Quotable Quotes Part II - Page 756
Tamil Brahmins
Page 756 of 756 FirstFirst ... 256656706746752753754755756
Results 7,551 to 7,554 of 7554
 1. #7551
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  59,838
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  #405 to #407

  #405. உலக உற்பத்தி
  செந்தாமரை வண்ணன் தீவண்ணன் எம்மிறை
  மஞ்சுஆர் முகில் வண்ணன் மாயம் செய்பாசத்தும்
  கொந்துஆர் குழலியர் கூடிய கூட்டதும்
  மைந்தார் பிறவி அமைத்து நின்றானே.

  செந்தாமரை போன்று தீயின் செந்நிறம் உடையவன் உருத்திரன். மேகம் போன்ற கரிய நிறம் கொண்டவன் திருமால். அவனே உலகை மயக்கி, பந்தத்தை ஏற்படுத்தி, பூங் கொத்துக்களை அணிந்த மங்கையர் கூட்டத்தில் பொருந்தி, உலக உற்பத்தியை நிகழ்த்துகின்றான்.

  #406. ஊடலும், நாடலும், கூடலும்

  தேடும் திசை எட்டும் சீவன் உடல் உயிர்

  கூடும் பிறவிக் குணம் செய்த மாநந்தி
  ஓடும் அவர் தமது உள்ளத்துளே நின்று
  நாடும் வழக்கமும் நான் அறிந்தேனே.

  எண் திசைகளிலும் தேடித் திரிபவன் சீவன். அவனை உடலுடன் உயிர் கூடிப் பிறக்கும்படிச் செய்பவன் சிவன். அவனே ஊடுகின்ற மங்கையர், ஆடவர் உள்ளத்தில் இருந்து கொண்டு, அவர்களின் இன்பத்தை நாடலையும் பின் அவர்களின் கூடலையும் ஏற்படுத்துகின்றான்.

  #407. சிவ சக்தியர் செயல்கள்


  ஓர் ஆயமே உலகு எழும் படைப்பதும்

  ஓர் ஆயமே உலகு எழும் அளிப்பதும்
  ஓர் ஆயமே உலகு எழும் துடைப்பதும்
  ஓர் ஆயமே உலகோடு உயிர்தானே.

  சிவ சக்தியரே ஏழு உலகங்களையும் படைக்கின்றனர். சிவ சக்தியரே ஏழு உலகங்களையும் காக்கின்றனர். சிவ சக்தியரே ஏழு உலகங்களையும் அழிக்கின்றனர். சிவ சக்தியரே உலகோடு உயிரை இணைத்து வைக்கின்றனர்.
 2. #7552
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  59,838
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  #408 to #410

  #408. ஆணையிடுபவன் சிவனே!

  நாதன் ஒருவனும் நல்ல இருவரும்

  கோது குலதொடும் கூட்டிக் குழைத்தனர்
  ஏதுபணி என்று இசையும் இருவருக்கு
  ஆதி இவனே அருளுகின்றானே.

  தலைவன் ஆவான் சிவபெருமான். சதாசிவன், மகேசுரன் சீவன்களுக்கு நன்மை செய்யும் இருவர்.இவர்கள் சுத்த மாயை அசுத்த மாயை என்ற இரண்டையும் கூட்டிக் குழைத்து காரண நிலையை அமைப்பர். காரியம் யாது செய்ய வேண்டும்? என்று வினவும் திருமால் நான்முகன் இருவருக்கும் சிவனே ஆணை இடுகின்றான். அதைச் செய்யும் ஆற்றலையும் அவர்களுக்கு அளிக்கின்றான்.

  #409. படைப்பு என்பது பொய்யா?

  அப்பரிசு எண்பத்து நான்கு நூறாயிரம்
  மெய்ப்பரிசு எய்தி விரிந்து உயிராய் நிற்கும்
  பொய்ப்பரிசு எய்திப் புகலும் மனிதர்கட்கு
  இப்பரிசே இருள் மூடி நின்றானே.

  சிவபெருமானின் ஆணைப்படி பிரமன் நான்கு வகைத் தோற்றத்தில் ஏழு வகைப் பிறப்பில் எண்பத்து நான்கு லக்ஷம் வேறுபாடுகளுடன் உடல்களைப் படைக்கின்றான். இதைப் பொய் என்று கூறுபர்களை அவனே ஆணவ இருளில் ஆழ்த்துகின்றான்.

  #410. மாயையின் விரிவு

  ஆதித்தன், சந்திரன், அங்கி, எண்பாலர்கள்
  போதித்த வான், ஒலி, பொங்கிய நீர் புவி
  வாதித்த சத்து ஆதி, வாக்கு மன ஆதிகள்
  ஓதுற்ற மாயையின் விந்துவின் உற்றதே.

  சூரியன்; சந்திரன்; எட்டுத் திக்குப் பாலகர்கள்; போதனை செய்யும் நாதம் நிரம்பியுள்ள வானம்; வாதனை தரும் சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரசம் கந்தம் என்னும் ஐந்து தன் மாத்திரைகள்; புத்தி, மனம், சித்தம், அஹங்காரம் என்னும் அந்தக் கரணங்கள்; அனைத்துமே மகேசுவரரின் விந்து மண்டலத்தில் நுட்பமாக அமைந்துள்ளன.

 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #7553
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  59,838
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  10. திதி

  10. திதி

  உலகைக் காக்கும் இயல்பு

  #411 to #414

  #411. அறிவுக்கு அறிவானவன் சிவன்

  புகுந்து நின்றான் வெளியாய், இருள் ஆகிப்

  புகுந்து நின்றான் புகழ் வாய், இகழ்வு ஆகிப்
  புகுந்து நின்றான் உடலாய், உயிர் ஆகிப்
  புகுந்து நின்றான் புந்தி மன்னி நின்றானே.

  வெளியாகவும், இருளாகவும் எல்லாவற்றிலும் கலந்து நிற்பவன் சதாசிவன். ஞானியர்க்குப் புகழத் தக்க பொருளும் அவனே. அஞ்ஞானியருக்கு இகழத்தக்க பொருளும் அவனே. உடலும் அவனே. உயிரும் அவனே. அவ்வுயிர்களின் அறிவும் அவனே. அறிவுக்கு அறிவாகி அதனை விளகுபவனும் அவனே.

  #412.சதாசிவன் இயல்பு.


  தானே திசையோடு தேவருமாய் நிற்கும்

  தானே உடல், உயிர், தத்துவமாய் நிற்கும்
  தானே கடல், மலை ஆதியுமாய் நிற்கும்
  தானே உலகின் தலைவனும் ஆமே.

  சதாசிவமே எல்லா திக்குகளிலும் பரவித் தேவர்களாக இருப்பான். அவனே உடலாகவும், உயிராகவும், எல்லாத் தத்துவங்களாகவும் இருப்பான். அவனே கடலாகவும், மலையாகவும், அசைவில்லாத பிற அனைத்துமாகவும் இருப்பான். அவனே உலகின் தலைவனாகவும் இருப்பான்.

  413. எங்கும் நிறைந்து இருப்பவன்

  உடலாய் உயிராய் உலகம்அது ஆகி
  கடலாய்க் கார்முகில் நீர் பொழிவான் ஆய்
  இடையாய் , உலப்புஇலி, எங்கும் தான் ஆகி
  அடையார் பெருவழி அண்ணல் நின்றானே.

  தலையின் உச்சியில் இருக்கும் ஒளிமயமாகிய வானத்தில் (பிரமரந்திரத்தில்) இருப்பவன் சதாசிவன். உடலாக, உயிராக, உலகமாக, கடலாக, கார் மேகமாக, மழை பொழிபவனாக, இவற்றின் நடுவில் இருப்பவனாக, என்றும் அழியதவனாக, எங்கும் நிறைந்திருப்பவன்.

  #414. ஊடல், தேடல், கூடல்

  தேடும் திசை எட்டும் சீவன் உடல் உயிர்
  கூடும் மரபிற் குணம் செய்த மாநந்தி
  ஊடும் அவர் தம் உள்ளத்துளே நின்று
  நாடும் வழக்கமும் நான் அறிந்தேனே.

  #406 ஆம் பாடல் இதுவே.


  எண் திசைகளிலும் தேடித் திரிபவன் சீவன். அவனை உடலுடன் உயிர் கூடிப் பிறக்கும்படிச் செய்பவன் சிவன். அவனே ஊடுகின்ற மங்கையர், ஆடவர் உள்ளத்தில் இருந்து கொண்டு, அவர்களின் இன்பத்தை நாடலையும் பின் அவர்களின் கூடலையும் ஏற்படுத்துகின்றான்.
 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #7554
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  59,838
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  #415 to #417

  #415. முத்தொழில் வல்லுனன்

  தான் ஒரு காலம் தனிச் சுடராய் நிற்கும்
  தான் ஒருகால் சண்ட மாருதமாய் நிற்கும்
  தான் ஒரு காலம் தண்மழையாய் நிற்கும்
  தான் ஒருகாலம் தண் மாயனும் ஆமே.


  உலகை அழிக்க வேண்டிய சமயத்தில் சதாசிவன் ஒப்பற்ற ஒரு சூரியன் ஆவான். மழையே இல்லாமல் செய்து பெரும் அழிவை ஏற்படுத்துவான். அப்பிரானே ஒரு சமயம் புயல் காற்றாக மாறி அழிவை ஏற்படுத்துவான். அப் பெருமானே ஒரு சமயம் பெரு மழையாகப் பெய்து பெரும் வெள்ளத்தைத் தோற்றுவிப்பான். அவனே ஒரு சமயம் திருமாலாகி உலகத்தைக் காப்பான்.


  #416. சதாசிவத்தின் பெருமை

  அன்பும் அறிவும் அடக்கமுமாய் நிற்கும்

  இன்பமும் இன்பக் கலவியுமாய் நிற்கும்
  முன்பு உறு காலமும் ஊழியுமாய் நிற்கும்
  அன்பு உற ஐந்தில் அமர்ந்து நின்றானே.

  உயிர் ஆற்றலில் விளங்கும் அன்பு, அறிவு, அடக்கம் ஆகிய நற் பண்புகள் சிவபெருமான் ஆவான். இன்பத்துக்கும் இன்பக் கூட்டுறவுக்கும் காரணம் அந்தப் பெருமானே ஆவான். காலத்தின் எல்லையை வகுத்தவன் அவனே. அதை முடிப்பவனும் அவனே. அவன் நன்மைகள் செய்வதற்காக சுத்த மாயா தத்துவங்கள் ஆகிய நாதம், விந்து, சாதாக்கியம், மகேசுரம், சுத்த வித்தை என்ற ஐந்தினில் பொருந்தி ஐந்து செயல்களைச் செய்வான்

  #417. சிவன் உலகை வனைவான்

  உற்று வனைவன் அவனே உலகினைப்

  பெற்று வனைவான் அவனே பிறவியைச்
  சுற்றிய சாலும் குடமும் சிறுதூதை
  மற்றும் அவனே வனைய வல்லானே.

  சதாசிவனே மாயைலிருந்து உலகங்களைப் படைக்கின்றான். அந்தப் பெருமானே ஜீவர்களுக்குப் பிறவியை அளிகின்றான். பெரிய குடம் பேரண்டம் என்றால் சிறிய குடம் ஜீவனின் உடல்.ஆகும். குயவன் மண்ணிலிருந்து வேறு வேறு குடங்களை வனைவது போல இறைவன் மாயையிலிருந்து உலகங்களைப் படைக்கின்றான்.


 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •