸¨Ç,±ñ½ò¨¾,¸Õò¨¾,Òò¾¢Á¾¢¨Â,«ÛÀÅò¨¾[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¿ÚìÌò ¦¾¡¢ò¾¡ü §À¡Ä ¿¡Ö Å¡÷ò¨¾¸Ç¢ø ¦º¡øŧ¾[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÀƦÁ¡Æ¢.þÐ þÄ츢 ¿ÂÁ¡É ¦º¡ü¸Ç¢ø þÕì¸ §ÅñÊÂ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«Åº¢ÂÁ¢ø¨Ä.¦¸¡î¨ºÂ¡É ¸¢Ã¡Áò¾¡ý ¦º¡ü¸Ç¢Öõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þÕì¸Ä¡õ.¬É¡ø «¾¢ÖûÇ ¬ÆÁ¡É ¸Õò¨¾ Å¢Çì¸ ´Õ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦À¡¢Â ¬ö×ì ¸ðΨç §¾¨ÅôÀÎõ.À¡Áà Áì¸Ùõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÀƦÁ¡Æ¢¸¨Ç ºÃÇÁ¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅÐ ´Õ ÀñÀ¡ðÊý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«È¢× Ó¾¢÷º¢¨Â «ÛÀÅ Ó¾¢÷º¢¨Âì ¸¡ðθ¢ÈÐ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þÉ¢ þóÐ Á¾ ¾òÐÅí¸¨Ç Å¢ÇìÌõ º¢Ä ÀƦÁ¡Æ¢¸¨Çô[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]À¡÷ô§À¡õ.[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]1.'¾¨ÄìÌ Åó¾Ð ¾¨Äô À¡¨¸§Â¡Î §À¡ÉÐ '[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Á†¡À¡Ã¾ò¾¢ø ¸÷½ý Å¢ð¼ À¢ÃõÁ¡Š¾¢Ãò¾¢Ä¢ÕóÐ «÷ƒ¤É¨É[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¸¢Õ‰½ý ±ôÀÊ ¸¡ôÀ¡üȢɡý ±ýÈ ¸¨¾ ±ø§Ä¡ÕìÌõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦¾¡¢Ôõ.§¾¡¢ý ¸¡ø ºì¸Ãò¨¾ ¿¢Äò¾¢ø Ò¨¾ÔÁ¡Ú ¸¢Õ‰½ý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«Øò¾¢Â¾¡ø «÷ƒ¤Éý ¯Â¢÷ À¢¨Æò¾¡ý.«÷ƒ¤ÉÉ¢ý ¾¨Ä¨Â[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]§¿¡ì¸¢ Åó¾ À¢ÃõÁ¡Š¾¢Ãõ «ÅÉÐ ¾¨ÄôÀ¡¨¸¨Â ÁðÎõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÀÈ¢òÐ즸¡ñÎ §À¡ÉÐ.þò§¾¡Î «÷ƒ¤ÉÉ¢ý ÁÁ¨¾Ôõ «Æ¢ó¾Ð.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«ÐŨà ¾ýÛ¨¼Â Å¢ø ¾¢Èò¾¡ø¾¡ý ¦ÅüÈ¢ ¸¢¨¼ò¾Ð ±ýÚ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¿¢¨ÉòÐ Åó¾¡ý.þó¾ ºõÀÅò¾¢ý ãÄõ ¸¢Õ‰½ý «ÅÛìÌ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦À¡¢Â ¯ñ¨Á¨Â ¯½÷ò¾¢É¡ý.þ¾¢Ä¢Õó§¾ þó¾ô ÀƦÁ¡Æ¢[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Åó¾¾Ð.þô§À¡Ð ¡ÕìÌ ´Õ ¦À¡¢Â ¬ÀòÐ ÅóÐ, «¾¢Ä¢ÕóÐ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]À¢¨Æò¾¡Öõ þôÀƦÁ¡Æ¢¨Â ¿¡õ ÀÂý ÀÎòи¢§È¡õ.[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]2. '¦¸¡ìÌ ±ýÚ ¿¢¨Éò¾¡§Â¡ ¦¸¡í¸½Å¡?'[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þó¾ì ¸¨¾¨Â ¦À¡ÐÅ¡¸×õ ¾¢ÕÅûÙÅ÷ Á¨ÉÅ¢§Â¡Î[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þ¨½òÐõ ¦º¡øÅ¡÷¸û. ¦¸¡í¸½Å ÓÉ¢Å÷ ¸¡ðÊø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦ºø¨¸Â¢ø «Å÷ Á£Ð ´Õ ¦¸¡ìÌ ±îºÁ¢ðÎÅ¢ð¼Ð.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«Å÷ §¸¡Àò§¾¡Î §Á§Ä ¿¢Á¢÷óÐ À¡÷ò¾¡÷.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«ÅÃÐ ¾Å ÅÄ¢¨Á¢ø ¦¸¡ìÌ ±¡¢óÐ º¡õÀÄ¡¸¢Å¢ð¼Ð. «Å÷[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¾¢ÕÅûÙÅ÷ Å£ðÎìÌ À¢î¨º §¸ðÎ Åó¾¡÷.¦¿Î §¿ÃÁ¡¸¢Ôõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÅûÙÅ÷ Á¨ÉÅ¢ À¢î¨º §À¡¼ ÅÃÅ¢ø¨Ä.«Å÷ ¸½ÅÕìÌ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]À½¢Å¢¨¼ ¦ºöЦ¸¡ñÊÕó¾¡÷.À¢ýÉ÷ ¦ÅÇ¢§Â À¢î¨º §À¡¼[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Åó¾ §À¡Ð ¦¸¡í¸½Å ÓÉ¢Å÷ «§¾ §¸¡Àò§¾¡Î ÅûÙÅ÷[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Á¨ÉިÂô À¡÷ò¾¡÷.¬É¡ø «ÅÃÐ §¸¡Àõ ÅûÙÅ÷[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Á¨ÉÅ¢¨Â ±¡¢ì¸ Å¢ø¨Ä.«ÐÁðÎÁøÄ ,ÅûÙÅ÷ Á¨ÉÅ¢[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]º¢¡¢òÐì즸¡ñ§¼ ¦¸¡ìÌ ±ýÚ ¿¢Éò¾¡§Â¡ ¦¸¡í¸½Å¡[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]±ýÚ §¸ð¼¡Ã¡õ.Àò¾¢É¢ô ¦Àñ¸ÙìÌ Ó측Äõ ¯½Õõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ºì¾¢Ôõ ¯ñÎ ±ýÀ¨¾ þó¾ ºõÀÅõ ¸¡ðθ¢ÈÐ. ÓÉ¢Å÷[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¾ýÛ¨¼Â ¾Å ÅÄ¢¨Á¨Â Å¢¼ ¸¨¼¨Á¨Âî ¦ºöÔõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦ÀñϨ¼Â ¾Å ÅÄ¢¨Á ¦À¡¢ÂÐ ±ýÀ¨¾ ¯½÷ó¾¡÷.[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]3.¸üÈÅÉ¢¼§Á Å¢ò¨¾¨Âì ¸¡ðθ¢È¡Â¡?[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]º¢Å ¦ÀÕÁ¡ý ¸Õ¨½ì ¸¼ø.§¸ð¼ÅÕ즸øÄ¡õ ÅÃõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¾ÕÅ¡÷.´Õ Ó¨È ÀŠÁ¡ÍÃý ±ýÈ «ÍÃý «Å¨Ã §¿¡ì¸¢[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¾Åõ Ò¡¢óÐ «ÅÃÐ «ÕÙìÌô À¡ò¾¢ÃÁ¡É¡ý.§ÅñÊ ÅÃò¨¾ì[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]§¸û ±ýÈ¡÷.«Åý ¿¡ý ¡÷ Á£Ð ¨¸ ¨Å츢§È§É¡ «Åý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]±¡¢óÐ §À¡¸§ÅñÎõ ±ýÚ §¸ð¼¡ý.º¢Åý «ùÅ¡§È ¬Ì¸[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]±ýÚ ÅÃõ ¦¸¡Îò¾¡÷.ÀŠÁ¡ÍÃý «Å÷ Á£§¾ «¨¾ §º¡¾¢òÐô[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]À¡÷ì¸ Å¢ÕõÀ¢É¡ý. º¢Åý ¯Â¢ÕìÌô ÀÂóÐ [/FONT]μ[FONT=TSCu_Paranar]¼ §¿¡¢ð¼Ð.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«ô§À¡Ð Å¢‰Ï §Á¡†¢É¢ ¯Õ즸¡ñÎ «Å¨É ÁÂ츢[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¿¡ðÊÂõ ¬¼î ¦º¡øĢ즸¡Îò¾¡÷.´Õ ¸ð¼ò¾¢ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¾¨Ä Á£Ð ¨¸ ¨ÅìÌõ «À¢ÉÂõ Åó¾Ð.«Å¨É «È¢Â¡Á§Ä[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«Åý ¾ý Á£Ð ¨¸ ¨ÅòÐì ¦¸¡ñÎ ±¡¢óÐ þÈó¾¡ý.þо¡ý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¸üÈÅý ¸¢ð§¼§Â Å¢ò¨¾ ¸¡ðξø.þ¾¢ø ÀÄ ¿£¾¢¸û[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þÕ츢ýÈÉ.¦¸ÎÅ¡ý §¸Î ¿¢¨ÉôÀ¡ý ±ýÈ ÀƦÁ¡Æ¢ìÌõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þ¨¾ ¯¾¡Ã½Á¡¸ì ÜÈÄ¡õ.[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]4.'ÌըŠÁ¢ïº¢Â º¢‰Âý'[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÌըŠÁ¢ïº¢Â º¢‰ÂÛìÌ ¿¢¨ÈÂ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]±ÎòÐ측ðθû ¯ñÎ.áÁ¡Ûƒ÷ ±ýÈ º¢ÚÅý ¦¾ÕÅ¢ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Å¢¨Ç¡Ê즸¡ñÊÕó¾¡ý.«ô§À¡Ð «ó¾ ÅƢ¡¸ ´Õ ÌÕ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Åó¾¡÷.º¢ÚÅÉ¢ý Òò¾¢º¡Ä¢ò¾Éò¨¾ô À¡÷òÐ «ÅÛìÌ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]õ ¿§Á¡ ¿¡Ã¡Â¡½¡Â ±ýÈ Áó¾¢Ãò¨¾ ¦º¡øĢ즸¡Îò¾¡÷.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«ôÀÊ ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡ÎìÌõ§À¡Ð ´Õ ¿¢Àó¾¨É Å¢¾¢ò¾¡÷.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þ¨¾ ¡ÕìÌõ ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡Îì¸ìܼ¡Ð. «ôÀÊî[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡Îò¾¡ø Áó¾¢Ãõ ÀĢ측Áø§À¡ö[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Å¢Îõ ±ýÈ¡÷.¬É¡ø áÁ¡Ûƒ§É¡ Áó¾¢Ãõ ÀÄ¢¾õ «¨¼Ôõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¿¢¨Ä¢ø Åó¾×¼ý °÷ §¸¡Å¢ø §¸¡ÒÃò¾¢ý ¯îº¢Â¢ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¿¢ýÚ¦¸¡ñÎ ±ø§Ä¡¨ÃÔõ «¨ÆòÐ Áó¾¢Ãò¨¾ ¯À§¾º¢ò¾¡÷.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þ¨¾ô À¡÷ò¾ ÌÕ×ìÌ §¸¡Àõ Åó¾Ð.áÁ¡ÛƒÉ¢¼õ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]²ý þôÀÊî ¦ºö¾¡ö ±ýÚ §¸ð¼§À¡Ð "¯í¸û ¸ð¼¨Ç¨Â[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Á£È¢Â¾ü¸¡¸ ¿¡ý ´ÕÅý ¿Ã¸ò¾¢üÌ §À¡É¡Öõ ÀÚ¢ø¨Ä.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þò¾¨É §À÷ ¦º¡÷¸ò¾¢üÌ §À¡Å¡÷¸û þø¨Ä¡? ±ýÚ Ã¡Á¡Ûƒý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÜȢɡ÷. þÅ÷ ÌըŠÁ¢ïº¢Â º¢‰Â÷ ¬¸¢ ¯Ä¸ô Ò¸ú ¦ÀüÈ¡÷.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þ¨¾§Â þý¦É¡Õ Å¢¾ò¾¢ø À¡÷ò¾¡ø ÍÅ¡Á¢ Å¢§Å¸¡Éó¾÷, ¬¾¢[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ºí¸Ã÷ ¬¸¢§Â¡Õõ ÌըŠÁ¢ïº¢Â º¢‰Â÷¸Ç¡¸ Å¢Çí¸¢É¡÷¸û.[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]5.'Å¢¨É Å¢¨¾ò¾Åý Å¢¨É «ÚôÀ¡ý,¾¢¨ÉÅ¢¨¾ò¾Åý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¾¢¨É«ÚôÀ¡ý '[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]þó¾ì ¸ÕòÐ ±øÄ¡ Á¾ô Òò¾¸í¸Ç¢Öõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¯ûÇÐ.¬É¡ø þóÐì¸û ÁÚ ƒýÁò¾¢Öõ þÐ ¦À¡ÕóÐõ ±ýÚ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¿õÒ¸¢È¡÷¸û.ÀÄ Òá½ì¸¨¾¸Ç¢ø þó¾ ƒýÁò¾¢ø ´ÕÅ÷[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÐýÀôÀΞüÌ ¸¡Ã½õ â÷ŃýÁ Å¢¨É¾¡ý ±ýÚ ¸¡ð¼ôÀθ¢ÈÐ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÌÈû, ¸£¨¾, ¬¸¢Â ±øÄ¡ áø¸Ç¢Öõ þ¨¾ì ¸¡½Ä¡õ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÓüÀ¸ø ¦ºö¢ý À¢üÀ¸ø Å¢¨ÇÔõ ±ýÈ ÀƦÁ¡Æ¢Ôõ þ¨¾§Â[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Å¢Çì̸¢ÈÐ.¸÷Á Å¢¨É ÀüȢ ¦¸¡û¨¸ ºÁ½ Á¾ò¾¢ø þýÛõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÅÖÅ¡¸ ¯ûÇÐ.¾Á¢ú ¸¡Å¢ÂÁ¡É º¢ÄôÀ¾¢¸¡Ãõ, Á½¢§Á¸¨Ä[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¬¸¢ÂÉÅüÈ¢ø Å¢¨Éô ÀÂý ¿ýÈ¡¸ Å¢Çì¸ô ÀðÎûÇÐ.[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]6 '¯ûÇÐ §À¡¸¡Ð,þøÄРšáÐ'[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þÐ ¬òÁ¡Å¢ý «Æ¢Â¡ò¾ý¨Á¨Â ¸¡ðθ¢ÈÐ.«È¢Å¢ÂÄ¢ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]energy can neither be created nor destroyed ±ýÈ ¦À¡¢Â[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¾òÐÅõ ¯ûÇÐ. þ§¾ §À¡Äò¾¡ý ¬òÁ¡×õ.þ¨¾ ¡Õõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«Æ¢ì¸×õ ÓÊ¡Ð, ¬ì¸×õ ÓÊ¡Ð.þÐ ÀÃÁ¡òÁ¡×¼ý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]´ýÚÀ¼ ÓÊÔõ.«Åý Á£ñÎõ º¢Õ‰Ê ¸¡Äò¾¢ø ¯Ä¨¸ô[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]À¨¼ìÌõ§À¡Ð «¨Å ¯Â¢÷¸Ç¡¸ þÂíÌõ.Á¾ò¨¾Ôõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«È¢Å¢Â¨ÄÔõ ÁÈóÐÅ¢ðÎ º¡¾¡Ã½ ¯Ä¨¸ ±ÎòÐì[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦¸¡ñ¼¡Öõ Áó¾¢Ã ¾ó¾¢Ã ¦ºÂø¸¨Çî ¦ºö§Å¡ÕìÌ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þ¨¾ô ¦À¡Õò¾¢ô À¡÷ì¸Ä¡õ.«Å÷¸û ¯ÕÅ¡ìÌõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦À¡Õð¸û ²§¾¡ ´Õ þ¼ò¾¢Ä¢Õóо¡ý ÅÕ¸¢ýÈÉ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¯üÀò¾¢ ¦ºöÂôÀð¼Ð þø¨Ä ±ýÚ ¦¸¡ûÇÄ¡õ.[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]7.'þáÁý þÕìÌõ þ¼ò¾¢ø ¸¡Áý þáý'[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þáÁ¡Â½ò¾¢ý «Æ¢Â¡ò ¾ý¨ÁìÌì ¸¡Ã½õ þáÁ À¢Ã¡É¢ý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«â÷Š̽í¸Ç¡Ìõ.±í¦¸øÄ¡õ ´Õ ÁÉ¢¾ý ¬¨ºìÌ ±Ç¢¾¢ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þ¨Ã¡š§É¡ «í¦¸øÄ¡õ þáÁý 'ÝôÀ÷ ÁÉ¢¾É¡¸'[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦ºÂøÀθ¢È¡ý.þ¾É¡ø ¸¨¾ô §À¡ìÌ ¿¡õ ±¾¢÷À¡Ã¡¾[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Å¢¾Á¡¸ «¨Á¸¢ÈÐ.þÐ ¯ñ¨Á¢ø ¿¼ó¾Ð ±ýÚ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«È¢Ôõ§À¡Ð þáÁ À¢Ã¡É¢ý Á£¾¡É «ýÒ ¦ÀÕ̸¢ÈÐ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þó¾ô À¢ÈôÀ¢ø þÕ Á¡¾¨Ã º¢ó¨¾Â¡Öõ ¦¾¡§¼ý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]±ýÈ «ÅÉÐ ÜüÚ «ó¾ì¸¡Äò¾¢ø ¡Õõ ¦ºö¡¾ ¦ºÂÄ¡Ìõ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«ÅÉÐ ¾ó¨¾ ¯ðÀ¼ ±øÄ¡ «Ãº÷¸Ùõ ÀÄ Á¨ÉÅ¢¸¨Ç[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¨Åò¾¢Õó¾ ¸¡Äò¾¢ø «Åý ´Õ Á¨ÉÅ¢Âì ܼ «ÛÀÅ¢ì¸[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÓÊ¡¾ ¿¢¨Ä¢ø þôÀÊ þÕ Á¡¾¨Ã º¢ó¨¾Â¡Öõ ¦¾¡¼Á¡ð§¼ý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]±ýÚ ºÀ¾õ ¦ºö¸¢È¡ý.«¾É¡ø¾¡ý þáÁý þÕìÌõ þ¼ò¾¢ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¸¡Áý þáý ±ýÈ ÀƦÁ¡Æ¢ Åó¾Ð.«ÅÉÐ ¾õÀ¢ þÄìÌÅý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þ¾üÌõ ´Õ ÀÊ ÓýÉ¡ø ¦ºýÈÅý. «ý¨É º£¾¡ À¢Ã¡ðÊ¢ý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¸¡Ä¢ø þÕó¾ ¦ÁðʨÂò ¾Å¢Ã «ÅÇÐ ¯ÕÅò¨¾§Â[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¸¡½¡¾Åý.þ¾É¡ø þáÁ¡Â½õ ÀÊòÐ «¾ý ¸Õò¨¾[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¯ûÇò¾¢ø ¦¸¡ñ¼Å÷¸ÙìÌ ¸¡Áõ þáÐ.[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]8.'ÀÊôÀÐ þáÁ¡Â½õ,þÊôÀÐ ¦ÀÕÁ¡û §¸¡Å¢Ä¡?Å¢ÊÂ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ŢʠþáÁ¡Â½õ §¸ðÎÅ¢ðÎ º£¨¾ìÌ Ã¡Áý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]º¢ò¾ôÀý ±ýÈ¡É¡õ'.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þó¾ô ÀÆ ¦Á¡Æ¢¸û ºÓ¾¡Âò¾¢ø þáÁ¡Â½õ ±ó¾ «Ç×ìÌ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]§ÅåýÈ¢ þÕ츢ÈÐ ±ýÀ¨¾ì ¸¡ðÎŧ¾¡Î ¦º¡ø ´ýÚõ ¦ºÂø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]´ýÚÁ¡¸ þÕôÀÅ÷¸¨Ç ¿ýÈ¡¸ À¼õ À¢ÊòÐì ¸¡ðθ¢ÈÐ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]´ÕÅý ¿£ñ¼ §¿Ãõ ´Õ ¸¡¡¢Âò¾¢ø ¦ºÄ× ¦ºöРŢðÎ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]´ýÚ§Á Ò¡¢Â¡Áø þÕôÀ¨¾ þÃñ¼¡ÅÐ ÀƦÁ¡Æ¢ ¿ýÈ¡¸[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]±ÎòÐì ¸¡ðθ¢ÈÐ.[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]9. 'º¡Ð Á¢Ãñ¼¡ø ¸¡Î ¦¸¡ûÇ¡Ð'[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þóÐ Á¾ ºó¡º¢¸û ¦À¡ÐÅ¡¸ º¡Ðì¸û. ºó¡ºõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]±ÎìÌõ§À¡Ð ÌÕ×ìÌ ¾Õõ Å¡ìÌÚ¾¢Â¢ø ±ó¾ ¯Â¢ÕìÌõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]º¢ó¨¾Â¡Öõ ¾£íÌ ¦ºöÂÁ¡ð§¼ý ±ýÚ ºò¾¢Âõ ¦ºöÐ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦¸¡Î츢ȡ÷¸û.«Å÷¸û ¡÷ Á£Ðõ §¸¡ÀôÀ¼Á¡ð¼¡÷¸û.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¬É¡ø ¡¨Ã¡ÅÐ ºÀ¢ò¾¡ø «ó¾ º¡Àõ ÀÄ¢òÐÅ¢Îõ.§ÁÖõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]´Õ Ó¨È ºÀ¢òРŢð¼¡ø «¨¾ «Å÷¸§Ç ܼ Á¡üÈÓÊ¡Ð.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«ó¾ º¡Àò¾¢üÌ Å¢§Á¡ºÉõ ÁðÎõ ¾Ã ÓÊÔõ.«ô§ÀüÀð¼[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ºì¾¢Ô¨¼ÂÅ÷¸¨Ç º¢Ä §¿Ãò¾¢ø ÁýÉ÷¸û ¦¸¡Î¨ÁÀÎò¾¢ÂÐ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¯ñÎ.§ÅÉý ,þó¾¢Ãý,¿Ì„ý ¬¸¢§Â¡÷ º¡Ðì¸¨Ç À¨¸òÐì[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦¸¡ñÎ Üñ§¼¡Î «Æ¢ó¾Ã÷¸û.¾¢ÕÅûÙÅ÷ ¦À¡¢§Â¡¨Ãô[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]À¨¸ò¾¡ø ±ýÉ¡Ìõ ±ýÚ ´Õ «¾¢¸¡Ãõ ÓØÅÐõ ÜÚ¸¢È¡÷.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦Á¡¸Ä¡Â ÁýÉ÷¸û «Ç× ¸¼óÐ «ó¿¢Â¡Âõ ¦ºö¾§À¡Ð[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Å¢ò¡ÃñÂ÷ ±ýÈ ºó¡º¢Ôõ ºÁ÷ò¾ áÁ¾¡[/FONT]Š[FONT=TSCu_Paranar]±ýÈ ºó¡º¢Ôõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þóÐ º¡õáˆÂí¸¨Ç ¯ñ¼¡ì¸¢ Á¾ò¨¾ì ¸¡ôÀüȢɡ÷¸û.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þЧÀ¡Ä ±ò¾¨É§Â¡ ÁýÉ÷¸û º¡Ð츨Çô À¨¸òÐì[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦¸¡ñÎ ¸‰¼ôÀðÎ À¢ýÉ÷ «Å÷¸Ç¢¼õ ÁýÉ¢ôÒì[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]§¸ð¼ ¸¨¾¸Ùõ þÕ츢ýÈÉ.[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]10'.¿¾¢ ãÄõ ¡¢„¢ ãÄõ À¡÷ì¸ì ܼ¡Ð '[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¬í¸¢Äò¾¢ø every sinner has a future[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]and every saint had a past ±ýÚ ´Õ ÀƦÁ¡Æ¢ ¯ñÎ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¬¨¸Â¡ø¾¡ý ¡¢„¢Â¢ý À¨Æ ¿¢¨Ä ÀüÈ¢ô §Àº¡¾£÷¸û.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þô§À¡Ð «Å÷ ¯ûÇ ¯Â÷ ¿¢¨Ä¨Âô À¡Õí¸û ±ýÚ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«È¢×Úòи¢ýÈÉ÷.¿¾¢Â¢ý ãÄò¨¾ô À¡÷ò¾¡ø «Ð ´Õ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]º¢È¢Â [/FONT]μ[FONT=TSCu_Paranar]¨¼Â¡¸ò ¾¡ý þÕìÌõ.¬É¡ø «§¾ ¿¾¢ º¢Ä[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¨Áø¸ÙìÌ «ôÀ¡ø ¦À¡¢Â ¿¾¢Â¡¸ô Àø¸¢ô ¦ÀÕÌõ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¬ÃõÀ ¿¢¨ÄÂì ¸ñΠ¡Õõ ²Á¡óÐÅ¢¼ìܼ¡Ð.þýÚ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦À¡¢§Â¡Ã¡¸ þÕìÌõ ÀĨà º¢Ú ž¢ø «È¢ó¾Å÷¸û[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«ÅÃÐ þǨÁ¸¡Äò¨¾ì ÜÈ¢ ±ûÇ¢ ¿¨¸Â¡ÎÅ¡÷¸û.¬É¡ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þÐ ±ó¾ Ũ¸Â¢Öõ «ó¾ô ¦À¡¢ÂÅ÷¸¨Çô À¡¾¢ì¸¡Ð.̨È[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Üڧš¡¢ý ¸£ú ¿¢¨Ä¨Âò ¾¡ý ¸¡ðÎõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar].[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]11.'þÐ ±ýÉ º¢¾õÀà øº¢ÂÁ¡?'[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¡áÅÐ ±¨¾Â¡ÅÐ ¾¢¨Ã §À¡ðÎ Á¨Èò¾¡ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þÐ ±ýÉ º¢¾õÀà øº¢ÂÁ¡? ±ýÚ §¸ðÀ¡÷¸û.¾¢ø¨Ä[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]±ÉôÀÎõ º¢¾õÀÃò¾¢ø º¢Å ¦ÀÕÁ¡ý ¬¸¡ºåÀÁ¡¸[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þÕôÀ¾¡ø ¦Åð¼¦ÅÇ¢ìÌ ÓýÉ¡ø ¾¢¨Ã §À¡ðÊÕôÀ¡÷¸û[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þÐ þ¨ÈÅÉ¢ý Àïº â¾ ¾ý¨Á¨Â Å¢ÇìÌõ ¾òÐÅí¸Ç¢ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]´ýÚ. ±íÌõ ¿¢¨Èó¾ þ¨ÈÅÛìÌ ¯ÕÅõ ´ýÚõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]§¾¨Å¢ø¨Ä.¬¨¸Â¡ø ¾¢¨Ã Á¨È×ìÌô À¢ýÉ¡ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¿¼ôÀÉÅü¨È º¢¾õÀà øº¢Âõ ±ýÚ ÜÚÅ÷. þó¾[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]øº¢Âò¨¾ô Ò¡¢óÐ ¦¸¡ñ¼Å÷¸û ±íÌõ ±¾¢Öõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þ¨ÈŨÉì ¸¡ñÀ¡÷¸û.[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]12.'¾¢Õר¼Â¡÷ìÌ ¾£íÌ þø'[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÀƦÁ¡Æ¢ ¿¡ëÚ ±ýÛõ áÄ¢ø ´Õ À¡¼Ä¢ý ¸¨¼º¢[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«Ê¡¸ þó¾ «Ê ÅÕ¸¢ÈÐ.þ¨ÈÅÉ¢ý «Õû ¦ÀüÈ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«Ê¡÷¸ÙìÌ ±ó¾ ¾£íÌõ ÅáÐ.ÁШÃìÌ ÅÕÁ¡Ú[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]»¡É ºõÀó¾¨Ã À¡ñÊ ÁýÉ¡¢ý «¨ÁîºÕõ Á¨ÉÅ¢Ôõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«¨Æò¾×¼ý »¡É ºõÀó¾÷ ÒÈôÀθ¢È¡÷.¯¼§É[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«ôÀ÷ ¦ÀÕÁ¡ý «Å¨Ãò ¾Î츢ȡ÷.¦À¡øÄ¡¾[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]À¡ñÊ ÁýÉ÷¸Ç¢ý ¬ð¸Ùõ ºÁ½÷¸Ùõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¯í¸ÙìÌ ¾£íÌ ¦ºöÅ¡÷¸û ±ýÚ ¸Å¨ÄôÀθ¢È¡÷.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¬É¡ø ºõÀó¾§Ã¡¦ÅÉ¢ø '§¸¡ÇÚ ¾¢ÕôÀ¾¢¸õ' À¡Ê[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÁШÃìÌî ¦ºýÚ ¦ÅüÈ¢ Å¡¨¸ Ýθ¢È¡÷.´ýÀÐ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¸¢Ã†í¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨ÇÔõ ÜÈ¢ þ¨Å «Ê¡÷¸¨Ç[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]´ýÚõ ¦ºö¡Р±ýÚõ ÜÚ¸¢È¡÷.þ¨¾ ±ò¾¨É§Â¡[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Á†¡ý¸Ç¢ý Å¡ú쨸¢Öõ À¡÷츢§È¡õ. «Å÷¸ÙìÌ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þ¨Æì¸ôÀð¼ ¾£í̸û Ý¡¢Â¨É ¸ñ¼ ÀÉ¢ §À¡Ä[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¿£í¸¢ Ţθ¢ÈÐ.«Õ½¸¢¡¢Â¡Õõ ¿¡û ±ý ¦ºöÔõ,[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Å¢¨É¾¡ý ±ý ¦ºöÔõ ,±¨É ¿¡Ê Åó¾ §¸¡û[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]±ý ¦ºöÔõ ±ýÚ À¡Î¸¢È¡÷.[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]13.'¬üÈ¢§Ä §À¡ðÎÅ¢ðÎ ÌÇò¾¢§Ä §¾Î¾ø'[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]²¦¾Ûõ ´ý¨Èò ¦¾¡¨ÄòРŢðÎ ºõÀó¾Á¢øÄ¡¾[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þ¼ò¾¢ø §¾Îõ§À¡Ð þ¨¾ì ÜÚÅÐ ÅÆì¸õ.¬É¡ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¯ñ¨Á¢ø þÐ Íó¾Ã÷ Å¡ú쨸¢ø ¯ñ¨Á¢§Ä§Â[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¿¼ó¾ ºõÀÅò¾¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø À¢Èó¾ ÀƦÁ¡Æ¢Â¡Ìõ.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]«Å÷ ¾¢ÕÓÐÌýÈõ ±ýÛõ °¡¢ø º¢Å¨É ÅÆ¢ÀðÎ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Àýɣá¢Ãõ ¦À¡ü¸¡Í¸¨Çô ¦ÀüÈ¡÷.«¨¾ô Àò¾¢ÃÁ¡¸[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¾¢ÕÅ¡åÕìÌ à츢 ÅÕÅÐ À¢Ãîº¨É ¬¸¢ Å¢¼§Å[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Á£ñÎõ º¢ÅÉ¢¼õ ӨȢð¼¡÷.þ¨¾ Á½¢Óò¾¡[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¿¾¢Â¢ø §À¡ðÎÅ¢ðÎ ¾¢ÕÅ¡Õ÷ ÌÇò¾¢ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦ÀüÚì ¦¸¡û¸ ±ýÚ º¢Å ¦ÀÕÁ¡ý ¬¨½Â¢ð¼¡÷.[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Íó¾ÃÕõ «ôÀʧ Á½¢Óò¾¡ ¿¾¢Â¢ø ¦À¡ü¸¡Í¸¨Çô[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]§À¡ðÎÅ¢ðÎ «¨Å¸¨Ç ¾¢ÕÅ¡å÷ì ÌÇò¾¢ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Á£ðÎì ¦¸¡ñ¼¡÷.þ¨ÈÅý «Õû¦ÀüÈ «Ê¡÷¸Ç¡ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]º¡¾¢ì¸ÓÊ¡¾Ð ±Ð×õ þø¨Ä.[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]14.'¸ñ¼Å÷ Å¢ñÊÄ÷,Å¢ñ¼Å÷ ¸ñÊÄ÷'[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¾Á¢ú Á¨È¸Ùõ ¯À¿¢„òиÙõ þ¨ÈÅÉ¢ý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦ÀÕ¨Á¨Âì ÜÚÁ¢¼òÐ þ¨ÈÅ¨É ¦º¡ü¸Ç¡ø[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÅÕ½¢ì¸ ÓÊ¡Р±ýÚõ -¦º¡ü¸ÙìÌ ±ð¼¡¾[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]àÃò¾¢ø þÕôÀÅ§É þ¨ÈÅý ±ýÚõ ¦¾Ç¢Å¡¸ì[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÜÚ¸¢ýÈÉ.¬É¡ø º¢Ä «Ê¡÷¸û þ¨ÈŨÉ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ÅÕ½¢ôÀ¨¾ ¸¡ñ¸¢§È¡õ.«Ð ÓبÁÂ¡É À¼õ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]þø¨Ä.²¦ÉÉ¢ø ¸¼×¨Çì ¸ñ¼Å÷ «ÅÉÐ ÓØ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¯ÕÅò¨¾Ôõ ¦º¡øÄÓÊó¾¾¢ø¨Ä(Å¢ñÊÄ÷).«ôÀÊ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦º¡øÄ Åó¾Å÷¸û ¯ñÁ¢ø þýÛõ «ÅÉÐ ÓØ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦º¡åÀò¨¾ ¸¡½Å¢ø¨Ä(¸ñÊÄ÷) ±ý§È ¦º¡øÄ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]§ÅñÎõ.¬É¡ø áÁ¸¢Õ‰½ ÀÃÁ†õº÷ §À¡ýÈ º¢Ä[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]»¡É¢¸û þ¨¾ ºüÚ Å¢Çì¸Á¡¸ì ÜÚ¸¢È¡÷¸û.ÓØ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]ºÁ¡¾¢ ¿¢¨Ä¢ø ÓØÌžüÌ ÓýÀ¡¸ º¢Ä÷ ÁðÎõ[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Áì¸Ç¢ý ¿ý¨Á측¸ ¦ÅÇ¢§Â ÅóÐ «ùÅ¡Ú[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]¦º¡ýÉÐñÎ.«¨¾ò¾¡ý ¿¡õ ƒ£Åý Óì¾÷¸Ç¢ý[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Å¡ú쨸¢ø ÀÊ츢§È¡õ.¬¨¸Â¡ø ¸ñ¼Å÷[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Å¢ñÊÄ÷,Å¢ñ¼Å÷ ¸ñÊÄ÷ ±ýÀÐ ¦ÀÕõÀ¡ÄÉÅ÷[/FONT]
[FONT=TSCu_Paranar]Å¢„Âò¾¢ø ¯ñ¨Á§Â.[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]Please read my other articles, 20000 Tamil Proverbs (English) and 20,000 தமிழ் பழமொழிகள், யானை பற்றிய நூறு பழமொழிகள்[/FONT]


[FONT=TSCu_Paranar]*******************************************************************[/FONT]​
[/FONT]

M


 
Status
Not open for further replies.

Latest ads

Back
Top
Thank you for visiting TamilBrahmins.com

You seem to have an Ad Blocker on.

We depend on advertising to keep our content free for you. Please consider whitelisting us in your ad blocker so that we can continue to provide the content you have come here to enjoy.

Alternatively, consider upgrading your account to enjoy an ad-free experience along with numerous other benefits. To upgrade your account, please visit the account upgrades page

You can also donate financially if you can. Please Click Here on how you can do that.

I've Disabled AdBlock    No Thanks