சித்தர் பாடல்கள் - Siddhar Songs/Sayings
Tamil Brahmins
Results 1 to 7 of 7
 1. #1
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  Retirement Community near Coimbatore.
  Posts
  1,692
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 0/1
  Given: 0/0

  சித்தர் பாடல்கள் - Siddhar Songs/Sayings


  0 Not allowed! Not allowed!
  I am starting this thread where members could post the songs/sayings of Siddhars and their meaning.

  விண்டவர் கண்டிலர்
  கண்டவர் விண்டிலர்

  -Sivavakkiyar

  மெய்ப் பொருளின் ஆனந்தத்தைக் கண்டவர்கள் அதை விளக்கி எப்படி பேச முடியும்?

  ஆகவே பேரின்ப நிலையைக் கண்டவர் பேசுவதில்லை.

  பேசுவபர் பேரின்ப நிலையைக் காணுவதில்லை.

  Those who talk do not attain the state of Sat cchit ananda.

  Those who have attained the state of Satcchitananda. do not talk about it.
  யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்.

  நச்சினார்க்கினியன்.
 2. #2
  Join Date
  Feb 2009
  Posts
  5,394
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!
  Folks,
  Durgadasan started a thread sometime back and posted many songs by Siddhars. This thread may be browsed here.

  Quote Originally Posted by Nacchinarkiniyan View Post
  I am starting this thread where members could post the songs/sayings of Siddhars and their meaning.
  விண்டவர் கண்டிலர்
  கண்டவர் விண்டிலர்
  This is a kind of circular logic, no? If this is true, then all the Siddhars who wrote songs are கண்டிலர், and the கண்டவர்s did not write any songs. This would mean all the Siddhars who are celeberated are not கண்டவர்.

  Cheers!
  Last edited by Nara; 01-03-2011 at 09:05 PM.
 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #3
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  Retirement Community near Coimbatore.
  Posts
  1,692
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 0/1
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!
  Thank you for the link. This thread is redundant and may be closed.
  யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்.

  நச்சினார்க்கினியன்.
 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #4
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  Retirement Community near Coimbatore.
  Posts
  1,692
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 0/1
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!
  Sorry. I did not replyto the point you raised.

  I do not think either siddhars or anyone for that matter has described the state of Satcchitananda. When I asked the standard answer was "You will know about it when reach that stage." I assume it is one of those things which could be really called indescribable experience.
  யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்.

  நச்சினார்க்கினியன்.
 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 8. #5
  Join Date
  Feb 2009
  Posts
  5,394
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!
  Quote Originally Posted by Nacchinarkiniyan View Post
  Sorry. I did not replyto the point you raised.

  I do not think either siddhars or anyone for that matter has described the state of Satcchitananda. When I asked the standard answer was "You will know about it when reach that stage." I assume it is one of those things which could be really called indescribable experience.
  The circular argument, IMO, still remains. If those who have experienced it won't talk about it, then how do we know that such a state even exists?
 9. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 10. #6
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  Retirement Community near Coimbatore.
  Posts
  1,692
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 0/1
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!
  We know it from the external signs of an individual. I will go into detail about it when I talk about Philosophy in the Siddha thread. But I accept that even then it is only a Belief which can never be proved.
  யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்.

  நச்சினார்க்கினியன்.
 11. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 12. #7
  siganeswarie Guest

  0 Not allowed! Not allowed!
  ) saamuuhika kalyaaNa ke liye
  [ for collective welfare ] devyaa yayaa tatamidaM jagadaatmashaktyaa
  nishsheShadevagaNashaktisamuuhamuurtyaa |
  taamambikaamakhiladevamaharShipuujyaaM
  bhaktyaa nataaH sma vidadhaatu shubhaani saa naH ||
  2) vishva ke ashubha tathaa bhaya kaa naasha karane ke liye
  [ to eliminate fear and maleficity from the world]
  yasyaaH prabhaavamatulaM bhagavaananto
  brahma harashcha na hi vaktumalaM balaM cha |
  saa chaNDikaakhilajagatparipaalanaaya
  naashaaya caashubhabhayasya matiM karotu ||
  3) vishva kii rakshaa ke liye
  [ for world safety ]
  yaa shriiH svayaM sukR^itinaaM bhavaneShvalakshmiiH
  paapaatmanaaM kR^itadhiyaaM hR^idayeShu buddhiH |
  shraddhaa sataaM kulajanaprabhavasya lajjaa
  taaM tvaaM nataaH sma paripaalaya devi vishvam.h ||
  4) vishva ke abhyudaya ke liye
  [ for the prosperity of the world ]
  vishveshvari tvaM paripaasi vishvaM
  vishvaatmikaa dhaarayasiiti vishvam.h |
  vishveshavandyaa bhavatii bhavanti
  vishvaashrayaa ye tvayi bhaktinamraaH ||
  5) vishvavyaapii vipattiyoM ke naasha ke liye
  [ to eliminate world calamities ]
  devi prapannartihare prasiida
  prasiida maatarjagato.akhilasya |
  prasiida vishveshvari paahi vishvaM
  tvamiishvarii devi charaacharasya ||
  6) vishva ke paapa\-taapa\-nivaaraNa ke liye
  [ to eliminate evil and suffering from the world]
  devi prasiida paripaalaya no.aribhiite\-
  rnityaM yathaasuravadhaadadhunaiva sadyaH |
  paapaani sarvajagataaM prashamaM nayaashu
  utpaatapaakajanitaaMshcha mahopasargaan.h ||
  7) vipattinaasha ke liye
  [ to eliminate personal calamity ]
  sharaNaagatadiinaartaparitraaNaparaayaNe |
  sarvaasyaartihare devi naaraayaNi namo.astu te ||
  8) vipattinaasha aur shubha kii praapti ke liye
  [ to eliminate person calamity and have good fortune]
  karotu saa naH shubhaheturiishvarii
  shubhaani bhadraaNyabhihantu chaapadaH |
  9) bhayanaasha ke liye
  [ To eliminate fear ]
  [ a ] sarvasvaruupe sarveshe sarvashaktisamanvite |
  bhayebhyastraahi no devi durge devi namo.astu te ||
  [ b ] etatte vadanaM saumyaM lochanatrayabhuuShitaM |
  paatu naH sarvabhiitibhyaH kaatyaayani namo.astu te ||
  [ c ] jvaalaakaraalamatyugramasheShaasurasuudanam.h |
  trishuulaM paatu no bhiiterbhadrakaali namo.astu te ||
  10) paapanaasha ke liye
  [ to eliminate personal sins ]
  hinasti daityatejaaMsi svanenaapuurya yaa jagat.h |
  saa ghaNTaa paatu no devi paapebhyo.anaH sutaaniva ||
  11) roganaasha ke liye
  [ to eliminate personal illness ]
  rogaanasheShaanapahaMsi tuShTaa
  ruShTaa tu kaamaan.h sakalaanabhiiShTaan.h |
  tvaamaashritaanaaM na vipannaraaNaaM
  tvaamaashritaa hyaashrayataaM prayaanti ||
  12) mahaamaarii naasha ke liye
  [ to eliminate epidemic ]
  jayantii ma~Ngalaa kaalii bhadrakaalii kapaalinii |
  durgaa kshamaa shivaa dhaatrii svaahaa svadhaa namo.astu te ||
  13) aarogya aur saubhaagya praapti ke liye
  [ to achieve good health & good fortune ]
  dehi saubhaagyamaarogyaM dehi me paramaM sukham.h |
  rupaM dehi yasho jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi ||
  14) Mangal Shubh Prapti
  Sarva Mangala Maangalye’ Sive’ Sarvaardha Saadhike,Saranye’ Tryambake’ Gauri Naarayani Namosthuthe’.
  15) baadhaa shaanti ke liye
  [ to eliminate obstacles ]
  sarvaabaadhaaprashamanaM trailokyaakhileshvari |
  evameva tvayaa kaaryamasmadvairivinaashanam.h ||
  16) sarvavidha abhyudaya ke liye
  [ for overall growth and prosperity ]
  te sammataa janapadeShu dhanaani teShaaM
  teShaaM yashaaMsi na cha siidati dharmavargaH |
  dhanyaasta eva nibhR^itaatmajabhR^ityadaaraa
  yeShaaM sadaabhyudayadaa bhavatii prasannaa ||
 13. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •